Archiwum | Historia Zespołu

Książka Andrzeja Lama, której fragment Państwu przedstawiamy, nosi tytuł „Anioł Ślązak Mickiewicza”. Warta uwagi jest sama postać Anioła Ślązaka (był nim pochodzący ze Śląska niezwykły poeta‐mistyk Niemiec Johannes Scheffler), a także kierunek zmian, jakie do jego tekstów w swoich „Zdaniach i uwagach” wprowadzał Mickiewicz.

Prze­mia­ny, jakim ule­ga­ły „Zda­nia i uwa­gi” Mic­kie­wi­cza zarów­no w obrę­bie każ­de­go z dwu zacho­wa­nych ręko­pi­sów, jak w przej­ściu od pierw­sze­go do dru­gie­go, zna­my dokład­nie dzię­ki roz­pra­wie Cze­sła­wa Zgo­rzel­skie­go, war­to jed­nak tytu­łem uzu­peł­nie­nia, przyj­rzeć się bli­żej pra­cy Mic­kie­wi­cza nad utwo­ra­mi, któ­re wyka­zu­ją zależ­ność od mak­sym Anio­ła Ślą­za­ka z „Che­ru­bi­no­we­go wędrow­ca”. czy­taj wię­cej 

Więcej

Przedstawiamy Państwu fragment książki pt. „Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska‐Bednarkiewicz”. Warszawa 2017 (s. 138–139). Zawiera on godne uwagi rozważania o kulturze polskiej oraz roli, jaką odgrywa w niej myśl filozoficzna i poezja polska związana z tą myślą głębią treści.

Pyta­nie o filo­zo­ficz­ność naszej kul­tu­ry z pew­no­ścią powin­no zostać posta­wio­ne, szcze­gól­nie w kon­tek­ście donio­słej roli takich tra­dy­cji jak szko­ła lwowsko‐warszawska czy feno­me­no­lo­gia, a w latach powo­jen­nych neo­to­mizm. Pol­ska kul­tu­ra roz­wi­ja­ła się w spo­sób cią­gły, wbrew bar­dzo trud­nym warun­kom. Cza­sem aż dziw mnie bie­rze, że nie­któ­rzy pol­scy myśli­cie­le w tak dra­ma­tycz­nie nie­sprzy­ja­ją­cych oko­licz­no­ściach jak woj­na zasta­na­wia­li […]

Więcej

Przekazujemy Państwu treść listu skierowanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Marcina Pałysa do Profesor Jadwigi Puzyniny z okazji jubileuszu jej dziewięćdziesiątych urodzin

List ten jest wyra­zem wdzięcz­no­ści całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go za pra­cę dydak­tycz­ną i nauko­wą Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny oraz jakość jej kon­tak­tów ze stu­den­ta­mi. Cie­szy nas też, ze wyso­ko oce­nia Pan Rek­tor wkład Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny w wie­lo­stron­ny roz­wój jako­ści pol­sz­czy­zny stu­den­tów, a tak­że jej cią­głą aktyw­ność nauko­wą i aktu­al­ność poru­sza­nych przez nią zagad­nień. List […]

Więcej

List Komitetu Językoznawstwa PAN z okazji jubileuszu Profesor Jadwigi Puzyniny

Spo­tka­nie z oka­zji jubi­le­uszu 90. uro­dzin Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny prze­bie­ga­ło pod hasłem Komu­ni­ka­cja mię­dzy­ludz­ka w pol­skiej współ­cze­sno­ści. Spo­śród wie­lu życzeń i gra­tu­la­cji dla Jubi­lat­ki, chcie­li­by­śmy podzie­lić się z Pań­stwem tre­ścią listu Komi­te­tu Języ­ko­znaw­stwa PAN. List ten jest nie­zwy­kle waż­ny dla wszyst­kich człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa ze wzglę­du na pod­kre­ślo­ną w nim rolę języ­ko­znaw­ców sto­ją­cych na […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu list dra Jana Szomburga, Inicjatora gdańskiego Kongresu Obywatelskiego, naszego sprzymierzeńca i przyjaciela, skierowany do prof. Jadwigi Puzyniny w dniu jej urodzin

Nie­zmier­nie cie­szy nas fakt, że dzię­ki dzia­łal­no­ści badaw­czej i nauko­wej Pro­fe­sor Puzy­ni­ny zauwa­żal­na jest potrze­ba kie­ro­wa­nia się war­to­ścia­mi w życiu gospo­dar­czym. Dok­tor Jan Szom­burg pod­kre­śla w liście, że per­spek­ty­wa i myśl huma­ni­stycz­na, o któ­rą zabie­ga Pro­fe­sor Puzy­ni­na, powin­na decy­do­wać o jako­ści życia i roz­wo­ju społeczno‐ekonomicznym Pol­ski. List Pre­ze­sa Zarzą­du Insty­tu­tu Badań nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą

Więcej

Świąteczne życzenia

Dro­dzy Pań­stwo,  z oka­zji nad­cho­dzą­cych Świąt Boże­go Naro­dze­nia życzy­my Pań­stwu, aby­ście spę­dzi­li ten szcze­gól­ny czas pojed­na­nia w gro­nie rodzi­ny i naj­bliż­szych. Niech cie­pło wza­jem­nych rela­cji spra­wi, że w Pań­stwa domach zago­ści pokój. Dziel­my się dobrym sło­wem, miej­my ser­ce otwar­te na Dru­gie­go Czło­wie­ka i pie­lę­gnuj­my war­to­ści, o któ­re wspól­nie zabie­ga­my two­rząc Zespół Ety­ki Sło­wa. Z ser­decz­ny­mi pozdro­wie­nia­mi […]

Więcej

Warsztaty z etyki słowa w szkole

Miło nam poin­for­mo­wać, że 19.12.2017 r. w Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych nr 4 im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go w War­sza­wie odby­ły się warsz­ta­ty z ety­ki sło­wa. Zaję­cia z ucznia­mi 3 kla­sy gim­na­zjum prze­pro­wa­dzi­ła Agniesz­ka Jastrzęb­ska. Nie­zmier­nie cie­szy nas fakt, że wzra­sta zain­te­re­so­wa­nie ety­ką sło­wa i zapo­trze­bo­wa­nie na takie warsz­ta­ty w szko­łach. Poziom zaan­ga­żo­wa­nia uczniów w trak­cie zajęć świad­czy o […]

Więcej

Odejście Walerego Pisarka

W imie­niu wszyst­kich Człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN pra­gnie­my wyra­zić wiel­ki żal zwią­za­ny z nagłym odej­ściem Pro­fe­so­ra Wale­re­go Pisar­ka, nasz sza­cu­nek i podziw dla Nie­go, Jego cen­nej, wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści – tak waż­nej dla kul­tu­ry pol­skiej ? oraz ser­decz­ną wdzięcz­ność za Jego włą­cze­nie się do podej­mo­wa­nych przez nasz Zespół ini­cja­tyw. Prze­wod­ni­czą­ca Zespo­łu Ety­ki […]

Więcej

Sprawozdanie ze spotkania z Andrzejem Sewerynem w Zamościu nt. Etyki słowa w teatrze

Dnia 4 lip­ca 2016 r. w Księgarni/ Kawiar­ni ?Szko­ła Życia? w Zamo­ściu odby­ło się spo­tka­nie z Panem Andrze­jem Sewe­ry­nem ? wybit­nym pol­skim akto­rem teatral­nym i fil­mo­wym, reży­se­rem, dyrek­to­rem Teatru Pol­skie­go im. Arnol­da Szyf­ma­na w War­sza­wie, a tak­że, co dla nas szcze­gól­nie waż­ne, człon­kiem Zespo­łu Ety­ki Sło­wa. Orga­ni­za­to­ra­mi przed­się­wzię­cia byli: Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go […]

Więcej

Konferencja ZES 17 czerwca 2016 roku

W dniu 17 czerw­ca odby­ła się Pała­cu Sta­szi­ca w War­sza­wie kon­fe­ren­cja Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN. Spra­woz­da­nie z kon­fe­ren­cji ZES Zdję­cia ze spo­tka­nia

Więcej