Archiwum | Historia Zespołu

Przekazujemy Państwu treść listu skierowanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Marcina Pałysa do Profesor Jadwigi Puzyniny z okazji jubileuszu jej dziewięćdziesiątych urodzin

List ten jest wyra­zem wdzięcz­no­ści całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go za pra­cę dydak­tycz­ną i nauko­wą Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny oraz jakość jej kon­tak­tów ze stu­den­ta­mi. Cie­szy nas też, ze wyso­ko oce­nia Pan Rek­tor wkład Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny w wie­lo­stron­ny roz­wój jako­ści pol­sz­czy­zny stu­den­tów, a tak­że jej cią­głą aktyw­ność nauko­wą i aktu­al­ność poru­sza­nych przez nią zagad­nień. List […]

Więcej

List Komitetu Językoznawstwa PAN z okazji jubileuszu Profesor Jadwigi Puzyniny

Spo­tka­nie z oka­zji jubi­le­uszu 90. uro­dzin Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny prze­bie­ga­ło pod hasłem Komu­ni­ka­cja mię­dzy­ludz­ka w pol­skiej współ­cze­sno­ści. Spo­śród wie­lu życzeń i gra­tu­la­cji dla Jubi­lat­ki, chcie­li­by­śmy podzie­lić się z Pań­stwem tre­ścią listu Komi­te­tu Języ­ko­znaw­stwa PAN. List ten jest nie­zwy­kle waż­ny dla wszyst­kich człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa ze wzglę­du na pod­kre­ślo­ną w nim rolę języ­ko­znaw­ców sto­ją­cych na […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu list dra Jana Szomburga, Inicjatora gdańskiego Kongresu Obywatelskiego, naszego sprzymierzeńca i przyjaciela, skierowany do prof. Jadwigi Puzyniny w dniu jej urodzin

Nie­zmier­nie cie­szy nas fakt, że dzię­ki dzia­łal­no­ści badaw­czej i nauko­wej Pro­fe­sor Puzy­ni­ny zauwa­żal­na jest potrze­ba kie­ro­wa­nia się war­to­ścia­mi w życiu gospo­dar­czym. Dok­tor Jan Szom­burg pod­kre­śla w liście, że per­spek­ty­wa i myśl huma­ni­stycz­na, o któ­rą zabie­ga Pro­fe­sor Puzy­ni­na, powin­na decy­do­wać o jako­ści życia i roz­wo­ju społeczno-ekonomicznym Pol­ski. List Pre­ze­sa Zarzą­du Insty­tu­tu Badań nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą

Więcej

Świąteczne życzenia

Dro­dzy Pań­stwo,  z oka­zji nad­cho­dzą­cych Świąt Boże­go Naro­dze­nia życzy­my Pań­stwu, aby­ście spę­dzi­li ten szcze­gól­ny czas pojed­na­nia w gro­nie rodzi­ny i naj­bliż­szych. Niech cie­pło wza­jem­nych rela­cji spra­wi, że w Pań­stwa domach zago­ści pokój. Dziel­my się dobrym sło­wem, miej­my ser­ce otwar­te na Dru­gie­go Czło­wie­ka i pie­lę­gnuj­my war­to­ści, o któ­re wspól­nie zabie­ga­my two­rząc Zespół Ety­ki Sło­wa. Z ser­decz­ny­mi pozdro­wie­nia­mi […]

Więcej

Odejście Walerego Pisarka

W imie­niu wszyst­kich Człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN pra­gnie­my wyra­zić wiel­ki żal zwią­za­ny z nagłym odej­ściem Pro­fe­so­ra Wale­re­go Pisar­ka, nasz sza­cu­nek i podziw dla Nie­go, Jego cen­nej, wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści – tak waż­nej dla kul­tu­ry pol­skiej – oraz ser­decz­ną wdzięcz­ność za Jego włą­cze­nie się do podej­mo­wa­nych przez nasz Zespół ini­cja­tyw. Prze­wod­ni­czą­ca Zespo­łu Ety­ki […]

Więcej

Sprawozdanie ze spotkania z Andrzejem Sewerynem w Zamościu nt. Etyki słowa w teatrze

Dnia 4 lip­ca 2016 r. w Księgarni/ Kawiar­ni „Szko­ła Życia” w Zamo­ściu odby­ło się spo­tka­nie z Panem Andrze­jem Sewe­ry­nem – wybit­nym pol­skim akto­rem teatral­nym i fil­mo­wym, reży­se­rem, dyrek­to­rem Teatru Pol­skie­go im. Arnol­da Szyf­ma­na w War­sza­wie, a tak­że, co dla nas szcze­gól­nie waż­ne, człon­kiem Zespo­łu Ety­ki Sło­wa. Orga­ni­za­to­ra­mi przed­się­wzię­cia byli: Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go […]

Więcej

Konferencja ZES 17 czerwca 2016 roku

W dniu 17 czerw­ca odby­ła się Pała­cu Sta­szi­ca w War­sza­wie kon­fe­ren­cja Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN. Spra­woz­da­nie z kon­fe­ren­cji ZES Zdję­cia ze spo­tka­nia

Więcej

Informacje o działalności Obserwatorium Etyki Słowa

Dnia 6 kwiet­nia człon­ko­wie Obser­wa­to­rium Ety­ki Sło­wa: Urszu­la Wysoc­ka i Paweł Trza­skow­ski, prze­pro­wa­dzi­li warsz­ta­ty z ety­ki sło­wa w gim­na­zjum w Zie­lon­ce. Naj­pierw roz­ma­wia­li z ucznia­mi o warun­kach dobrej komu­ni­ka­cji. Ucznio­wie mówi­li o tym, jak chcie­li­by, żeby ludzie ze sobą roz­ma­wia­li i co jest dla nich nie­przy­jem­ne w kon­tak­cie z inny­mi ludź­mi. Następ­nie pro­wa­dzą­cy cha­rak­te­ry­zo­wa­li języ­ko­we […]

Więcej

Z licealistami o etyce słowa w biznesie. Spotkanie z prof. Tomaszem Żyliczem w LO im. Władysława IV w Warszawie

Dnia 7 czerw­ca 2016 roku gościem naszej szko­ły był prof. dr hab. Tomasz Żylicz z Wydzia­łu Nauk Eko­no­micz­nych UW, czło­nek Sena­tu UW, a tak­że czło­nek Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN. Spo­tka­nie, poświę­co­ne ety­ce sło­wa w biz­ne­sie, etycz­ne­mu dzia­ła­niu w pra­cy i życiu oraz w eko­lo­gii, zor­ga­ni­zo­wa­ła mgr Elż­bie­ta Bła­cho­wicz wraz z uczen­ni­ca­mi wcho­dzą­cy­mi […]

Więcej

Forum Hejt Stop

Dnia 29 kwiet­nia 2016 roku odby­ło się Forum poświę­co­ne prak­ty­kom prze­ciw­dzia­ła­ją­cym mowie nie­na­wi­ści zor­ga­ni­zo­wa­ne przez koali­cję HEJT STOP. Wyda­rze­nie było kon­ty­nu­acją „Okrą­głe­go sto­łu w spra­wie zwal­cza­nia mowy nie­na­wi­ści w Inter­ne­cie” zaini­cjo­wa­ne­go przez dr. Ada­ma Bod­na­ra, Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich, z jego sło­wem wstęp­nym [1] (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/trzeba-wprowadzic-mode-na-niehejtowanie-%E2%80%93-dr-adam-bodnar-o-przeciwdzialaniu-mowie-nienawisci-w). „Forum Hejt – reaguj!” (klik­nij, by zoba­czyć pro­gram) było oka­zją do pozna­nia naj­now­szych […]

Więcej