Archiwum | Aktualności

Sprawozdanie z konferencji naukowej Forum Etyki Słowa w Bydgoszczy

W dniach 15–16 mar­ca 2018 roku w Byd­gosz­czy odby­ła się inter­dy­scy­pli­nar­na kon­fe­ren­cja nauko­wa Forum Ety­ki Sło­wa. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi tego wyda­rze­nia byli: Sto­wa­rzy­sze­nie Ety­ki Sło­wa (z sie­dzi­bą w Byd­gosz­czy), Kate­dra Dzien­ni­kar­stwa, Nowych Mediów i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej, Insty­tut Filo­lo­gii Pol­skiej i Kul­tu­ro­znaw­stwa Uni­wer­sy­te­tu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go oraz Insty­tut Sla­wi­sty­ki PAN w War­sza­wie. W orga­ni­za­cję włą­czy­ła się rów­nież Uczel­nia­na Rada […]

Więcej

Wydało mi się właściwe, aby na konferencji “Retoryka w szkole”, zorganizowanej dla uczczenia dwudziestolecia istnienia Towarzystwa Nauczycieli Polonistów uczcić listem gratulacyjnym Panią Prezes tego Towarzystwa Marię Gudro-Homicką, członkinię naszego Zespołu, bardzo zasłużoną długoletnią pracą i dla Towarzystwa Nauczycieli Polonistów, i dla całej polskiej oświaty humanistycznej.

Wiel­ce Sza­now­na Pani Pre­zes, pra­gnę wyra­zić mój szcze­ry podziw i uzna­nie za ogrom róż­no­rod­nej pra­cy nauczy­ciel­skiej, orga­ni­za­cyj­nej, eks­perc­kiej i redak­tor­skiej pro­wa­dzo­nej przez Panią przez ponad czter­dzie­ści lat. Od dwu­dzie­stu pię­ciu lat peł­ni Pani rów­nież funk­cję Prze­wod­ni­czą­cej Zarzą­du Głów­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Nauczy­cie­li Polo­ni­stów, któ­ry w wiel­kiej mie­rze Pani zawdzię­cza god­ny podzi­wu roz­wój w całym kra­ju. czy­taj wię­cej 

Więcej

Podziękowania za książkę „Ku rzeczom niebłahym” dedykowaną Profesor Jadwidze Puzyninie

Bar­dzo ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­ję do Redak­to­rek dedy­ko­wa­nej mi książ­ki pt. Ku rze­czom nie­bła­hym oraz do wszyst­kich dzie­więt­na­stu Auto­rów zamiesz­czo­nych w tej książ­ce, nie­zwy­kle cie­ka­wych i war­to­ścio­wych arty­ku­łów. Już w redak­cyj­nym wstę­pie z rado­ścią prze­czy­ta­łam, że wpraw­dzie „myśli na jubi­le­usz […] to po czę­ści myśli o jubi­lat­ce […]. Myśli na ten jubi­le­usz to jed­nak przede wszyst­kim […]

Więcej

Miło nam przekazać Państwu sprawozdanie ze spotkania znakomitej aktorki, Pani Maji Komorowskiej z młodzieżą Zespołu Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie, zainicjowane przez naszą członkinię, nauczycielkę tej szkoły, mgr Dorotę Kasperowicz

Takie będą Rze­czy­po­spo­li­te, jakie ich mło­dzie­ży cho­wa­nie…” – sło­wa Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca zamiesz­czo­ne w dzie­le „Uwa­gi nad życiem Jana Zamoy­skie­go”, któ­re towa­rzy­szą obcho­dom set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w war­szaw­skim Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych nr 4 im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go, dosko­na­le wpi­sa­ły się w spo­tka­nie z Wybit­ną Oso­bo­wo­ścią pol­skiej sce­ny fil­mo­wej i teatral­nej – Panią Mają […]

Więcej

Przedstawiamy fragment z książki prof. Jolanty Antas pokazujący nowe ujęcie natury znaku niewerbalnego. Książka „Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia” dostępna jest w wersji elektronicznej.

Natu­ra „zna­ku” nie­wer­bal­ne­go, czy­li zna­ki i ozna­ki Cały pro­blem z komu­ni­ka­ta­mi nie­wer­bal­ny­mi pole­ga na tym, że nie sta­no­wią one komu­ni­ka­cyj­nych zna­ków w takim sen­sie, jaki cały nurt struk­tu­ra­li­stycz­ny i semio­tycz­ny przy­pi­sy­wał „zna­ko­wi”. Arbi­tral­ność i inten­cjo­nal­ność komu­ni­ka­cyj­na była gwa­ran­tem „zna­ko­we­go” cha­rak­te­ru prze­ka­zu. Tym­cza­sem nie wszyst­kie zna­ki nie­wer­bal­ne pod­da­ją się tym cechom. Mogą być zarów­no nie­in­ten­cjo­nal­ne, jak […]

Więcej

Prezentujemy dane statystyczne dotyczące odwiedzin na stronie ZES w ostatnim półroczu. Prosimy członków zespołu o przekazywanie wiadomości o naszej stronie innym ludziom. 

Od 14.12.2017 r. do 5.06.2018 r. nasza stro­na zosta­ła wyświe­tlo­na 5 821 razy. Ze sta­ty­styk wyni­ka, że mamy gro­no sta­łych odbior­ców odwie­dza­ją­cych naszą stro­nę regu­lar­nie, a licz­ba nowych użyt­kow­ni­ków nadal rośnie. Poni­żej opi­su­je­my, jak czy­tać poszcze­gól­ne dane znaj­du­ją­ce się na gra­fi­ce: Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy zaini­cjo­wa­li co naj­mniej jed­ną sesję w okre­sie obję­tym zakre­sem dat:        […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu fragment artykułu prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, dostępnego do przeczytania w całości w zakładce „Teksty dotyczące etyki słowa”

Język jak powie­trze – ożyw­cze czy moro­we?  Zain­te­re­so­wa­nia języ­kiem w róż­nych okre­sach histo­rycz­nych doty­czy­ły róż­no­rod­nych kwe­stii. W sta­ro­żyt­no­ści pyta­no m.in. o jego sto­su­nek do rze­czy­wi­sto­ści, o kwe­stie naśla­dow­nic­twa i odbi­cia rze­czy­wi­sto­ści, o związ­ki kate­go­rii języ­ko­wych i kate­go­rii logicz­nych, a w śre­dnio­wie­czu o spo­sób ist­nie­nia uni­wer­sa­liów i o pocho­dze­nie języ­ka. W XIX wie­ku bada­cze ogni­sko­wa­li swo­ją […]

Więcej

Przedstawiamy fragment artykułu prof. Anny Kozłowskiej, który dostępny jest w całości w naszej zakładce „Teksty dotyczące etyki słowa”

Etycz­ny wymiar komu­ni­ka­cji lite­rac­kiej w per­spek­ty­wie języ­ko­znaw­stwa Rela­cja mię­dzy lite­ra­tu­rą a ety­ką bywa roz­wa­ża­na w róż­nych wymia­rach. Pierw­szym z nich jest opis kon­cep­cji etycz­nych obec­nych w tek­stach. W tego rodza­ju pra­cach lite­ra­tu­rę trak­tu­je się jako sfe­rę for­mu­ło­wa­nia, roz­wa­ża­nia i pre­zen­to­wa­nia kwe­stii moral­nych – w prze­ko­na­niu, że żywi się ona mię­dzy inny­mi rów­nież pro­ble­ma­mi ety­ki i […]

Więcej

O etyce komunikacji w Polskiej Akademii Umiejętności – sprawozdanie z konferencji „Etyka Komunikacji” w Krakowie

14 kwiet­nia 2018 roku w sie­dzi­bie Pol­skiej Aka­de­mii Umie­jęt­no­ści w Kra­ko­wie odby­ła się kon­fe­ren­cja zaty­tu­ło­wa­na „Ety­ka Komu­ni­ka­cji”, któ­rą zor­ga­ni­zo­wał Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk we współ­pra­cy z Pol­ską Aka­de­mię Umie­jęt­no­ści. O tym jak waż­na była pro­ble­ma­ty­ka spo­tka­nia, może świad­czyć fakt, że przy­by­ło na nie oko­ło 80 osób, repre­zen­tu­ją­cych ośrod­ki nauko­we z […]

Więcej

Sprawozdanie z działalności Zespołu Etyki Słowa RJP PAN za rok 2017

Sza­now­ni Pań­stwo! Zamiesz­cza­my spra­woz­da­nie z naszej dzia­łal­no­ści w ubie­głym roku. Wyko­na­li­śmy spo­ro więk­szych i mniej­szych prac. Za szcze­gól­nie waż­ne trze­ba uznać docie­ra­nie z ideą etycz­nej komu­ni­ka­cji do mło­dych ludzi – stu­den­tów i uczniów. Wykła­dy z ety­ki sło­wa, warsz­ta­ty z tego zakre­su są potrzeb­ne i trze­ba się sta­rać o to, by było ich wię­cej. Wiel­kim osią­gnię­ciem […]

Więcej