Archiwum | Aktualności

Przedstawiamy Państwu tekst redaktor Magdaleny Bajer, który jest ważnym głosem w refleksji nad stanem debaty publicznej

Nie mogłam sko­rzy­stać z zapro­sze­nia na kon­fe­ren­cję orga­ni­zo­wa­ną wspól­nie przez senac­ką Komi­sję Kul­tu­ry i Środ­ków Spo­łecz­ne­go Prze­ka­zu oraz Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN, poświę­co­ną napra­wie deba­ty publicz­nej, któ­ra coraz bar­dziej ska­żo­na jest wul­gar­no­ścią i dąż­no­ścią do obra­ża­nia, wyra­ża­nia pogar­dy, ośmie­sza­nia, nie­chę­ci wobec oso­by, z któ­rą się ktoś komu­ni­ku­je lub któ­rej doty­czy ta komu­ni­ka­cja […]

Więcej

Konferencja „Etyka w komunikacji: jak naprawić debatę publiczną w Polsce?”

Pró­bę posta­wie­nia dia­gno­zy sta­nu komu­ni­ka­cji w mediach i poli­ty­ce pod­ję­to w Sena­cie 19 mar­ca 2019 r., pod­czas kon­fe­ren­cji „Ety­ka w komu­ni­ka­cji: jak napra­wić deba­tę publicz­ną w Pol­sce?”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Komi­sję Kul­tu­ry i Środ­ków Prze­ka­zu we współ­pra­cy z Zespo­łem Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka PAN. czy­taj wię­cej  

Więcej

Oświadczenie ZES

W imie­niu całe­go Zespo­łu Ety­ki Sło­wa RJP PAN pra­gnie­my wyra­zić nasz wiel­ki żal z powo­du tra­gicz­nej śmier­ci Pre­zy­den­ta Gdań­ska Pana Paw­ła Ada­mo­wi­cza oraz zło­żyć ser­decz­ne wyra­zy współczu­cia Jego Mał­żon­ce Pani Mag­da­le­nie Ada­mo­wi­czo­wej i obu Jego cór­kom. Wyra­ża­my sprze­ciw wobec prze­mo­cy, poni­ża­nia, pogar­dy, nega­tyw­nych emo­cji we wszel­kich rela­cjach mię­dzy­ludz­kich, szcze­gól­nie rażą­cych w obli­czu takiej wstrzą­sa­ją­cej tra­ge­dii. Tak­że […]

Więcej

Pozostając w kręgu rozważań związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przedstawiamy Państwu fragment tekstu doktora Jana Szomburga pt. „Partnerska i wspólna Polska – idea na kolejne 100 lat Niepodległej”, w którym czytamy, jak ważna jest zamiast wojny polsko‐polskiej – budowa wspólnoty. Całość tekstu w zakładce „Nasi sprzymierzeńcy”.

Pol­ska nie jest ska­za­na na powrót do prze­szło­ści, a obec­na dez­in­te­gra­cja może być eta­pem przej­ścio­wym do  inte­gra­cji na  wyż­szym pozio­mie. Im szyb­ciej nakre­śli­my nową, bar­dziej doj­rza­łą i inklu­zyw­ną ideę Pol­ski oraz zbu­du­je­my wokół niej sze­ro­ki kon­sen­sus, tym szyb­ciej wkro­czy­my na wła­ści­we tory roz­wo­ju.  

Więcej

Z okazji 100‐lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawiamy fragment najnowszego artykułu profesor Jadwigi Puzyniny, który porusza problem niepodległości w języku na przestrzeni dziejów. Całość tekstu w zakładce „Wypowiedzi członków”.

Sło­wa nie­pod­le­głość nie notu­je ani słow­nik sta­ro­pol­ski, ani słow­nik XVI wie­ku, w XVII i XVIII wie­ku nie ma go jako odręb­ne­go hasła ani w słow­ni­ku Kna­piu­sza, ani Trot­za, brak go w inter­ne­to­wym słow­ni­ku XVII i I poł. XVIII wie­ku. W tym cza­sie w słow­ni­kach, poczy­na­jąc od sta­ro­pol­skie­go aż do Trot­za w XVIII wie­ku poja­wia się […]

Więcej

Przywołujemy Państwu fragment tekstu profesor Kostkiewiczowej przedstawiający poglądy myślicieli i pisarzy Oświecenia na temat zjawiska manipulacji językowej.

Reflek­sja na temat mowy i języ­ka, na temat poro­zu­mie­wa­nia się za pomo­cą zna­ków powszech­nie zro­zu­mia­łych i powszech­nie przy­ję­tych jest jed­nym z trwa­łych zja­wisk kul­tu­ro­wych, zna­nym od cza­sów naj­daw­niej­szych. Ludzi uży­wa­ją­cych języ­ka fascy­no­wa­ła zarów­no świę­ta tajem­ni­ca Sło­wa, któ­re było na począt­ku, Sło­wa, któ­re sta­ło się Cia­łem, jak i nie­zwy­kła natu­ra słów codzien­nych, uży­wa­nych i sku­tecz­nych w […]

Więcej

Przedstawiamy fragment rozmowy z Krzysztofem Zanussim „Uwierzmy w wartości”. Cały wywiad w zakładce „Ważne myśli”.

Euro­pa zawsze była kon­ty­nen­tem ludzi twór­czych – nasze histo­rycz­ne osią­gnię­cia są nie­po­rów­ny­wal­ne z jakim­kol­wiek inny­mi kul­tu­ra­mi na świe­cie. W ostat­nim jed­nak stu­le­ciu wia­ra w nas, Euro­pej­czy­ków, zosta­ła bar­dzo moc­no zachwia­na. I i II woj­na świa­to­wa, komu­nizm, kolo­nia­lizm – wszyst­ko to było naszym dzie­łem. Czy jeste­śmy dziś moral­nie goto­wi do tego, by nadal być wio­dą­cą cywi­li­za­cją […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu tekst Pani Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Marii Gudro‐Homickiej poświęcony dwóm istotnym problemom: tzw. „małym ojczyznom”, o których ważności wiele się ostatnio mówi i pisze, oraz nie mniej bliskiej Autorce tekstu sprawie dbałości o poprawność i piękno języka polskiego.

Naród pol­ski wal­czył o język pol­ski przez pra­wie poło­wę swe­go ist­nie­nia, licząc od powsta­nia pań­stwa pol­skie­go. Ostat­nia histo­ria mówi, że Pola­cy, aby zacho­wać pol­skość, prze­le­wa­li krew przez 123 lata zabo­rów, do 1918 roku. Pod­czas II woj­ny świa­to­wej, po woj­nie i w kolej­nych latach język pol­ski, honor, sza­cu­nek dla pol­skiej tra­dy­cji były prio­ry­te­tem w wie­lu pol­skich domach. […]

Więcej

Prezentujemy Państwu kilka zasad dobrej komunikacji z książki prof. Andrzeja Bliklego pt. „Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji”. Fragment pochodzi z rozdziału Gdy słuchasz i mówisz”.

Jak wyni­ka z moje­go doświad­cze­nia, dro­gę do tur­ku­so­wej cywi­li­za­cji nale­ży roz­po­cząć od nauki dobrej, empa­tycz­nej komu­ni­ka­cji. Od umie­jęt­no­ści deba­to­wa­nia rów­nież z tymi, z któ­ry­mi się nie zga­dza­my. Pierw­szym kro­kiem na dro­dze do tur­ku­su jest opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści budo­wa­nia dobrych rela­cji z dru­gim czło­wie­kiem. Te rela­cje budu­je­my w pierw­szym rzę­dzie wte­dy, gdy wcho­dzi­my z kimś w bez­po­śred­ni […]

Więcej