Archiwum | Aktualności

Książka Andrzeja Lama, której fragment Państwu przedstawiamy, nosi tytuł „Anioł Ślązak Mickiewicza”. Warta uwagi jest sama postać Anioła Ślązaka (był nim pochodzący ze Śląska niezwykły poeta-mistyk Niemiec Johannes Scheffler), a także kierunek zmian, jakie do jego tekstów w swoich „Zdaniach i uwagach” wprowadzał Mickiewicz.

Prze­mia­ny, jakim ule­ga­ły „Zda­nia i uwa­gi” Mic­kie­wi­cza zarów­no w obrę­bie każ­de­go z dwu zacho­wa­nych ręko­pi­sów, jak w przej­ściu od pierw­sze­go do dru­gie­go, zna­my dokład­nie dzię­ki roz­pra­wie Cze­sła­wa Zgo­rzel­skie­go, war­to jed­nak tytu­łem uzu­peł­nie­nia, przyj­rzeć się bli­żej pra­cy Mic­kie­wi­cza nad utwo­ra­mi, któ­re wyka­zu­ją zależ­ność od mak­sym Anio­ła Ślą­za­ka z „Che­ru­bi­no­we­go wędrow­ca”. czy­taj wię­cej 

Więcej

Przedstawiamy Państwu fragment książki pt. „Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz”. Warszawa 2017 (s. 138–139). Zawiera on godne uwagi rozważania o kulturze polskiej oraz roli, jaką odgrywa w niej myśl filozoficzna i poezja polska związana z tą myślą głębią treści.

Pyta­nie o filo­zo­ficz­ność naszej kul­tu­ry z pew­no­ścią powin­no zostać posta­wio­ne, szcze­gól­nie w kon­tek­ście donio­słej roli takich tra­dy­cji jak szko­ła lwowsko-warszawska czy feno­me­no­lo­gia, a w latach powo­jen­nych neo­to­mizm. Pol­ska kul­tu­ra roz­wi­ja­ła się w spo­sób cią­gły, wbrew bar­dzo trud­nym warun­kom. Cza­sem aż dziw mnie bie­rze, że nie­któ­rzy pol­scy myśli­cie­le w tak dra­ma­tycz­nie nie­sprzy­ja­ją­cych oko­licz­no­ściach jak woj­na zasta­na­wia­li […]

Więcej

Sprawozdanie z działalności Zespołu Etyki Słowa RJP PAN za rok 2017

Sza­now­ni Pań­stwo! Zamiesz­cza­my spra­woz­da­nie z naszej dzia­łal­no­ści w ubie­głym roku. Wyko­na­li­śmy spo­ro więk­szych i mniej­szych prac. Za szcze­gól­nie waż­ne trze­ba uznać docie­ra­nie z ideą etycz­nej komu­ni­ka­cji do mło­dych ludzi – stu­den­tów i uczniów. Wykła­dy z ety­ki sło­wa, warsz­ta­ty z tego zakre­su są potrzeb­ne i trze­ba się sta­rać o to, by było ich wię­cej. Wiel­kim osią­gnię­ciem […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu nasz list wysłany 11.11.17 do Przewodniczącego Komisji Kultury Senatu RP, Pana Jerzego Fedorowicza. List ten spotkał się z pełnym zrozumieniem i przychylnością Pana Senatora Fedorowicza (i całej Komisji), został przedstawiony na obradach Senatu RP, powielony i rozesłany wszystkim senatorom oraz umieszczony na stronie internetowej Senatu RP. Będziemy wdzięczni za komentarze dotyczące jego treści.

Sza­now­ny Pan Sena­tor Jerzy Fedo­ro­wicz Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Kul­tu­ry i Środ­ków Prze­ka­zu Sena­tu RP pozwa­la­my sobie zwró­cić się do Pana Sena­to­ra w imie­niu Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w spra­wie zasłu­gu­ją­cej, jak sądzi­my, na szcze­gól­ną uwa­gę każ­de­go czło­wie­ka, zwłasz­cza zaś tych osób, któ­re w cało­ści lub w jakiejś czę­ści swo­je­go życia chcą je […]

Więcej

Warsztaty z etyki słowa w szkole

Miło nam poin­for­mo­wać, że 19.12.2017 r. w Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych nr 4 im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go w War­sza­wie odby­ły się warsz­ta­ty z ety­ki sło­wa. Zaję­cia z ucznia­mi 3 kla­sy gim­na­zjum prze­pro­wa­dzi­ła Agniesz­ka Jastrzęb­ska. Nie­zmier­nie cie­szy nas fakt, że wzra­sta zain­te­re­so­wa­nie ety­ką sło­wa i zapo­trze­bo­wa­nie na takie warsz­ta­ty w szko­łach. Poziom zaan­ga­żo­wa­nia uczniów w trak­cie zajęć świad­czy o […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu ważny tekst dr hab. Agaty Brajerskiej, dotyczący różnych teorii przekładu, powiązany z problematyką etyki komunikacji. Jest to skrót artykułu, który ukaże się w najbliższym numerze „Roczników Humanistycznych”

Lojal­ność tłu­ma­cza  Pod koniec XX wie­ku, po ukon­sty­tu­owa­niu się trans­la­to­ry­ki jako dzie­dzi­ny nauki, nasi­li­ły się spo­ry o naj­waż­niej­szy ele­ment w ukła­dzie trans­la­cyj­nym, czy­li o to, gdzie umiej­sco­wić lojal­ność tłu­ma­cza – tj. komu i cze­mu ma on docho­wać wier­no­ści. Dys­pu­ty sta­ły się bar­dziej zawi­łe i zagma­twa­ne, ponie­waż jak­kol­wiek o wier­no­ści w tłu­ma­cze­niu roz­pra­wia­no już od cza­sów sta­ro­żyt­nych, do […]

Więcej

Przekazujemy Państwu ważny tekst prof. Jolanty Maćkiewicz, pt. „Jak można manipulować za pomocą zdjęć. Fotografia to największy kłamca na świecie”

Jak moż­na mani­pu­lo­wać za pomo­cą zdjęć „Foto­gra­fia to naj­więk­szy kłam­ca na świe­cie”   Alex Majo­li, foto­graf (z wywia­du dla Press 04/2009)   Zacząć trze­ba od dopre­cy­zo­wa­nia przed­mio­tu moich roz­wa­żań. Przede wszyst­kim – nie będę mówić o zdję­ciach w ogó­le, nawet nie o zdję­ciach dzien­ni­kar­skich w ogó­le, lecz o zdję­ciach pra­so­wych, czy­li takich, któ­re poja­wia­ją się […]

Więcej

Zamieszczamy ważny, niewątpliwie warty szczególnej uwagi tekst Aleksego Awdiejewa i Grażyny Habrajskiej pt. „Projekt zasad analizy wypowiedzi w dyskursie politycznym”.

Pro­jekt zasad ana­li­zy wypo­wie­dzi w dys­kur­sie poli­tycz­nym   Okre­śle­nie norm etycz­nych doty­czą­cych komu­ni­ka­cji w dys­kur­sie poli­tycz­nym Dys­kurs poli­tycz­ny jest to dys­kurs mają­cy na celu kon­sy­lia­cję (osią­gnię­cie celu poro­zu­mie­nia korzyst­ne­go dla wszyst­kich stron). Jest to wyide­ali­zo­wa­ny model tego sub­dy­skur­su. W rze­czy­wi­sto­ści wystę­pu­ją w nim: stro­na domi­nu­ją­ca jako przed­sta­wi­ciel stro­ny rzą­dzą­cej oraz stro­na opo­zy­cyj­na, któ­ra wal­czy o […]

Więcej

Tekst Tymona Skowrońskiego (przebywającego na studiach w Paryżu) jest dla nas interesujący przede wszystkim ze względu na podkreśloną przez niego liczność negatywnych ocen dotyczących nieetycznego zachowania komunikacyjnego osób biorących udział w debacie wyborczej, ocen zawartych zarówno w mediach, jak i w blogach internetowych.

Deba­ta publicz­na we Fran­cji w świe­tle deba­ty pre­zy­denc­kiej Pola­ry­za­cję deba­ty publicz­nej we Fran­cji moż­na było zauwa­żyć przy tego­rocz­nych wybo­rach pre­zy­denc­kich. Poka­za­ły one głę­bo­kość podzia­łów w spo­łe­czeń­stwie, na tle pro­ble­mów zarów­no ekonomiczno-społecznych (bez­ro­bo­cie, pra­wo o pra­cy), jak i poli­tycz­nych i toż­sa­mo­ścio­wych, kwe­stio­nu­ją­cych miej­sce Fran­cji w świe­cie zglo­ba­li­zo­wa­nym oraz w Euro­pie. Doj­ście do dru­giej tury Mari­ne Le […]

Więcej

Miło nam poinformować, że ukazał się pierwszy tom z zaplanowanej serii wydawniczej pt. „Etyka słowa. Wybór opracowań” (red.Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Jadwiga Puzynina). Udostępniamy w załączeniu jego spis treści i zachęcamy do rozpowszechnienia tej informacji w swoich środowiskach.

Infor­mu­je­my, że tom moż­na nabyć w e-Księgarni Wydaw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skłodowskiej (aktu­al­na cena: 57,94 zł; link do stro­ny zamó­wie­nia: http://www.wydawnictwo.umcs.eu/produkt/4917/etyka-slowa-wybor-opracowan–t-1), a tak­że w wie­lu innych e-księgarniach (po wpi­sa­niu tytu­łu tego opra­co­wa­nia do wyszu­ki­war­ki google wyświe­tla­ją nam się odpo­wied­nie stro­ny inter­ne­to­we, za pośred­nic­twem któ­rych moż­na doko­nać zaku­pu), np. w Dys­kon­cie Książ­ko­wym „Aros” (aktu­al­na cena: 47,52 zł; […]

Więcej