Archiwum | Historia Zespołu

Książka Andrzeja Lama, której fragment Państwu przedstawiamy, nosi tytuł „Anioł Ślązak Mickiewicza”. Warta uwagi jest sama postać Anioła Ślązaka (był nim pochodzący ze Śląska niezwykły poeta-mistyk Niemiec Johannes Scheffler), a także kierunek zmian, jakie do jego tekstów w swoich „Zdaniach i uwagach” wprowadzał Mickiewicz.

Prze­mia­ny, jakim ule­ga­ły „Zda­nia i uwa­gi” Mic­kie­wi­cza zarów­no w obrę­bie każ­de­go z dwu zacho­wa­nych ręko­pi­sów, jak w przej­ściu od pierw­sze­go do dru­gie­go, zna­my dokład­nie dzię­ki roz­pra­wie Cze­sła­wa Zgo­rzel­skie­go, war­to jed­nak tytu­łem uzu­peł­nie­nia, przyj­rzeć się bli­żej pra­cy Mic­kie­wi­cza nad utwo­ra­mi, któ­re wyka­zu­ją zależ­ność od mak­sym Anio­ła Ślą­za­ka z „Che­ru­bi­no­we­go wędrow­ca”. czy­taj wię­cej 

Więcej

Przedstawiamy Państwu fragment książki pt. „Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz”. Warszawa 2017 (s. 138–139). Zawiera on godne uwagi rozważania o kulturze polskiej oraz roli, jaką odgrywa w niej myśl filozoficzna i poezja polska związana z tą myślą głębią treści.

Pyta­nie o filo­zo­ficz­ność naszej kul­tu­ry z pew­no­ścią powin­no zostać posta­wio­ne, szcze­gól­nie w kon­tek­ście donio­słej roli takich tra­dy­cji jak szko­ła lwowsko-warszawska czy feno­me­no­lo­gia, a w latach powo­jen­nych neo­to­mizm. Pol­ska kul­tu­ra roz­wi­ja­ła się w spo­sób cią­gły, wbrew bar­dzo trud­nym warun­kom. Cza­sem aż dziw mnie bie­rze, że nie­któ­rzy pol­scy myśli­cie­le w tak dra­ma­tycz­nie nie­sprzy­ja­ją­cych oko­licz­no­ściach jak woj­na zasta­na­wia­li […]

Więcej

Przekazujemy Państwu treść listu skierowanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Marcina Pałysa do Profesor Jadwigi Puzyniny z okazji jubileuszu jej dziewięćdziesiątych urodzin

List ten jest wyra­zem wdzięcz­no­ści całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go za pra­cę dydak­tycz­ną i nauko­wą Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny oraz jakość jej kon­tak­tów ze stu­den­ta­mi. Cie­szy nas też, ze wyso­ko oce­nia Pan Rek­tor wkład Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny w wie­lo­stron­ny roz­wój jako­ści pol­sz­czy­zny stu­den­tów, a tak­że jej cią­głą aktyw­ność nauko­wą i aktu­al­ność poru­sza­nych przez nią zagad­nień. List […]

Więcej

List Komitetu Językoznawstwa PAN z okazji jubileuszu Profesor Jadwigi Puzyniny

Spo­tka­nie z oka­zji jubi­le­uszu 90. uro­dzin Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny prze­bie­ga­ło pod hasłem Komu­ni­ka­cja mię­dzy­ludz­ka w pol­skiej współ­cze­sno­ści. Spo­śród wie­lu życzeń i gra­tu­la­cji dla Jubi­lat­ki, chcie­li­by­śmy podzie­lić się z Pań­stwem tre­ścią listu Komi­te­tu Języ­ko­znaw­stwa PAN. List ten jest nie­zwy­kle waż­ny dla wszyst­kich człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa ze wzglę­du na pod­kre­ślo­ną w nim rolę języ­ko­znaw­ców sto­ją­cych na […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu list dra Jana Szomburga, Inicjatora gdańskiego Kongresu Obywatelskiego, naszego sprzymierzeńca i przyjaciela, skierowany do prof. Jadwigi Puzyniny w dniu jej urodzin

Nie­zmier­nie cie­szy nas fakt, że dzię­ki dzia­łal­no­ści badaw­czej i nauko­wej Pro­fe­sor Puzy­ni­ny zauwa­żal­na jest potrze­ba kie­ro­wa­nia się war­to­ścia­mi w życiu gospo­dar­czym. Dok­tor Jan Szom­burg pod­kre­śla w liście, że per­spek­ty­wa i myśl huma­ni­stycz­na, o któ­rą zabie­ga Pro­fe­sor Puzy­ni­na, powin­na decy­do­wać o jako­ści życia i roz­wo­ju społeczno-ekonomicznym Pol­ski. List Pre­ze­sa Zarzą­du Insty­tu­tu Badań nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą

Więcej

Świąteczne życzenia

Dro­dzy Pań­stwo,  z oka­zji nad­cho­dzą­cych Świąt Boże­go Naro­dze­nia życzy­my Pań­stwu, aby­ście spę­dzi­li ten szcze­gól­ny czas pojed­na­nia w gro­nie rodzi­ny i naj­bliż­szych. Niech cie­pło wza­jem­nych rela­cji spra­wi, że w Pań­stwa domach zago­ści pokój. Dziel­my się dobrym sło­wem, miej­my ser­ce otwar­te na Dru­gie­go Czło­wie­ka i pie­lę­gnuj­my war­to­ści, o któ­re wspól­nie zabie­ga­my two­rząc Zespół Ety­ki Sło­wa. Z ser­decz­ny­mi pozdro­wie­nia­mi […]

Więcej

Warsztaty z etyki słowa w szkole

Miło nam poin­for­mo­wać, że 19.12.2017 r. w Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych nr 4 im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go w War­sza­wie odby­ły się warsz­ta­ty z ety­ki sło­wa. Zaję­cia z ucznia­mi 3 kla­sy gim­na­zjum prze­pro­wa­dzi­ła Agniesz­ka Jastrzęb­ska. Nie­zmier­nie cie­szy nas fakt, że wzra­sta zain­te­re­so­wa­nie ety­ką sło­wa i zapo­trze­bo­wa­nie na takie warsz­ta­ty w szko­łach. Poziom zaan­ga­żo­wa­nia uczniów w trak­cie zajęć świad­czy o […]

Więcej

Odejście Walerego Pisarka

W imie­niu wszyst­kich Człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN pra­gnie­my wyra­zić wiel­ki żal zwią­za­ny z nagłym odej­ściem Pro­fe­so­ra Wale­re­go Pisar­ka, nasz sza­cu­nek i podziw dla Nie­go, Jego cen­nej, wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści – tak waż­nej dla kul­tu­ry pol­skiej ? oraz ser­decz­ną wdzięcz­ność za Jego włą­cze­nie się do podej­mo­wa­nych przez nasz Zespół ini­cja­tyw. Prze­wod­ni­czą­ca Zespo­łu Ety­ki […]

Więcej

Sprawozdanie ze spotkania z Andrzejem Sewerynem w Zamościu nt. Etyki słowa w teatrze

Dnia 4 lip­ca 2016 r. w Księgarni/ Kawiar­ni ?Szko­ła Życia? w Zamo­ściu odby­ło się spo­tka­nie z Panem Andrze­jem Sewe­ry­nem ? wybit­nym pol­skim akto­rem teatral­nym i fil­mo­wym, reży­se­rem, dyrek­to­rem Teatru Pol­skie­go im. Arnol­da Szyf­ma­na w War­sza­wie, a tak­że, co dla nas szcze­gól­nie waż­ne, człon­kiem Zespo­łu Ety­ki Sło­wa. Orga­ni­za­to­ra­mi przed­się­wzię­cia byli: Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go […]

Więcej

Konferencja ZES 17 czerwca 2016 roku

W dniu 17 czerw­ca odby­ła się Pała­cu Sta­szi­ca w War­sza­wie kon­fe­ren­cja Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN. Spra­woz­da­nie z kon­fe­ren­cji ZES Zdję­cia ze spo­tka­nia

Więcej