Archiwum | Historia Zespołu

Warsztaty z etyki słowa w szkole

Miło nam poin­for­mo­wać, że 19.12.2017 r. w Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych nr 4 im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go w War­sza­wie odby­ły się warsz­ta­ty z ety­ki sło­wa. Zaję­cia z ucznia­mi 3 kla­sy gim­na­zjum prze­pro­wa­dzi­ła Agniesz­ka Jastrzęb­ska. Nie­zmier­nie cie­szy nas fakt, że wzra­sta zain­te­re­so­wa­nie ety­ką sło­wa i zapo­trze­bo­wa­nie na takie warsz­ta­ty w szko­łach. Poziom zaan­ga­żo­wa­nia uczniów w trak­cie zajęć świad­czy o […]

Więcej

Odejście Walerego Pisarka

W imie­niu wszyst­kich Człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN pra­gnie­my wyra­zić wiel­ki żal zwią­za­ny z nagłym odej­ściem Pro­fe­so­ra Wale­re­go Pisar­ka, nasz sza­cu­nek i podziw dla Nie­go, Jego cen­nej, wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści – tak waż­nej dla kul­tu­ry pol­skiej ? oraz ser­decz­ną wdzięcz­ność za Jego włą­cze­nie się do podej­mo­wa­nych przez nasz Zespół ini­cja­tyw. Prze­wod­ni­czą­ca Zespo­łu Ety­ki […]

Więcej

Sprawozdanie ze spotkania z Andrzejem Sewerynem w Zamościu nt. Etyki słowa w teatrze

Dnia 4 lip­ca 2016 r. w Księgarni/ Kawiar­ni Szko­ła Życia w Zamo­ściu odby­ło się spo­tka­nie z Panem Andrze­jem Sewe­ry­nem – wybit­nym pol­skim akto­rem teatral­nym i fil­mo­wym, reży­se­rem, dyrek­to­rem Teatru Pol­skie­go im. Arnol­da Szyf­ma­na w War­sza­wie, a tak­że, co dla nas szcze­gól­nie waż­ne, człon­kiem Zespo­łu Ety­ki Sło­wa. Orga­ni­za­to­ra­mi przed­się­wzię­cia byli: Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii […]

Więcej

Konferencja ZES 17 czerwca 2016 roku

W dniu 17 czerw­ca odby­ła się Pała­cu Sta­szi­ca w War­sza­wie kon­fe­ren­cja Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN. Spra­woz­da­nie z kon­fe­ren­cji ZES Zdję­cia ze spo­tka­nia

Więcej

Informacje o działalności Obserwatorium Etyki Słowa

Dnia 6 kwiet­nia człon­ko­wie Obser­wa­to­rium Ety­ki Sło­wa: Urszu­la Wysoc­ka i Paweł Trza­skow­ski, prze­pro­wa­dzi­li warsz­ta­ty z ety­ki sło­wa w gim­na­zjum w Zie­lon­ce. Naj­pierw roz­ma­wia­li z ucznia­mi o warun­kach dobrej komu­ni­ka­cji. Ucznio­wie mówi­li o tym, jak chcie­li­by, żeby ludzie ze sobą roz­ma­wia­li i co jest dla nich nie­przy­jem­ne w kon­tak­cie z inny­mi ludź­mi. Następ­nie pro­wa­dzą­cy cha­rak­te­ry­zo­wa­li języ­ko­we […]

Więcej

Z licealistami o etyce słowa w biznesie. Spotkanie z prof. Tomaszem Żyliczem w LO im. Władysława IV w Warszawie

Dnia 7 czerw­ca 2016 roku gościem naszej szko­ły był prof. dr hab. Tomasz Żylicz z Wydzia­łu Nauk Eko­no­micz­nych UW, czło­nek Sena­tu UW, a tak­że czło­nek Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN. Spo­tka­nie, poświę­co­ne ety­ce sło­wa w biz­ne­sie, etycz­ne­mu dzia­ła­niu w pra­cy i życiu oraz w eko­lo­gii, zor­ga­ni­zo­wa­ła mgr Elż­bie­ta Bła­cho­wicz wraz z uczen­ni­ca­mi wcho­dzą­cy­mi […]

Więcej

Forum Hejt Stop

Dnia 29 kwiet­nia 2016 roku odby­ło się Forum poświę­co­ne prak­ty­kom prze­ciw­dzia­ła­ją­cym mowie nie­na­wi­ści zor­ga­ni­zo­wa­ne przez koali­cję HEJT STOP. Wyda­rze­nie było kon­ty­nu­acją ?Okrą­głe­go sto­łu w spra­wie zwal­cza­nia mowy nie­na­wi­ści w Inter­ne­cie? zaini­cjo­wa­ne­go przez dr. Ada­ma Bod­na­ra, Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich, z jego sło­wem wstęp­nym [1] (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/trzeba-wprowadzic-mode-na-niehejtowanie-%E2%80%93-dr-adam-bodnar-o-przeciwdzialaniu-mowie-nienawisci-w). ?Forum Hejt ? reaguj!? (klik­nij, by zoba­czyć pro­gram) było oka­zją do pozna­nia naj­now­szych […]

Więcej

O konferencji poświęconej problematyce tabu w powiązaniu z procesem globalizacji

W dniach 21–22.04 b.r. odby­ła się w Lubli­nie, w Cen­trum Języ­ka i Kul­tu­ry Pol­skiej dla Polo­nii i Cudzo­ziem­ców UMCS kon­fe­ren­cja zaty­tu­ło­wa­na: ?Tabu w pro­ce­sie glo­ba­li­za­cji kul­tu­ry?. Wzię­li w niej udział tacy doświad­cze­ni bada­cze pro­ble­ma­ty­ki tabu, jak prof. Anna Tyr­pa (języ­ko­znaw­ca) i prof. Jerzy Wasi­lew­ski (antro­po­log), ale i wie­lu bada­czy zain­te­re­so­wa­nych róż­ny­mi zagad­nie­nia­mi języ­ka współ­cze­sne­go, (tak­że […]

Więcej

UMCS we współpracy ze szkołą

Zakład Edu­ka­cji Polo­ni­stycz­nej i Inno­wa­cji Dydak­tycz­nych w Insty­tu­cie Filo­lo­gii Pol­skiej lubel­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie‐Skłodowskiej, od kil­ku lat współ­pra­cu­ją­cy z Gim­na­zjum nr 19 im. Józe­fa Cze­cho­wi­cza w Lubli­nie, 10 mar­ca 2016 r. zor­ga­ni­zo­wał w tej szko­le warsz­ta­ty pt.: ?Dla­cze­go wul­ga­ry­zmom mówi­my NIE?. Spo­tka­nie z ucznia­mi sta­no­wi­ło nie tyl­ko reak­cję na wyraź­nie roz­luź­nie­nie oby­cza­jów języ­ko­wych, ale też […]

Więcej

Etyka słowa w szkole

Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, doce­nia­jąc wagę nauki etycz­nej komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej, zapro­sił do współ­pra­cy rów­nież nauczy­cie­li polo­ni­stów wśród któ­rych i ja się zna­la­złam. Chcąc przy­bli­żyć uczniom temat ety­ki sło­wa w naszej współ­cze­sno­ści, zapro­si­łam do szko­ły  prof. Annę Cegie­łę, wice­pre­ze­sa ZES RJP PAN, autor­kę książ­ki ?Sło­wa i ludzie. Wpro­wa­dze­nie do ety­ki sło­wa?. […]

Więcej