Archiwum | Historia Zespołu

Nowy wykład na Uniwersytecie Warmińsko‐Mazurskim

W roku aka­de­mic­kim 2015/2016 reali­zo­wa­ny jest na Uni­wer­sy­te­cie Warmińsko‐Mazurskim w Olsz­ty­nie w wymia­rze 30 godzin wykład ogól­no­uczel­nia­ny Ety­ka i kul­tu­ra języ­ka. Wykład ten pod­le­ga zasa­dom reali­za­cji przed­mio­tów z zakre­su nauk huma­ni­stycz­nych i spo­łecz­nych dla stu­den­tów stu­diów sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych pierw­sze­go oraz dru­gie­go stop­nia. W seme­strze let­nim na listę chęt­nych zapi­sa­ło się ponad 90 stu­den­tów róż­nych […]

Więcej

Etyka słowa w Centrum Sztuki Współczesnej

14 mar­ca br. w Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej w War­sza­wie odby­ła się deba­ta pt. ?Psu­cie języ­kiem sztu­ki? będą­ca czę­ścią szer­sze­go pro­jek­tu pt. ?Nie­jaw­ne wymia­ry kry­ty­ki arty­stycz­nej? finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go. Wzię­li w niej udział udzie­la­ją­cy się na co dzień w dys­kur­sie doty­czą­cym sztu­ki: Ewa Gorzą­dek (Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Zamek Ujaz­dow­ski w War­sza­wie), […]

Więcej

Zgoda

Tekst ten umiesz­cza­my w „Aktu­al­no­ściach” jako bar­dzo war­ty reflek­sji w obec­nym cza­sie trud­nych do prze­zwy­cię­że­nia, a szko­dzą­cym Pol­sce kon­flik­tach poli­tycz­nych. Jest to felie­ton prof. Bral­czy­ka publi­ko­wa­ny w r. 2008 w tomi­ku pt. Zgo­da, wyda­nym przez Gdań­ski Are­opag. Jerzy Bral­czyk, Zgo­da

Więcej

Powołanie Zespołu

Dnia 13 stycz­nia 2016 r. ukon­sty­tu­ował się ? powo­ła­ny przez Radę Języ­ka Pol­skie­go PAN ? Zespół Ety­ki Sło­wa. Zespół ma cha­rak­ter ogól­no­hu­ma­ni­stycz­ny i ponad­po­li­tycz­ny ? gro­ma­dzi oso­by o róż­nych prze­ko­na­niach i świa­to­po­glą­dach ? repre­zen­tan­tów róż­nych zawo­dów i spe­cjal­no­ści. Spra­woz­da­nie posie­dze­nia ZES

Więcej