Głos ZES RJP PAN w sprawie przedstawienia „Klątwa” w Teatrze Powszechnym

W ostat­nich dniach opi­nię publicz­ną poru­szy­ły wia­do­mo­ści o spek­ta­klu Klą­twa, przy­go­to­wa­nym w Teatrze Powszech­nym przez Oli­ve­ra Frl­ji­cia. Kry­tycz­ne gło­sy śro­do­wisk kato­lic­kich i kon­ser­wa­tyw­nych na temat tego spek­ta­klu wywo­ła­ły sil­ną reak­cję osób wystę­pu­ją­cych  w obro­nie wol­no­ści arty­stycz­nej eks­pre­sji i wyjąt­ko­we­go sta­tu­su sztu­ki.

Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN, któ­re­go zada­niem jest tro­ska o ety­kę komu­ni­ka­cji (nie tyl­ko języ­ko­wej) w róż­nych jej sfe­rach, a tak­że wska­zy­wa­nie wła­ści­wych, zgod­nych z nor­ma­mi etycz­ny­mi wzor­ców zacho­wań, czu­je się zobo­wią­za­ny do zaję­cia sta­no­wi­ska w tym spo­rze*.

czy­taj dalej