3.03.17 ukazała się w ?Rzeczpospolitej? następująca ważna jakością myślenia o Polsce, polskiej tożsamości i roli języka w jej tworzeniu wypowiedź dra Jana Szomburga, prezesa pomorskiego Kongresu Obywatelskiego:

 

Polska wymaga reintegracji

By zapew­nić sobie sta­bil­ny roz­wój i dołą­czyć do kra­jów wyso­ko roz­wi­nię­tych musi­my zbu­do­wać doj­rza­łe spo­łe­czeń­stwo i pań­stwo ? doj­rza­łą Rzecz­po­spo­li­tą. To taki kształt ustro­jo­wy i ład kul­tu­ro­wy, któ­ry sprzy­ja wyko­rzy­sta­niu poten­cja­łu ? talen­tów, wie­dzy, ener­gii i aspi­ra­cji ? całe­go spo­łe­czeń­stwa, wszyst­kich jego grup.

Doj­rza­ła Rzecz­po­spo­li­ta zacho­wu­je rów­no­wa­gę mię­dzy róż­no­rod­no­ścią, któ­ra jest siłą napę­do­wą w zło­żo­nym świe­cie, a spój­no­ścią, któ­ra jest warun­kiem zdol­no­ści do myśle­nia i dzia­ła­nia zbio­ro­we­go w imię dobra wspól­ne­go. Doty­czy to zarów­no spraw kra­jo­wych, jak i reali­za­cji zagra­nicz­nych. Klu­czo­wym warun­kiem dobre­go dzia­ła­nia wspól­no­ty poli­tycz­nej jest praw­dzi­wa wspól­no­ta toż­sa­mo­ści i war­to­ści. I to jest wła­śnie naj­waż­niej­sze wyzwa­nie, przed któ­rym dziś sto­imy jako naród i spo­łe­czeń­stwo.

Jan Szom­burg

wię­cej

Na stro­nie inter­ne­to­wej www.kongresobywatelski.pl pod nagłów­kiem ?thin­klet­ter? moż­na zna­leźć ten, a rów­nież inne inte­re­su­ją­ce ese­je.