Prof. Jolanta Kowalewska – Dąbrowska, Lista prac podejmowana w zakresie szerzenia idei etyki słowa

Dotych­cza­so­wa dzia­łal­ność  w ramach prac podej­mo­wa­nych w zakre­sie sze­rze­nia idei ety­ki sło­wa.

I Zaję­cia na uczel­ni

W roku aka­de­mic­kim 2016/17 zagad­nie­nia zwią­za­ne z ety­ką sło­wa wpro­wa­dzi­łam do pro­wa­dzo­nych przez sie­bie zajęć.

1.Tego­rocz­ne moje semi­na­rium otwar­te na Filo­lo­gicz­nych Stu­diach Dok­to­ranc­kich (30 godzin) poświę­co­ne jest w cało­ści zagad­nie­niom  ety­ki sło­wa. Funk­cjo­nu­je ono pod nazwą ?Etycz­ny wymiar komu­ni­ka­cji języ­ko­wej?.

czy­taj dalej