Archiwum | Historia Zespołu

Wychowana we Francji dwunastoletnia wnuczka prof. Cygal‐Krupy Joséphine Krupa, od maleńkości bardzo przejęta przykazaniami wiary, w 2017 r. znalazła się wraz z rodzicami w Nowym Jorku i tam w gazetce szkoły francuskiej zwróciła się do swoich rówieśników z niezwykłym jak na jej wiek przesłaniem, które podajemy w skrócie.

Czy kocha­cie życie? Wasze życie? Kocha­cie dni, któ­re nastę­pu­ją po sobie nie­zmien­nie, jed­no­staj­nie? Mówię wam, że powin­ni­ście je kochać. Doce­niaj­cie to szczę­ście, jakie macie, to, że cho­dzi­cie do szko­ły, pra­cu­je­cie, macie przy­ja­ciół, krew­nych, dzie­ci. Macie dom i schro­nie­nie. czy­taj wię­cej

Więcej

Sprawozdanie z konferencji naukowej Forum Etyki Słowa w Bydgoszczy

W dniach 15–16 mar­ca 2018 roku w Byd­gosz­czy odby­ła się inter­dy­scy­pli­nar­na kon­fe­ren­cja nauko­wa Forum Ety­ki Sło­wa. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi tego wyda­rze­nia byli: Sto­wa­rzy­sze­nie Ety­ki Sło­wa (z sie­dzi­bą w Byd­gosz­czy), Kate­dra Dzien­ni­kar­stwa, Nowych Mediów i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej, Insty­tut Filo­lo­gii Pol­skiej i Kul­tu­ro­znaw­stwa Uni­wer­sy­te­tu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go oraz Insty­tut Sla­wi­sty­ki PAN w War­sza­wie. W orga­ni­za­cję włą­czy­ła się rów­nież Uczel­nia­na Rada […]

Więcej

Miło nam przekazać Państwu sprawozdanie ze spotkania znakomitej aktorki, Pani Maji Komorowskiej z młodzieżą Zespołu Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie, zainicjowane przez naszą członkinię, nauczycielkę tej szkoły, mgr Dorotę Kasperowicz

Takie będą Rze­czy­po­spo­li­te, jakie ich mło­dzie­ży cho­wa­nie” – sło­wa Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca zamiesz­czo­ne w dzie­le „Uwa­gi nad życiem Jana Zamoy­skie­go”, któ­re towa­rzy­szą obcho­dom set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w war­szaw­skim Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych nr 4 im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go, dosko­na­le wpi­sa­ły się w spo­tka­nie z Wybit­ną Oso­bo­wo­ścią pol­skiej sce­ny fil­mo­wej i teatral­nej – Panią Mają […]

Więcej

O etyce komunikacji w Polskiej Akademii Umiejętności – sprawozdanie z konferencji „Etyka Komunikacji” w Krakowie

14 kwiet­nia 2018 roku w sie­dzi­bie Pol­skiej Aka­de­mii Umie­jęt­no­ści w Kra­ko­wie odby­ła się kon­fe­ren­cja zaty­tu­ło­wa­na „Ety­ka Komu­ni­ka­cji”, któ­rą zor­ga­ni­zo­wał Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk we współ­pra­cy z Pol­ską Aka­de­mię Umie­jęt­no­ści. O tym jak waż­na była pro­ble­ma­ty­ka spo­tka­nia, może świad­czyć fakt, że przy­by­ło na nie oko­ło 80 osób, repre­zen­tu­ją­cych ośrod­ki nauko­we z […]

Więcej

Książka Andrzeja Lama, której fragment Państwu przedstawiamy, nosi tytuł „Anioł Ślązak Mickiewicza”. Warta uwagi jest sama postać Anioła Ślązaka (był nim pochodzący ze Śląska niezwykły poeta‐mistyk Niemiec Johannes Scheffler), a także kierunek zmian, jakie do jego tekstów w swoich „Zdaniach i uwagach” wprowadzał Mickiewicz.

Prze­mia­ny, jakim ule­ga­ły „Zda­nia i uwa­gi” Mic­kie­wi­cza zarów­no w obrę­bie każ­de­go z dwu zacho­wa­nych ręko­pi­sów, jak w przej­ściu od pierw­sze­go do dru­gie­go, zna­my dokład­nie dzię­ki roz­pra­wie Cze­sła­wa Zgo­rzel­skie­go, war­to jed­nak tytu­łem uzu­peł­nie­nia, przyj­rzeć się bli­żej pra­cy Mic­kie­wi­cza nad utwo­ra­mi, któ­re wyka­zu­ją zależ­ność od mak­sym Anio­ła Ślą­za­ka z „Che­ru­bi­no­we­go wędrow­ca”. czy­taj wię­cej 

Więcej

Przedstawiamy Państwu fragment książki pt. „Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska‐Bednarkiewicz”. Warszawa 2017 (s. 138–139). Zawiera on godne uwagi rozważania o kulturze polskiej oraz roli, jaką odgrywa w niej myśl filozoficzna i poezja polska związana z tą myślą głębią treści.

Pyta­nie o filo­zo­ficz­ność naszej kul­tu­ry z pew­no­ścią powin­no zostać posta­wio­ne, szcze­gól­nie w kon­tek­ście donio­słej roli takich tra­dy­cji jak szko­ła lwowsko‐warszawska czy feno­me­no­lo­gia, a w latach powo­jen­nych neo­to­mizm. Pol­ska kul­tu­ra roz­wi­ja­ła się w spo­sób cią­gły, wbrew bar­dzo trud­nym warun­kom. Cza­sem aż dziw mnie bie­rze, że nie­któ­rzy pol­scy myśli­cie­le w tak dra­ma­tycz­nie nie­sprzy­ja­ją­cych oko­licz­no­ściach jak woj­na zasta­na­wia­li […]

Więcej

Przekazujemy Państwu treść listu skierowanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Marcina Pałysa do Profesor Jadwigi Puzyniny z okazji jubileuszu jej dziewięćdziesiątych urodzin

List ten jest wyra­zem wdzięcz­no­ści całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go za pra­cę dydak­tycz­ną i nauko­wą Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny oraz jakość jej kon­tak­tów ze stu­den­ta­mi. Cie­szy nas też, ze wyso­ko oce­nia Pan Rek­tor wkład Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny w wie­lo­stron­ny roz­wój jako­ści pol­sz­czy­zny stu­den­tów, a tak­że jej cią­głą aktyw­ność nauko­wą i aktu­al­ność poru­sza­nych przez nią zagad­nień. List […]

Więcej

List Komitetu Językoznawstwa PAN z okazji jubileuszu Profesor Jadwigi Puzyniny

Spo­tka­nie z oka­zji jubi­le­uszu 90. uro­dzin Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny prze­bie­ga­ło pod hasłem Komu­ni­ka­cja mię­dzy­ludz­ka w pol­skiej współ­cze­sno­ści. Spo­śród wie­lu życzeń i gra­tu­la­cji dla Jubi­lat­ki, chcie­li­by­śmy podzie­lić się z Pań­stwem tre­ścią listu Komi­te­tu Języ­ko­znaw­stwa PAN. List ten jest nie­zwy­kle waż­ny dla wszyst­kich człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa ze wzglę­du na pod­kre­ślo­ną w nim rolę języ­ko­znaw­ców sto­ją­cych na […]

Więcej

Przedstawiamy Państwu list dra Jana Szomburga, Inicjatora gdańskiego Kongresu Obywatelskiego, naszego sprzymierzeńca i przyjaciela, skierowany do prof. Jadwigi Puzyniny w dniu jej urodzin

Nie­zmier­nie cie­szy nas fakt, że dzię­ki dzia­łal­no­ści badaw­czej i nauko­wej Pro­fe­sor Puzy­ni­ny zauwa­żal­na jest potrze­ba kie­ro­wa­nia się war­to­ścia­mi w życiu gospo­dar­czym. Dok­tor Jan Szom­burg pod­kre­śla w liście, że per­spek­ty­wa i myśl huma­ni­stycz­na, o któ­rą zabie­ga Pro­fe­sor Puzy­ni­na, powin­na decy­do­wać o jako­ści życia i roz­wo­ju społeczno‐ekonomicznym Pol­ski. List Pre­ze­sa Zarzą­du Insty­tu­tu Badań nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą

Więcej

Świąteczne życzenia

Dro­dzy Pań­stwo,  z oka­zji nad­cho­dzą­cych Świąt Boże­go Naro­dze­nia życzy­my Pań­stwu, aby­ście spę­dzi­li ten szcze­gól­ny czas pojed­na­nia w gro­nie rodzi­ny i naj­bliż­szych. Niech cie­pło wza­jem­nych rela­cji spra­wi, że w Pań­stwa domach zago­ści pokój. Dziel­my się dobrym sło­wem, miej­my ser­ce otwar­te na Dru­gie­go Czło­wie­ka i pie­lę­gnuj­my war­to­ści, o któ­re wspól­nie zabie­ga­my two­rząc Zespół Ety­ki Sło­wa. Z ser­decz­ny­mi pozdro­wie­nia­mi […]

Więcej