Archiwum | Aktualności

3.03.17 ukazała się w ?Rzeczpospolitej? następująca ważna jakością myślenia o Polsce, polskiej tożsamości i roli języka w jej tworzeniu wypowiedź dra Jana Szomburga, prezesa pomorskiego Kongresu Obywatelskiego:

  Pol­ska wyma­ga rein­te­gra­cji By zapew­nić sobie sta­bil­ny roz­wój i dołą­czyć do kra­jów wyso­ko roz­wi­nię­tych musi­my zbu­do­wać doj­rza­łe spo­łe­czeń­stwo i pań­stwo ? doj­rza­łą Rzecz­po­spo­li­tą. To taki kształt ustro­jo­wy i ład kul­tu­ro­wy, któ­ry sprzy­ja wyko­rzy­sta­niu poten­cja­łu ? talen­tów, wie­dzy, ener­gii i aspi­ra­cji ? całe­go spo­łe­czeń­stwa, wszyst­kich jego grup. Doj­rza­ła Rzecz­po­spo­li­ta zacho­wu­je rów­no­wa­gę mię­dzy róż­no­rod­no­ścią, któ­ra jest […]

Więcej