Archiwum | Aktualności

Uwierzmy w wartości” – rozmowa z Krzysztofem Zanussim

Euro­pa zawsze była kon­ty­nen­tem ludzi twór­czych – nasze histo­rycz­ne osią­gnię­cia są nie­po­rów­ny­wal­ne z jakim­kol­wiek inny­mi kul­tu­ra­mi na świe­cie. W ostat­nim jed­nak stu­le­ciu wia­ra w nas, Euro­pej­czy­ków, zosta­ła bar­dzo moc­no zachwia­na. I i II woj­na świa­to­wa, komu­nizm, kolo­nia­lizm – wszyst­ko to było naszym dzie­łem. Czy jeste­śmy dziś moral­nie goto­wi do tego, by nadal być wio­dą­cą cywi­li­za­cją […]

Więcej

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Przemoc w komunikacji”

Insty­tut Filo­lo­gii Pol­skiej, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uni­wer­sy­tet Humanistyczno-Przyrodniczy w Czę­sto­cho­wie oraz Kate­dra Sla­vi­sti­ky, Filo­zo­fic­ká Fakul­ta Ostra­vská Uni­ve­rzi­ta v Ostra­vě zapra­sza­ją do udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji nauko­wej z cyklu Mecha­ni­zmy i kon­tek­sty funk­cjo­no­wa­nia języ­ka, nt. Prze­moc w komu­ni­ka­cji, któ­ra odbę­dzie się 29–30 listo­pa­da 2018 roku w Czę­sto­cho­wie czy­taj wię­cej

Więcej

Przedstawiamy Państwu tekst Pani Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Marii Gudro-Homickiej poświęcony dwóm istotnym problemom: tzw. „małym ojczyznom”, o których ważności wiele się ostatnio mówi i pisze, oraz nie mniej bliskiej Autorce tekstu sprawie dbałości o poprawność i piękno języka polskiego.

Naród pol­ski wal­czył o język pol­ski przez pra­wie poło­wę swe­go ist­nie­nia, licząc od powsta­nia pań­stwa pol­skie­go. Ostat­nia histo­ria mówi, że Pola­cy, aby zacho­wać pol­skość, prze­le­wa­li krew przez 123 lata zabo­rów, do 1918 roku. Pod­czas II woj­ny świa­to­wej, po woj­nie i w kolej­nych latach język pol­ski, honor, sza­cu­nek dla pol­skiej tra­dy­cji były prio­ry­te­tem w wie­lu pol­skich domach. […]

Więcej

Prezentujemy Państwu kilka zasad dobrej komunikacji z książki prof. Andrzeja Bliklego pt. ?Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji?. Fragment pochodzi z rozdziału ?Gdy słuchasz i mówisz?.

[?] Jak wyni­ka z moje­go doświad­cze­nia, dro­gę do tur­ku­so­wej cywi­li­za­cji nale­ży roz­po­cząć od nauki dobrej, empa­tycz­nej komu­ni­ka­cji. Od umie­jęt­no­ści deba­to­wa­nia rów­nież z tymi, z któ­ry­mi się nie zga­dza­my. [?] Pierw­szym kro­kiem na dro­dze do tur­ku­su jest opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści budo­wa­nia dobrych rela­cji z dru­gim czło­wie­kiem. Te rela­cje budu­je­my w pierw­szym rzę­dzie wte­dy, gdy wcho­dzi­my z kimś […]

Więcej

Wychowana we Francji dwunastoletnia wnuczka prof. Cygal-Krupy Joséphine Krupa, od maleńkości bardzo przejęta przykazaniami wiary, w 2017 r. znalazła się wraz z rodzicami w Nowym Jorku i tam w gazetce szkoły francuskiej zwróciła się do swoich rówieśników z niezwykłym jak na jej wiek przesłaniem, które podajemy w skrócie.

Czy kocha­cie życie? Wasze życie? Kocha­cie dni, któ­re nastę­pu­ją po sobie nie­zmien­nie, jed­no­staj­nie? Mówię wam, że powin­ni­ście je kochać. Doce­niaj­cie to szczę­ście, jakie macie, to, że cho­dzi­cie do szko­ły, pra­cu­je­cie, macie przy­ja­ciół, krew­nych, dzie­ci. Macie dom i schro­nie­nie. czy­taj wię­cej

Więcej

Podajemy z opóźnieniem tekst wykładu „O ?porządku prawd i wartości? w szkole” mgr Elżbiety Błachowicz, wygłoszonego podczas obrad III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Lublinie.

Dziś już rze­czy­wi­ście nie wystar­czy w szko­le uczyć kul­tu­ry języ­ka, czy­li kon­cen­tro­wać  się na kwe­stiach jego popraw­no­ści, ponie­waż wyzwa­nia współ­cze­sne­go, dotknię­te­go głę­bo­kim kry­zy­sem świa­ta są o wie­le więk­sze i poważ­niej­sze. Powszech­na eko­no­mi­za­cja życia, odcho­dze­nie od war­to­ści nie­ma­te­rial­nych, spro­wa­dza­nie ludzi do roli kon­su­men­tów, nie tyl­ko osła­bia­ją wię­zi, poczu­cie soli­dar­no­ści mię­dzy­ludz­kiej, ale przede wszyst­kim zna­czą­co utrud­nia­ją wej­ście […]

Więcej

Sprawozdanie z konferencji naukowej Forum Etyki Słowa w Bydgoszczy

W dniach 15–16 mar­ca 2018 roku w Byd­gosz­czy odby­ła się inter­dy­scy­pli­nar­na kon­fe­ren­cja nauko­wa Forum Ety­ki Sło­wa. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi tego wyda­rze­nia byli: Sto­wa­rzy­sze­nie Ety­ki Sło­wa (z sie­dzi­bą w Byd­gosz­czy), Kate­dra Dzien­ni­kar­stwa, Nowych Mediów i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej, Insty­tut Filo­lo­gii Pol­skiej i Kul­tu­ro­znaw­stwa Uni­wer­sy­te­tu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go oraz Insty­tut Sla­wi­sty­ki PAN w War­sza­wie. W orga­ni­za­cję włą­czy­ła się rów­nież Uczel­nia­na Rada […]

Więcej

Wydało mi się właściwe, aby na konferencji „Retoryka w szkole”, zorganizowanej dla uczczenia dwudziestolecia istnienia Towarzystwa Nauczycieli Polonistów uczcić listem gratulacyjnym Panią Prezes tego Towarzystwa Marię Gudro-Homicką, członkinię naszego Zespołu, bardzo zasłużoną długoletnią pracą i dla Towarzystwa Nauczycieli Polonistów, i dla całej polskiej oświaty humanistycznej.

Wiel­ce Sza­now­na Pani Pre­zes, pra­gnę wyra­zić mój szcze­ry podziw i uzna­nie za ogrom róż­no­rod­nej pra­cy nauczy­ciel­skiej, orga­ni­za­cyj­nej, eks­perc­kiej i redak­tor­skiej pro­wa­dzo­nej przez Panią przez ponad czter­dzie­ści lat. Od dwu­dzie­stu pię­ciu lat peł­ni Pani rów­nież funk­cję Prze­wod­ni­czą­cej Zarzą­du Głów­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Nauczy­cie­li Polo­ni­stów, któ­ry w wiel­kiej mie­rze Pani zawdzię­cza god­ny podzi­wu roz­wój w całym kra­ju. czy­taj wię­cej 

Więcej

Podziękowania za książkę „Ku rzeczom niebłahym” dedykowaną Profesor Jadwidze Puzyninie

Bar­dzo ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­ję do Redak­to­rek dedy­ko­wa­nej mi książ­ki pt. Ku rze­czom nie­bła­hym oraz do wszyst­kich dzie­więt­na­stu Auto­rów zamiesz­czo­nych w tej książ­ce, nie­zwy­kle cie­ka­wych i war­to­ścio­wych arty­ku­łów. Już w redak­cyj­nym wstę­pie z rado­ścią prze­czy­ta­łam, że wpraw­dzie ?myśli na jubi­le­usz […] to po czę­ści myśli o jubi­lat­ce […]. Myśli na ten jubi­le­usz to jed­nak przede wszyst­kim […]

Więcej