Archiwum | Aktualności

Przedstawiamy Państwu list dra Jana Szomburga, Inicjatora gdańskiego Kongresu Obywatelskiego, naszego sprzymierzeńca i przyjaciela, skierowany do prof. Jadwigi Puzyniny w dniu jej urodzin

Nie­zmier­nie cie­szy nas fakt, że dzię­ki dzia­łal­no­ści badaw­czej i nauko­wej Pro­fe­sor Puzy­ni­ny zauwa­żal­na jest potrze­ba kie­ro­wa­nia się war­to­ścia­mi w życiu gospo­dar­czym. Dok­tor Jan Szom­burg pod­kre­śla w liście, że per­spek­ty­wa i myśl huma­ni­stycz­na, o któ­rą zabie­ga Pro­fe­sor Puzy­ni­na, powin­na decy­do­wać o jako­ści życia i roz­wo­ju społeczno-ekonomicznym Pol­ski. List Pre­ze­sa Zarzą­du Insty­tu­tu Badań nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą

Więcej

Sprawozdanie z działalności Zespołu Etyki Słowa RJP PAN za rok 2017

Sza­now­ni Pań­stwo! Zamiesz­cza­my spra­woz­da­nie z naszej dzia­łal­no­ści w ubie­głym roku. Wyko­na­li­śmy spo­ro więk­szych i mniej­szych prac. Za szcze­gól­nie waż­ne trze­ba uznać docie­ra­nie z ideą etycz­nej komu­ni­ka­cji do mło­dych ludzi – stu­den­tów i uczniów. Wykła­dy z ety­ki sło­wa, warsz­ta­ty z tego zakre­su są potrzeb­ne i trze­ba się sta­rać o to, by było ich wię­cej. Wiel­kim osią­gnię­ciem […]

Więcej

Przekazujemy Państwu treść listu skierowanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Marcina Pałysa do Profesor Jadwigi Puzyniny z okazji jubileuszu jej dziewięćdziesiątych urodzin

List ten jest wyra­zem wdzięcz­no­ści całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go za pra­cę dydak­tycz­ną i nauko­wą Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny oraz jakość jej kon­tak­tów ze stu­den­ta­mi. Cie­szy nas też, ze wyso­ko oce­nia Pan Rek­tor wkład Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny w wie­lo­stron­ny roz­wój jako­ści pol­sz­czy­zny stu­den­tów, a tak­że jej cią­głą aktyw­ność nauko­wą i aktu­al­ność poru­sza­nych przez nią zagad­nień. List […]

Więcej

List Komitetu Językoznawstwa PAN z okazji jubileuszu Profesor Jadwigi Puzyniny

Spo­tka­nie z oka­zji jubi­le­uszu 90. uro­dzin Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny prze­bie­ga­ło pod hasłem Komu­ni­ka­cja mię­dzy­ludz­ka w pol­skiej współ­cze­sno­ści. Spo­śród wie­lu życzeń i gra­tu­la­cji dla Jubi­lat­ki, chcie­li­by­śmy podzie­lić się z Pań­stwem tre­ścią listu Komi­te­tu Języ­ko­znaw­stwa PAN. List ten jest nie­zwy­kle waż­ny dla wszyst­kich człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa ze wzglę­du na pod­kre­ślo­ną w nim rolę języ­ko­znaw­ców sto­ją­cych na […]

Więcej

Jesteśmy bardzo wdzięczni profesorowi Jerzemu Bralczykowi za tekst, który zachęca nas do odrzucenia ze słowa nienawidzenie partykuły nie i w ten sposób pozwala przejść od mowy służącej złu do mowy pełnej dobra

Jesz­cze w szes­na­stym wie­ku mie­li­śmy w pol­sz­czyź­nie cza­sow­nik nawi­dzieć, któ­ry zna­czył ‘przy­jaź­nie patrzeć, widząc’, czy­li ‘mieć w kimś upodo­ba­nie’, a dalej wręcz ‘kochać, miło­wać’. Uży­wał go, archa­izu­jąc, Sien­kie­wicz. Nawi­ści jako rze­czow­ni­ka jed­nak nie odno­to­wa­no. Zaprze­cze­niem tego nawi­dze­nia była nie­na­wiść, obec­na już w pra­sło­wiańsz­czyź­nie, nazy­wa­ją­ca taką nie­chęć do widze­nia kogoś, że prze­cho­dzi­ła ona w naj­sil­niej­sze bodaj […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu nasz list wysłany 11.11.17 do Przewodniczącego Komisji Kultury Senatu RP, Pana Jerzego Fedorowicza. List ten spotkał się z pełnym zrozumieniem i przychylnością Pana Senatora Fedorowicza (i całej Komisji), został przedstawiony na obradach Senatu RP, powielony i rozesłany wszystkim senatorom oraz umieszczony na stronie internetowej Senatu RP. Będziemy wdzięczni za komentarze dotyczące jego treści.

Sza­now­ny Pan Sena­tor Jerzy Fedo­ro­wicz Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Kul­tu­ry i Środ­ków Prze­ka­zu Sena­tu RP pozwa­la­my sobie zwró­cić się do Pana Sena­to­ra w imie­niu Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w spra­wie zasłu­gu­ją­cej, jak sądzi­my, na szcze­gól­ną uwa­gę każ­de­go czło­wie­ka, zwłasz­cza zaś tych osób, któ­re w cało­ści lub w jakiejś czę­ści swo­je­go życia chcą je […]

Więcej

Miło nam pokazać bardzo nam bliski myślowo fragment felietonu redaktora Krzysztofa Ziemca pt. „Wołanie do sumień” zamieszczonego w tygodniku „Idziemy” nr 50 z 10.12.2017 r.

[…] z pozio­mem deba­ty publicz­nej jest coraz gorzej. Tyl­ko czy głów­ni adre­sa­ci ape­lu, po pierw­sze prze­czy­ta­ją go, a po dru­gie, wezmą do ser­ca? Jeśli zgo­dzi­my się, że ryba psu­je się od gło­wy, to prze­mia­nę powin­ni zacząć poli­ty­cy. Bo to oni w dużej mie­rze są archi­tek­ta­mi nie­bez­piecz­nych zmian. Mają wpływ na swój elek­to­rat. Zmia­na na górze […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu ważny tekst dr hab. Agaty Brajerskiej, dotyczący różnych teorii przekładu, powiązany z problematyką etyki komunikacji. Jest to skrót artykułu, który ukaże się w najbliższym numerze „Roczników Humanistycznych”

Lojal­ność tłu­ma­cza  Pod koniec XX wie­ku, po ukon­sty­tu­owa­niu się trans­la­to­ry­ki jako dzie­dzi­ny nauki, nasi­li­ły się spo­ry o naj­waż­niej­szy ele­ment w ukła­dzie trans­la­cyj­nym, czy­li o to, gdzie umiej­sco­wić lojal­ność tłu­ma­cza – tj. komu i cze­mu ma on docho­wać wier­no­ści. Dys­pu­ty sta­ły się bar­dziej zawi­łe i zagma­twa­ne, ponie­waż jak­kol­wiek o wier­no­ści w tłu­ma­cze­niu roz­pra­wia­no już od cza­sów sta­ro­żyt­nych, do […]

Więcej

Oto fragment wypowiedzi Joanny Krupskiej Prezes Związku Dużych Rodzin 3+ w panelu na konferencji pt. „Organizacje społeczne a państwo”. Warszawa 19.11.2017

Z per­spek­ty­wy 10 lat pre­ze­so­wa­nia temu zja­wi­sku, jakim jest Zwią­zek Dużych Rodzin, ale tak­że spo­glą­da­jąc na dzia­ła­nia lat opo­zy­cji lat 70., widzę ogrom­ną siłę oddzia­ły­wa­nia spo­łecz­ne­go gru­py osób skon­cen­tro­wa­nych na okre­ślo­nym, jasno wyty­czo­nym celu. Klu­czo­wa jest zdol­ność poko­jo­we­go, kon­struk­tyw­ne­go roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów i współ­dzia­ła­nie opar­te na sza­cun­ku. Jest to siła zdol­na zmie­niać świa­do­mość spo­łecz­ną i pań­stwo. […]

Więcej

Odejście Walerego Pisarka

W imie­niu wszyst­kich Człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN pra­gnie­my wyra­zić wiel­ki żal zwią­za­ny z nagłym odej­ściem Pro­fe­so­ra Wale­re­go Pisar­ka, nasz sza­cu­nek i podziw dla Nie­go, Jego cen­nej, wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści – tak waż­nej dla kul­tu­ry pol­skiej – oraz ser­decz­ną wdzięcz­ność za Jego włą­cze­nie się do podej­mo­wa­nych przez nasz Zespół ini­cja­tyw. Prze­wod­ni­czą­ca Zespo­łu Ety­ki […]

Więcej