Archiwum | Aktualności

Podajemy z opóźnieniem tekst wykładu „O porządku prawd i wartości w szkole” mgr Elżbiety Błachowicz, wygłoszonego podczas obrad III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Lublinie.

Dziś już rze­czy­wi­ście nie wystar­czy w szko­le uczyć kul­tu­ry języ­ka, czy­li kon­cen­tro­wać  się na kwe­stiach jego popraw­no­ści, ponie­waż wyzwa­nia współ­cze­sne­go, dotknię­te­go głę­bo­kim kry­zy­sem świa­ta są o wie­le więk­sze i poważ­niej­sze. Powszech­na eko­no­mi­za­cja życia, odcho­dze­nie od war­to­ści nie­ma­te­rial­nych, spro­wa­dza­nie ludzi do roli kon­su­men­tów, nie tyl­ko osła­bia­ją wię­zi, poczu­cie soli­dar­no­ści mię­dzy­ludz­kiej, ale przede wszyst­kim zna­czą­co utrud­nia­ją wej­ście […]

Więcej

Wydało mi się właściwe, aby na konferencji „Retoryka w szkole”, zorganizowanej dla uczczenia dwudziestolecia istnienia Towarzystwa Nauczycieli Polonistów uczcić listem gratulacyjnym Panią Prezes tego Towarzystwa Marię Gudro‐Homicką, członkinię naszego Zespołu, bardzo zasłużoną długoletnią pracą i dla Towarzystwa Nauczycieli Polonistów, i dla całej polskiej oświaty humanistycznej.

Wiel­ce Sza­now­na Pani Pre­zes, pra­gnę wyra­zić mój szcze­ry podziw i uzna­nie za ogrom róż­no­rod­nej pra­cy nauczy­ciel­skiej, orga­ni­za­cyj­nej, eks­perc­kiej i redak­tor­skiej pro­wa­dzo­nej przez Panią przez ponad czter­dzie­ści lat. Od dwu­dzie­stu pię­ciu lat peł­ni Pani rów­nież funk­cję Prze­wod­ni­czą­cej Zarzą­du Głów­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Nauczy­cie­li Polo­ni­stów, któ­ry w wiel­kiej mie­rze Pani zawdzię­cza god­ny podzi­wu roz­wój w całym kra­ju. czy­taj wię­cej 

Więcej

Podziękowania za książkę „Ku rzeczom niebłahym” dedykowaną Profesor Jadwidze Puzyninie

Bar­dzo ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­ję do Redak­to­rek dedy­ko­wa­nej mi książ­ki pt. Ku rze­czom nie­bła­hym oraz do wszyst­kich dzie­więt­na­stu Auto­rów zamiesz­czo­nych w tej książ­ce, nie­zwy­kle cie­ka­wych i war­to­ścio­wych arty­ku­łów. Już w redak­cyj­nym wstę­pie z rado­ścią prze­czy­ta­łam, że wpraw­dzie myśli na jubi­le­usz […] to po czę­ści myśli o jubi­lat­ce […]. Myśli na ten jubi­le­usz to jed­nak przede wszyst­kim […]

Więcej

Przedstawiamy fragment z książki prof. Jolanty Antas pokazujący nowe ujęcie natury znaku niewerbalnego. Książka „Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia” dostępna jest w wersji elektronicznej.

Natu­ra zna­ku nie­wer­bal­ne­go, czy­li zna­ki i ozna­ki Cały pro­blem z komu­ni­ka­ta­mi nie­wer­bal­ny­mi pole­ga na tym, że nie sta­no­wią one komu­ni­ka­cyj­nych zna­ków w takim sen­sie, jaki cały nurt struk­tu­ra­li­stycz­ny i semio­tycz­ny przy­pi­sy­wał „zna­ko­wi”. Arbi­tral­ność i inten­cjo­nal­ność komu­ni­ka­cyj­na była gwa­ran­tem zna­ko­we­go cha­rak­te­ru prze­ka­zu. Tym­cza­sem nie wszyst­kie zna­ki nie­wer­bal­ne pod­da­ją się tym cechom. Mogą być zarów­no nie­in­ten­cjo­nal­ne, jak […]

Więcej

Prezentujemy dane statystyczne dotyczące odwiedzin na stronie ZES w ostatnim półroczu. Prosimy członków zespołu o przekazywanie wiadomości o naszej stronie innym ludziom. 

Od 14.12.2017 r. do 5.06.2018 r. nasza stro­na zosta­ła wyświe­tlo­na 5 821 razy. Ze sta­ty­styk wyni­ka, że mamy gro­no sta­łych odbior­ców odwie­dza­ją­cych naszą stro­nę regu­lar­nie, a licz­ba nowych użyt­kow­ni­ków nadal rośnie. Poni­żej opi­su­je­my, jak czy­tać poszcze­gól­ne dane znaj­du­ją­ce się na gra­fi­ce: Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy zaini­cjo­wa­li co naj­mniej jed­ną sesję w okre­sie obję­tym zakre­sem dat:        […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu fragment artykułu prof. Stanisławy Niebrzegowskiej‐Bartmińskiej, dostępnego do przeczytania w całości w zakładce „Teksty dotyczące etyki słowa”

Język jak powie­trze – ożyw­cze czy moro­we?  Zain­te­re­so­wa­nia języ­kiem w róż­nych okre­sach histo­rycz­nych doty­czy­ły róż­no­rod­nych kwe­stii. W sta­ro­żyt­no­ści pyta­no m.in. o jego sto­su­nek do rze­czy­wi­sto­ści, o kwe­stie naśla­dow­nic­twa i odbi­cia rze­czy­wi­sto­ści, o związ­ki kate­go­rii języ­ko­wych i kate­go­rii logicz­nych, a w śre­dnio­wie­czu o spo­sób ist­nie­nia uni­wer­sa­liów i o pocho­dze­nie języ­ka. W XIX wie­ku bada­cze ogni­sko­wa­li swo­ją […]

Więcej

Przedstawiamy fragment artykułu prof. Anny Kozłowskiej, który dostępny jest w całości w naszej zakładce „Teksty dotyczące etyki słowa”

Etycz­ny wymiar komu­ni­ka­cji lite­rac­kiej w per­spek­ty­wie języ­ko­znaw­stwa Rela­cja mię­dzy lite­ra­tu­rą a ety­ką bywa roz­wa­ża­na w róż­nych wymia­rach. Pierw­szym z nich jest opis kon­cep­cji etycz­nych obec­nych w tek­stach. W tego rodza­ju pra­cach lite­ra­tu­rę trak­tu­je się jako sfe­rę for­mu­ło­wa­nia, roz­wa­ża­nia i pre­zen­to­wa­nia kwe­stii moral­nych w prze­ko­na­niu, że żywi się ona mię­dzy inny­mi rów­nież pro­ble­ma­mi ety­ki i pró­bu­je […]

Więcej

Sprawozdanie z działalności Zespołu Etyki Słowa RJP PAN za rok 2017

Sza­now­ni Pań­stwo! Zamiesz­cza­my spra­woz­da­nie z naszej dzia­łal­no­ści w ubie­głym roku. Wyko­na­li­śmy spo­ro więk­szych i mniej­szych prac. Za szcze­gól­nie waż­ne trze­ba uznać docie­ra­nie z ideą etycz­nej komu­ni­ka­cji do mło­dych ludzi ? stu­den­tów i uczniów. Wykła­dy z ety­ki sło­wa, warsz­ta­ty z tego zakre­su są potrzeb­ne i trze­ba się sta­rać o to, by było ich wię­cej. Wiel­kim osią­gnię­ciem […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu nasz list wysłany 11.11.17 do Przewodniczącego Komisji Kultury Senatu RP, Pana Jerzego Fedorowicza. List ten spotkał się z pełnym zrozumieniem i przychylnością Pana Senatora Fedorowicza (i całej Komisji), został przedstawiony na obradach Senatu RP, powielony i rozesłany wszystkim senatorom oraz umieszczony na stronie internetowej Senatu RP. Będziemy wdzięczni za komentarze dotyczące jego treści.

Sza­now­ny Pan Sena­tor Jerzy Fedo­ro­wicz Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Kul­tu­ry i Środ­ków Prze­ka­zu Sena­tu RP pozwa­la­my sobie zwró­cić się do Pana Sena­to­ra w imie­niu Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w spra­wie zasłu­gu­ją­cej, jak sądzi­my, na szcze­gól­ną uwa­gę każ­de­go czło­wie­ka, zwłasz­cza zaś tych osób, któ­re w cało­ści lub w jakiejś czę­ści swo­je­go życia chcą je […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu ważny tekst dr hab. Agaty Brajerskiej, dotyczący różnych teorii przekładu, powiązany z problematyką etyki komunikacji. Jest to skrót artykułu, który ukaże się w najbliższym numerze „Roczników Humanistycznych”

Lojal­ność tłu­ma­cza  Pod koniec XX wie­ku, po ukon­sty­tu­owa­niu się trans­la­to­ry­ki jako dzie­dzi­ny nauki, nasi­li­ły się spo­ry o naj­waż­niej­szy ele­ment w ukła­dzie trans­la­cyj­nym, czy­li o to, gdzie umiej­sco­wić lojal­ność tłu­ma­cza ? tj. komu i cze­mu ma on docho­wać wier­no­ści. Dys­pu­ty sta­ły się bar­dziej zawi­łe i zagma­twa­ne, ponie­waż jak­kol­wiek o wier­no­ści w tłu­ma­cze­niu roz­pra­wia­no już od cza­sów sta­ro­żyt­nych, do […]

Więcej