Archiwum | Aktualności

Oświadczenie ZES

W imie­niu całe­go Zespo­łu Ety­ki Sło­wa RJP PAN pra­gnie­my wyra­zić nasz wiel­ki żal z powo­du tra­gicz­nej śmier­ci Pre­zy­den­ta Gdań­ska Pana Paw­ła Ada­mo­wi­cza oraz zło­żyć ser­decz­ne wyra­zy współczu­cia Jego Mał­żon­ce Pani Mag­da­le­nie Ada­mo­wi­czo­wej i obu Jego cór­kom. Wyra­ża­my sprze­ciw wobec prze­mo­cy, poni­ża­nia, pogar­dy, nega­tyw­nych emo­cji we wszel­kich rela­cjach mię­dzy­ludz­kich, szcze­gól­nie rażą­cych w obli­czu takiej wstrzą­sa­ją­cej tra­ge­dii. Tak­że […]

Więcej

Pozostając w kręgu rozważań związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przedstawiamy Państwu fragment tekstu doktora Jana Szomburga pt. „Partnerska i wspólna Polska – idea na kolejne 100 lat Niepodległej”, w którym czytamy, jak ważna jest zamiast wojny polsko‐polskiej – budowa wspólnoty. Całość tekstu w zakładce „Nasi sprzymierzeńcy”.

Pol­ska nie jest ska­za­na na powrót do prze­szło­ści, a obec­na dez­in­te­gra­cja może być eta­pem przej­ścio­wym do  inte­gra­cji na  wyż­szym pozio­mie. Im szyb­ciej nakre­śli­my nową, bar­dziej doj­rza­łą i inklu­zyw­ną ideę Pol­ski oraz zbu­du­je­my wokół niej sze­ro­ki kon­sen­sus, tym szyb­ciej wkro­czy­my na wła­ści­we tory roz­wo­ju.  

Więcej

Z okazji 100‐lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawiamy fragment najnowszego artykułu profesor Jadwigi Puzyniny, który porusza problem niepodległości w języku na przestrzeni dziejów. Całość tekstu w zakładce „Wypowiedzi członków”.

Sło­wa nie­pod­le­głość nie notu­je ani słow­nik sta­ro­pol­ski, ani słow­nik XVI wie­ku, w XVII i XVIII wie­ku nie ma go jako odręb­ne­go hasła ani w słow­ni­ku Kna­piu­sza, ani Trot­za, brak go w inter­ne­to­wym słow­ni­ku XVII i I poł. XVIII wie­ku. W tym cza­sie w słow­ni­kach, poczy­na­jąc od sta­ro­pol­skie­go aż do Trot­za w XVIII wie­ku poja­wia się […]

Więcej

Przywołujemy Państwu fragment tekstu profesor Kostkiewiczowej przedstawiający poglądy myślicieli i pisarzy Oświecenia na temat zjawiska manipulacji językowej.

Reflek­sja na temat mowy i języ­ka, na temat poro­zu­mie­wa­nia się za pomo­cą zna­ków powszech­nie zro­zu­mia­łych i powszech­nie przy­ję­tych jest jed­nym z trwa­łych zja­wisk kul­tu­ro­wych, zna­nym od cza­sów naj­daw­niej­szych. Ludzi uży­wa­ją­cych języ­ka fascy­no­wa­ła zarów­no świę­ta tajem­ni­ca Sło­wa, któ­re było na począt­ku, Sło­wa, któ­re sta­ło się Cia­łem, jak i nie­zwy­kła natu­ra słów codzien­nych, uży­wa­nych i sku­tecz­nych w […]

Więcej

Przedstawiamy fragment rozmowy z Krzysztofem Zanussim „Uwierzmy w wartości”. Cały wywiad w zakładce „Ważne myśli”.

Euro­pa zawsze była kon­ty­nen­tem ludzi twór­czych – nasze histo­rycz­ne osią­gnię­cia są nie­po­rów­ny­wal­ne z jakim­kol­wiek inny­mi kul­tu­ra­mi na świe­cie. W ostat­nim jed­nak stu­le­ciu wia­ra w nas, Euro­pej­czy­ków, zosta­ła bar­dzo moc­no zachwia­na. I i II woj­na świa­to­wa, komu­nizm, kolo­nia­lizm – wszyst­ko to było naszym dzie­łem. Czy jeste­śmy dziś moral­nie goto­wi do tego, by nadal być wio­dą­cą cywi­li­za­cją […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu tekst Pani Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Marii Gudro‐Homickiej poświęcony dwóm istotnym problemom: tzw. „małym ojczyznom”, o których ważności wiele się ostatnio mówi i pisze, oraz nie mniej bliskiej Autorce tekstu sprawie dbałości o poprawność i piękno języka polskiego.

Naród pol­ski wal­czył o język pol­ski przez pra­wie poło­wę swe­go ist­nie­nia, licząc od powsta­nia pań­stwa pol­skie­go. Ostat­nia histo­ria mówi, że Pola­cy, aby zacho­wać pol­skość, prze­le­wa­li krew przez 123 lata zabo­rów, do 1918 roku. Pod­czas II woj­ny świa­to­wej, po woj­nie i w kolej­nych latach język pol­ski, honor, sza­cu­nek dla pol­skiej tra­dy­cji były prio­ry­te­tem w wie­lu pol­skich domach. […]

Więcej

Prezentujemy Państwu kilka zasad dobrej komunikacji z książki prof. Andrzeja Bliklego pt. „Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji”. Fragment pochodzi z rozdziału Gdy słuchasz i mówisz”.

Jak wyni­ka z moje­go doświad­cze­nia, dro­gę do tur­ku­so­wej cywi­li­za­cji nale­ży roz­po­cząć od nauki dobrej, empa­tycz­nej komu­ni­ka­cji. Od umie­jęt­no­ści deba­to­wa­nia rów­nież z tymi, z któ­ry­mi się nie zga­dza­my. Pierw­szym kro­kiem na dro­dze do tur­ku­su jest opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści budo­wa­nia dobrych rela­cji z dru­gim czło­wie­kiem. Te rela­cje budu­je­my w pierw­szym rzę­dzie wte­dy, gdy wcho­dzi­my z kimś w bez­po­śred­ni […]

Więcej

Podajemy z opóźnieniem tekst wykładu „O porządku prawd i wartości w szkole” mgr Elżbiety Błachowicz, wygłoszonego podczas obrad III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Lublinie.

Dziś już rze­czy­wi­ście nie wystar­czy w szko­le uczyć kul­tu­ry języ­ka, czy­li kon­cen­tro­wać  się na kwe­stiach jego popraw­no­ści, ponie­waż wyzwa­nia współ­cze­sne­go, dotknię­te­go głę­bo­kim kry­zy­sem świa­ta są o wie­le więk­sze i poważ­niej­sze. Powszech­na eko­no­mi­za­cja życia, odcho­dze­nie od war­to­ści nie­ma­te­rial­nych, spro­wa­dza­nie ludzi do roli kon­su­men­tów, nie tyl­ko osła­bia­ją wię­zi, poczu­cie soli­dar­no­ści mię­dzy­ludz­kiej, ale przede wszyst­kim zna­czą­co utrud­nia­ją wej­ście […]

Więcej

Wydało mi się właściwe, aby na konferencji „Retoryka w szkole”, zorganizowanej dla uczczenia dwudziestolecia istnienia Towarzystwa Nauczycieli Polonistów uczcić listem gratulacyjnym Panią Prezes tego Towarzystwa Marię Gudro‐Homicką, członkinię naszego Zespołu, bardzo zasłużoną długoletnią pracą i dla Towarzystwa Nauczycieli Polonistów, i dla całej polskiej oświaty humanistycznej.

Wiel­ce Sza­now­na Pani Pre­zes, pra­gnę wyra­zić mój szcze­ry podziw i uzna­nie za ogrom róż­no­rod­nej pra­cy nauczy­ciel­skiej, orga­ni­za­cyj­nej, eks­perc­kiej i redak­tor­skiej pro­wa­dzo­nej przez Panią przez ponad czter­dzie­ści lat. Od dwu­dzie­stu pię­ciu lat peł­ni Pani rów­nież funk­cję Prze­wod­ni­czą­cej Zarzą­du Głów­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Nauczy­cie­li Polo­ni­stów, któ­ry w wiel­kiej mie­rze Pani zawdzię­cza god­ny podzi­wu roz­wój w całym kra­ju. czy­taj wię­cej 

Więcej