Sprawozdanie z trzeciego posiedzenia Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN w Pałacu Staszica w Warszawie 4 listopada 2016 roku

Posie­dze­nie otwo­rzy­ła prze­wod­ni­czą­ca Zespo­łu Ety­ki Sło­wa prof. Jadwi­ga Puzy­ni­na. Ser­decz­nie przy­wi­ta­ła przy­by­łych człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa oraz prze­wod­ni­czą­ce­go RJP PAN, prof. Andrze­ja Mar­kow­skie­go. Zapro­po­no­wa­ła prze­su­nię­cie gło­so­wa­nia nad skła­dem Zarzą­du na póź­niej­szą godzi­nę ze wzglę­du na to, że nie wszy­scy człon­ko­wie przy­je­cha­li punk­tu­al­nie. Następ­nie prze­ka­za­ła głos prof. Annie Cegie­le, któ­ra omó­wi­ła część z dotych­cza­so­wych osią­gnięć ZES.

Pro­fe­sor Cegie­ła przy­po­mnia­ła, że na kil­ku pol­skich uni­wer­sy­te­tach zosta­ły już wpro­wa­dzo­ne zaję­cia z ety­ki sło­wa. Są to: Uni­wer­sy­tet Marii Curie‐ Skło­dow­skiej w Lubli­nie (dr hab. Mar­ta Nowosad‐Bakalarczyk), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Kato­wi­cach (prof. dr hab. Kry­sty­na Klesz­czo­wa, dr hab. Danu­ta Krzy­żyk), Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski (prof. Anna Cegie­ła), Uni­wer­sy­tet Warmińsko‐Mazurski w Olsz­ty­nie (dr Tomasz Żuraw­lew).

Z pro­ble­ma­ty­ką ety­ki sło­wa zapo­zna­no rów­nież stu­den­tów z uni­wer­sy­te­tu w Bruk­se­li, gdzie wykład na ten temat mia­ła Anna Cegie­ła.

W kil­ku ośrod­kach nauko­wych odby­ły się wykła­dy dla nauczy­cie­li oraz warsz­ta­ty dla uczniów. (War­sza­wa, Byd­goszcz, Lublin, Zie­lo­na Góra), a w kil­ku zaję­cia z zakre­su ety­ki sło­wa w szko­łach (War­sza­wa, Byd­goszcz, Lublin). Zarząd roz­po­czął rów­nież pra­ce nad wybo­rem tek­stów do pro­jek­to­wa­nej, dwu­to­mo­wej anto­lo­gii tek­stów o ety­ce sło­wa.

Prof. Cegie­ła przy­po­mnia­ła rów­nież o admi­ni­stro­wa­nej przez dr. Mar­ci­na Będ­kow­skie­go stro­nie inter­ne­to­wej ZES, na któ­rej zamiesz­cza­ne są infor­ma­cje doty­czą­ce Zespo­łu.

Następ­nie roz­po­czę­ła się czter­dzie­sto­pię­cio­mi­nu­to­wa część zebra­nia poświę­co­na na dys­ku­sję w poszcze­gól­nych pod­ze­spo­łach i wybo­ry ich prze­wod­ni­czą­cych, po czym zebra­nych zapro­szo­no na prze­rwę kawo­wą.

Dal­szą część posie­dze­nia prze­zna­czo­no na gło­so­wa­nie nad nowym skła­dem zarzą­du.

Na prze­wod­ni­czą­cą Zespo­łu Ety­ki Sło­wa zebra­ni wybra­li przez akla­ma­cję prof. Jadwi­gę Puzy­ni­nę. Będzie ona prze­wod­ni­czyć Zespo­ło­wi w następ­nej trzy­let­niej kaden­cji. Prze­wod­ni­czą­ca zapro­po­no­wa­ła, żeby nowy zarząd liczył ośmio­ro człon­ków z róż­nych ośrod­ków nauko­wych, co zosta­ło przy­ję­te i przy­stą­pio­no do wybo­ru zarzą­du i  prze­wod­ni­czą­cych pod­ze­spo­łów. Powo­ła­no komi­sję skru­ta­cyj­ną (dr Mar­cin Będ­kow­ski, Elż­bie­ta Bła­cho­wicz). Odda­no 40 gło­sów. Wybra­no nastę­pu­ją­ce oso­by: prof. Sta­ni­sła­wa Niebrzegowska‐Bartmińska (36 gło­sów), prof. Iwo­na Bene­now­ska (34 gło­sy), prof. Anna Cegie­ła (36), prof. Anna Kozłow­ska (35), dr Anna Ryłko‐Kurpiewska (35), prof. Mag­da­le­na Saga­niak (35), prof. Hele­na Syno­wiec (40), prof. Tade­usz Zgół­ka (40).  Sekre­ta­rzem pozo­stał mgr Paweł Trza­skow­ski. Prof. Kozłow­ska i prof. Zgół­ka zre­zy­gno­wa­li jed­nak z człon­ko­stwa w zarzą­dzie.

Dru­gą część posie­dze­nia poświę­co­no na szcze­gó­ło­we omó­wie­nie pla­nów i dotych­cza­so­wych osią­gnięć poszcze­gól­nych pod­ze­spo­łów. Refe­ro­wa­li prze­wod­ni­czą­cy pod­ze­spo­łów.

Dr hab. Iwo­na Bene­now­ska przed­sta­wi­ła dotych­cza­so­we dzia­ła­nia pod­ze­spo­łu ds. ety­ki  języ­ka mediów. Były to:

 1. udział w obra­dach XXIV Kon­fe­ren­cji Redak­to­rów Cza­so­pism Aka­de­mic­kich oraz wygło­sze­nie przez I. Bene­now­ską wykła­du pt. Ety­ka sło­wa w wystą­pie­niach publicz­nych i w mediach (31.08.2016 r. UTP Byd­goszcz),
 2. wygło­sze­nie refe­ra­tów na mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji War­to­ści i war­to­ścio­wa­nie we współ­cze­snej huma­ni­sty­ce: per­spek­ty­wa filo­zo­ficz­na, lin­gwi­stycz­na, komu­ni­ka­cyj­na (17–18.11.2016r. Olsz­tyn, I. Bene­now­ska, P. Kuciń­ski, H. Leleń, L. Polkow­ska),
 3. wykład dla nauczy­cie­li war­szaw­skich na temat mani­pu­la­cji i per­swa­zji we współ­cze­snych mediach i lite­ra­tu­rze (25.11. 2016 r., War­sza­wa, R. Pawe­lec),
 4. udział w V ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji z cyklu Sytu­acja komu­ni­ka­cyj­na i jej para­me­try (28–30.09.2016 r. Byd­goszcz, I. Bene­now­ska),
 5. wykład z poka­zem mul­ti­me­dial­nym dla gru­py 46 uczniów szkół śred­nich z regio­nu w byd­go­skim Pała­cu Mło­dzie­ży nt. Co sło­wo pocią­ga za sobą? ? o war­to­ściach, war­to­ścio­wa­niu i ety­ce sło­wa (16.12.2016 r. (I. Bene­now­ska),
 6. współ­dzia­ła­nie z lokal­ny­mi media­mi w celu upo­wszech­nie­nia wie­dzy o ety­ce komu­ni­ka­cji wśród mło­dzie­ży – audy­cja radio­wa w radiu PIK.

W pla­nach pod­ze­spo­łu na rok 2017 są mię­dzy inny­mi:

 1. współ­pra­ca z polo­nist­ka­mi i ucznia­mi Zespo­łu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr VII w Byd­gosz­czy (od paź­dzier­ni­ka 2016 r. do maja 2017 r. ) w ramach autor­skie­go pro­jek­tu (we współ­pra­cy z dr hab. B. Morzyńską‐Wrzosek) pt. ?Świat w zwier­cia­dle tek­stów?. Uni­wer­sy­tec­ki, inter­dy­scy­pli­nar­ny pro­jekt kształ­ce­nia kul­tu­ro­we­go ? cykl wykła­dów i warsz­ta­tów, m.in.: sty­czeń 2017 r. ? Cel uświę­ca środ­ki? ? dużo emo­cji i mało reflek­sji …w związ­ku z ety­ką w rekla­mie; marzec 2017 r. ? ?Chroń język swój przed zły­mi sło­wa­mi? ? o ety­ce sło­wa (w mediach) ? I. Bene­now­ska
 2. publi­ka­cje na stro­nach inter­ne­to­wych SES krót­kich komunikatów/ocen nt. (nie)etycznych zacho­wań komu­ni­ka­cyj­nych w mediach ? I. Bene­now­ska
 3. a) publi­ka­cje na stro­nie inter­ne­to­wej ZES zbio­ru krót­kich ana­liz doty­czą­cych mani­pu­la­cji w wypo­wie­dziach poli­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy, powsta­łych w wyni­ku impli­ka­tur i pre­su­po­zy­cji ? A. Witek (nowy czło­nek Pod­ze­spo­łu)
 4. b) ana­li­za mediów infor­ma­cyj­nych, mediów spo­łecz­no­ścio­wych (Social Media) pod kątem nad­użyć i wyko­rzy­sty­wa­nych tech­nik mani­pu­la­cji słow­nych ? przy­go­to­wa­nie krót­kie­go rapor­tu na ten temat i umiesz­cze­nie na stro­nie ZES ? A. Witek
 5. c) publi­ka­cja na stro­nie inter­ne­to­wej ZES ana­liz nie­etycz­nych wypo­wie­dzi ? I. Bene­now­ska, M. Bajer
 6. 3 mar­ca 2017 r. ? zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tka­nia poświę­co­ne­go języ­ko­wi mediów uży­wa­ne­mu wobec osób nie­peł­no­spraw­nych i innych grup spo­łecz­nych, w sto­sun­ku do któ­rych moż­na mówić o nie­to­le­ran­cji i wyklu­cze­niu ? R. Pawe­lec
 7. 31 marca‐1 kwiet­nia 2017 UJ Kra­ków ? ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja pt. Nasz język ojczy­sty: ety­ka i este­ty­ka sło­wa, warsz­ta­ty dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów ? współ­or­ga­ni­za­cja (Koło Nauko­we Języ­ko­znaw­ców Stu­den­tów UJ im. Mie­czy­sła­wa Kara­sia) oraz A. Cegie­ła, P. Trza­skow­ski, M. Mycaw­ka
 8. przy­go­to­wa­nie w Byd­gosz­czy kon­fe­ren­cji pt. Forum Ety­ki Sło­wa (roz­sy­ła­nie zapro­szeń ? paź­dzier­nik 2017, kon­fe­ren­cja ? marzec 2018) ? I. Bene­now­ska
 9. kon­sul­ta­cje z wybra­ny­mi ośrod­ka­mi zagra­nicz­ny­mi w celu prze­pro­wa­dze­nia inter­kul­tu­ro­wych badań (pilo­ta­żo­wych) doty­czą­cych ety­ki komu­ni­ka­cji w mediach, funk­cjo­no­wa­nia orga­nów nad­zo­ru­ją­cych naru­sza­nie norm ety­ki sło­wa w kra­jach UE ? I. Bene­now­ska
 10. w ramach Wydzia­łu Dzien­ni­kar­stwa spo­tka­nie poświę­co­ne mowie nie­na­wi­ści ? 2. poło­wa roku 2017 ? R. Pawe­lec
 11. zdia­gno­zo­wa­nie w śro­do­wi­sku mło­dzie­ży potrze­by i moż­li­wo­ści dzia­ła­nia koła, któ­re­go celem były­by zaję­cia (warsz­ta­to­we) uwraż­li­wia­ją­ce na zagad­nie­nia ety­ki komu­ni­ka­cji w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, zało­że­nie takie­go koła nauko­we­go ? A. Witek
 12. mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja pt. ?Świę­tość i Świę­ci w języ­ku, lite­ra­tu­rze i kul­tu­rze? w dniach 18–20 paź­dzier­ni­ka 2017r. na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym UWM ? H. Leleń, T. Żuraw­lew
 13. nawią­za­nie współ­pra­cy z Pol­skim Towa­rzy­stwem Reto­rycz­nym w ramach bada­nia rela­cji mię­dzy reto­ry­ką a ety­ką sło­wa ? E. Modrze­jew­ska
 14. Prof. Pawe­lec przy­go­tu­je opra­co­wa­nie Treść i język komen­ta­rzy umiesz­cza­nych pod arty­ku­ła­mi zamiesz­cza­ny­mi w wybra­nych por­ta­lach inter­ne­to­wych ?w rela­cji do tre­ści tych arty­ku­łów i poli­tycz­ne­go nasta­wie­nia por­ta­li.

Dr Mar­ta Nowosad‐Bakalarczyk zre­fe­ro­wa­ła bie­żą­cą i pro­jek­to­wa­ną dzia­łal­ność pod­ze­spo­łu ds. języ­ka inter­nau­tów (pod­czas posie­dze­nia zde­cy­do­wa­no, że pod­ze­spół dołą­czy do pod­ze­spo­łu ds. ety­ki języ­ka mediów).

 1. Pod­ze­spół nawią­zał współ­pra­cę mię­dzy­uczel­nia­ną (ośrod­ki w War­sza­wie, Lubli­nie, Zamo­ściu i Kiel­cach) w celu prze­ciw­dzia­ła­nia mowie nie­na­wi­ści w Inter­ne­cie;
 2. współ­or­ga­ni­zo­wał spo­tka­nie z Andrze­jem Sewe­ry­nem na temat ety­ki sło­wa w teatrze w Zamoj­skim Domu Kul­tu­ry (04.07.2016 r., M. Kar­wa­tow­ska, M. Nowosad‐Bakalarczyk);
 3. zaan­ga­żo­wa­no stu­den­tów i dok­to­ran­tów w przed­się­wzię­cia prze­ciw­dzia­ła­ją­ce mowie nie­na­wi­ści w Inter­ne­cie – na UMCS powo­ła­no mię­dzy­wy­dzia­ło­we studencko‐doktoranckie koło nauko­we ety­ki sło­wa;
 4. Pan­kow­ska i dr Bie­ga­now­ska z UMCS wystą­pi­ły na tego­rocz­nym Zjeź­dzie Peda­go­gicz­nym w Bia­łym­sto­ku (wrze­śniu 2016) z refe­ra­tem pt. ?Wul­ga­ry­za­cja języ­ka jako kon­tekst socja­li­za­cji dzie­ci i mło­dzie­ży?;
 5. Zor­ga­ni­zo­wa­no spo­tka­nie Kultura/wulgaryzacja języ­ka jako pro­blem peda­go­gicz­ny popro­wa­dzo­ne przez prof. Pan­kow­ską (Klub Nauczy­cie­la z Pasją, 18.10.16) oraz odczyt prof. M. Mar­cja­nik pt. Co mówi­my, pra­wiąc grzecz­no­ści? Gra­ni­ce ety­kie­ty języ­ko­wej i ety­ki sło­wa, wygło­szo­ny na posie­dze­niu Towa­rzy­stwa Nauko­we­go War­szaw­skie­go.
 6. Pan­kow­ska i dr Bie­ga­now­ska opra­co­wu­ją bro­szu­rę infor­ma­cyj­ną i mate­ria­ły meto­dycz­ne dla nauczy­cie­li szkół gim­na­zjal­nych i lice­al­nych na temat mowy nie­na­wi­ści i wul­ga­ry­za­cji języ­ka w Inter­ne­cie. Jest to pierw­szy etap reali­za­cji pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu wychowawczo‐edukacyjnego dla mło­dzie­ży, któ­ry ma zostać wpro­wa­dzo­ny w jak naj­więk­szej licz­bie szkół gim­na­zjal­nych i śred­nich powia­tu zamoj­skie­go.

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści pod­ze­spo­łu ety­ki języ­ka biz­ne­su i rekla­my przed­sta­wi­ła jego prze­wod­ni­czą­ca – prof. Elż­bie­ta Wierzbicka‐Piotrowska.

 1. W czerw­cu 2016 r. pod­ze­spół ds. ety­ki języ­ka biz­ne­su i rekla­my roz­po­czął współ­pra­cę z pismem ?Media. Biz­nes. Kul­tu­ra?, wyda­wa­nym przez Wydział Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Redak­tor naczel­ny pisma, dr Anna Ryłko‐Kurpiewska oraz zastęp­ca redak­to­ra naczel­ne­go, dr Mał­go­rza­ta Łosie­wicz, któ­re są człon­ka­mi ZES, zapro­po­no­wa­ły stwo­rze­nie nowe­go dzia­łu w piśmie pn. ?Ety­ka w biz­ne­sie?, w któ­rym mają być publi­ko­wa­ne mate­ria­ły doty­czą­ce ety­ki sło­wa w biz­ne­sie. Do tego dzia­łu dr Jerzy Wider­ski, czło­nek pod­ze­spo­łu, zło­żył arty­kuł pt. ?Seg­men­ta­cja a ety­ka. O naru­sza­niu zasa­dy zło­żo­no­ści i wie­lo­wy­mia­ro­wo­ści czło­wie­ka w rekla­mach kosme­ty­ków?, któ­ry uka­że się w naj­bliż­szym nume­rze pisma.
 2. Roz­po­czę­to przy­go­to­wa­nia do mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji nauko­wej ?Media ? Biz­nes ? Kul­tu­ra?, któ­rej pierw­szy dzień poświę­co­ny będzie zagad­nie­niom ety­ki wypo­wie­dzi. Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w dniach 12–13 X 2017r. w Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku. Do udzia­łu w pierw­szym dniu obrad, odby­wa­ją­cych się pod hasłem ?Wokół ety­ki sło­wa? Pod­ze­spół Ety­ki Języ­ka Biz­ne­su i Rekla­my zapra­sza pozo­sta­łe pod­ze­spo­ły ZES, któ­re mogły­by zor­ga­ni­zo­wać w tym dniu pane­le dys­ku­syj­ne na temat ety­ki wypo­wie­dzi w róż­ne­go typu dys­kur­sach.
 3. Człon­ko­wie pod­ze­spo­łu wygło­si­li kil­ka wykła­dów na temat ety­ki języ­ka biz­ne­su dla stu­den­tów UW, UG i UKSW, prze­pro­wa­dzo­no rów­nież dwie lek­cje w szko­łach dot. ety­ki sło­wa w biz­ne­sie, pierw­szą prze­pro­wa­dził w czerw­cu 2016 r. Tomasz Żylicz w LO im. Wła­dy­sła­wa IV w War­sza­wie,  dru­gą dr hab. Elż­bie­ta Wierzbicka‐Piotrowska w listo­pa­dzie 2016 r. w Szko­le Rol­ni­czej w Mięt­nem.
 4. Dr J. Wider­ski opra­co­wał i prze­ka­zał do opu­bli­ko­wa­nia w pla­no­wa­nym przez pod­ze­spół zbio­rze trzy kon­spek­ty lek­cji na temat ety­ki języ­ka rekla­my.

[Pod­ze­spół Ety­ki Języ­ka Biz­ne­su i Rekla­my zwró­cił się za pośred­nic­twem prof. Tade­usza Zgół­ki do Pre­zy­dium RJP z trze­ma proś­ba­mi: o wyra­że­nie zgo­dy na to, aby ZES mógł zostać współ­wy­daw­cą książ­ki ?Ety­ka sło­wa w gim­na­zjum i w liceum?, o obję­cie przez ZES hono­ro­we­go patro­na­tu nad kon­fe­ren­cją ?Media ? Biz­nes ? Kul­tu­ra?, o wyra­że­nie zgo­dy na umiesz­cze­nie w stop­ce redak­cyj­nej cza­so­pi­sma ?Media ? Biz­nes ?Kul­tu­ra? zapi­su o tym, że jest ono wyda­wa­ne przez Insty­tut Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go w part­ner­stwie z Zespo­łem Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN.]

Pla­ny zespo­łu:

 1. Opra­co­wa­nie kon­spek­tów lek­cji na temat języ­ka rekla­my, z któ­rych będą mogli sko­rzy­stać nauczy­cie­le współ­pra­cu­ją­cy z pod­ze­spo­łem;
 2. Orga­ni­za­cja mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji nauko­wej ?Media ? Biz­nes ? Kul­tu­ra?;
 3. Udział człon­ków pod­ze­spo­łu w redak­cji nauko­wej słow­ni­ka ?Eko­no­mia w mediach?
 4. Przy­go­to­wa­nie tomu pt. ?Ety­ka sło­wa w gim­na­zjum i w liceum?, któ­ry ma się uka­zać w dru­giej poło­wie 2017 r, opra­co­wa­nie mate­ria­łów na temat moż­li­wych nie­etycz­nych zacho­wań w świe­cie biz­ne­su i w rekla­mie oraz opra­co­wa­nie spe­cjal­ne­go dodat­ku do ?Kodek­su Ety­ki Biz­ne­su? doty­czą­ce­go komu­ni­ka­cji języ­ko­wej, któ­ry zawie­rał­by wzor­ce uży­wa­nia języ­ka zgod­ne­go z ety­ką sło­wa.

Pod­ze­spół zachę­ca rów­nież człon­ków ZES do nad­sy­ła­nia arty­ku­łów doty­czą­cych medial­ne­mu wize­run­ko­wi naukow­ca w mediach ? dr Anna Ryłko‐Kurpiewska i dr Mał­go­rza­ta Łosie­wicz, człon­ki­nie  pod­ze­spo­łu, reda­gu­ją numer spe­cjal­ny pisma pt. ?Hory­zon­ty Wycho­wa­nia? (naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ne są opra­co­wa­nia poka­zu­ją­ce etycz­ne i nie­etycz­ne zacho­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne towa­rzy­szą­ce wystą­pie­niom medial­nym naukow­ców oraz ich pre­zen­to­wa­nia przez dzien­ni­ka­rzy).

Prof. Mag­da­le­na Saga­niak zre­fe­ro­wa­ła dotych­cza­so­wą dzia­łal­ność pod­ze­spo­łu ds. pro­ble­mów języ­ka fil­mu, pla­sty­ki, muzy­ki (tek­stów śpie­wa­nych).

 1. Człon­ko­wie pod­ze­spo­łu zaapro­bo­wa­li kon­cep­cję zor­ga­ni­zo­wa­nia deba­ty publicz­nej na temat ety­ki komu­ni­ka­cji w teatrze i fil­mie w Teatrze Pol­skim, na co zgo­dę wyra­ził Dyrek­tor Andrzej Sewe­ryn. W cią­gu ubie­głe­go roku człon­ko­wie pod­ze­spo­łu bra­li udział (jako słu­cha­cze) w kil­ku inte­re­su­ją­cych deba­tach i spo­tka­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Dyrek­to­ra Sewe­ry­na w jego sie­dzi­bie.
 2. Powsta­ła kon­cep­cja podob­ne­go spo­tka­nia, doty­czą­ce­go ety­ki komu­ni­ka­cji (obra­zo­wej) w sztu­kach pla­stycz­nych w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, za zgo­dą Rek­to­ra ASP, Prof. Ada­ma Myja­ka. Chcie­li­by­śmy, aby Pan Rek­tor zgo­dził się być gospo­da­rzem tego spo­tka­nia. Jego orga­ni­za­to­rem będzie czło­nek pod­ze­spo­łu, Łukasz Krup­ski.

Prof. M. Saga­niak przed­sta­wi­ła pla­ny pod­ze­spo­łu ds. teo­re­tycz­nych pod­staw ety­ki sło­wa.

 1. Przy­go­to­wa­nie i wyda­nie anto­lo­gii ety­ki sło­wa. Prof. Jerzy Bart­miń­ski zasu­ge­ro­wał, żeby anto­lo­gia zosta­ła wyda­na w Lubli­nie w „Czer­wo­nej serii” Insty­tu­tu Filo­lo­gii Pol­skiej UMCS.
 2. Opra­co­wa­nie Słow­ni­ka pojęć ety­ki sło­wa. Była­by to pra­ca zbio­ro­wa, kie­ro­wa­na przez ten pod­ze­spół i w znacz­nej czę­ści wyko­na­na przez jego człon­ków, publi­ko­wa­na w fazie począt­ko­wej w for­mie elek­tro­nicz­nej.
 3. Zapro­po­no­wa­no rów­nież wszyst­kim człon­kom ZES udział w orga­ni­zo­wa­nej przez prof. Mag­da­le­nę Saga­niak i prof. Annę Kozłow­ską kon­fe­ren­cji pt. „Lite­ra­tu­ra ? sztu­ka ? ety­ka sło­wa”, pla­no­wa­nej w UKSW w listo­pa­dzie 2017 oraz kon­fe­ren­cji „Spo­łe­czeń­stwo pol­skie dziś: samo­świa­do­mość ? uzna­nie ? edu­ka­cja”, współ­or­ga­ni­zo­wa­nej przez WNH UKSW (prof. Mag­da­le­na Saga­niak) i Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry (dr Mate­usz Wer­ner) w dniach 8–9 grud­nia 2016 r. Do udzia­łu w tej kon­fe­ren­cji zgło­si­li się A. Cegie­ła, M. Będ­kow­ski, w. Kudy­ba, P. Trza­skow­ski. (Osta­tecz­nie refe­ren­ta­mi byli: prof. M. Saga­niak, prof. A. Cegie­ła, dr M. Bend­kow­ski, mgr P. Trza­skow­ski)

Prof. Mał­go­rza­ta Kar­wa­tow­ska przed­sta­wi­ła dzia­łal­ność pod­ze­spo­łu ds. pro­ble­mów etycz­nych języ­ka dzie­ci, mło­dzie­ży szkol­nej i aka­de­mic­kiej, nauczy­cie­li oraz auto­rów pod­ręcz­ni­ków.

 1. Człon­ko­wie pod­ze­spo­łu pro­wa­dzą wykła­dy i inne zaję­cia uni­wer­sy­tec­kie (semi­na­ria, kon­wer­sa­to­ria) z zakre­su ety­ki sło­wa. Zaję­cia takie odby­wa­ją się na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim (prof. Anna Cegie­ła: Ety­ka sło­wa), na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie‐Skłodowskiej (dr  Mar­ta Nowosad‐Bakalarczyk: Kul­tu­ra języ­ka i w jej ramach ety­ka sło­wa), na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach (prof. Kry­sty­na Klesz­czo­wa: Ety­ka sło­wa. Treść i zakres poję­cia, dr hab. Danu­ta Krzy­żyk: Zapa­no­wać nad emo­cja­mi ? zapa­no­wać nad sło­wa­mi), na Uni­wer­sy­te­cie Warmińsko‐Mazurskim (dr Tomasz Żuraw­lew: ). Pro­mu­ją pra­ce magi­ster­skie i licen­cjac­kie z ety­ki sło­wa (powsta­ły np. takie pra­ce, jak Prze­ja­wy agre­sji w komen­ta­rzach inter­ne­to­wych na forum ?Spot­ted Lublin?. Mate­ria­ły z 2015 r. pod kie­run­kiem dr Mar­ty Nowosad‐Bakalarczyk, War­to­ścio­wa­nie w medial­nym opi­sie uchodź­ców, Wro­go­wie New­swe­eka. Kre­owa­nie figu­ry wro­ga w mediach na przy­kła­dzie tygo­dni­ka New­swe­ek pod kie­run­kiem prof. Anny Cegie­ły.
 2. Zespół pra­co­wał rów­nież nad zwięk­sze­niem tre­ści doty­czą­cych ety­ki sło­wa w kształ­ce­niu uni­wer­sy­tec­kim, dzię­ki cze­mu Ety­ka sło­wa zosta­nie wpro­wa­dzo­na jako przed­miot fakul­ta­tyw­ny na 3. roku e‐edytorstwa na UMCS, zgło­szo­no rów­nież rek­to­rom uczel­ni dwie pro­po­zy­cje wykła­dów zwią­za­nych z ety­ką sło­wa (A. Gał­czyń­ska, M. Rze­szut­ko).
 3. Człon­ko­wie pod­ze­spo­łu nawią­za­li kon­tak­ty z oddzia­ła­mi kształ­ce­nia nauczy­cie­li, dzię­ki cze­mu zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne semi­na­ria z ety­ki sło­wa. Semi­na­ria takie odby­ły się w Zie­lo­nej Górze (orga­ni­za­tor: Maria Fur­tak, wykła­dow­ca dr Moni­ka Kaczor) i w War­sza­wie (orga­ni­za­tor Mar­ta Cho­rosz­czyń­ska, wykła­dow­ca Anna Cegie­ła).
 4. Człon­ko­wie pod­ze­spo­łu współ­pra­co­wa­li ze szko­ła­mi, m.in. orga­ni­zo­wa­li wykła­dy i warsz­ta­ty. Zaję­cia takie odby­ły się w kil­ku mia­stach: w Lubli­nie w Gim­na­zjum nr 19 im. Józe­fa Cze­cho­wi­cza warsz­ta­ty pt.: Dla­cze­go wul­ga­ry­zmom mówi­my NIE; w szko­le muzycz­nej w War­sza­wie wykład Ety­ka sło­wa (Anna Cegie­ła) oraz spo­tka­nie z Krzysz­to­fem Zanus­sim Ety­ka sło­wa w pra­cy arty­sty. Warsz­ta­ty z ety­ki sło­wa odby­ły się tak­że w dwóch gim­na­zjach i liceum w War­sza­wie (A. Cegie­ła, P. Trza­skow­ski, U. Wysoc­ka).
 5. Człon­ko­wie pod­ze­spo­łu orga­ni­zo­wa­li pro­jek­ty i kon­kur­sy skie­ro­wa­ne do mło­dzie­ży szkol­nej, np.: ?Etycz­ne i este­tycz­ne ? jak budo­wać komu­ni­ka­ty życz­li­we dla odbior­cy??, ?Auto­ry­tet w Sie­ci ? pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne przed­sta­wia­ją­ce syl­wet­ki wybit­nych (zasłu­żo­nych) ? ety­ka sło­wa mistrzów? (m.in. dr Mał­go­rza­ta Potent‐Ambroziewicz).
 6. Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Nauczy­cie­li Polo­ni­stów – dr Iwo­na Artowicz‐Skowrońska, Tere­sa Zawisza‐Chlebowska, Maria Gudro – Homic­ka zor­ga­ni­zo­wa­ły semi­na­rium ?Uczeń a war­to­ści etycz­ne języ­ka?, któ­re odby­ło się w LXX Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. A. Kamiń­skie­go w War­sza­wie.
 7. Człon­ko­wie pod­ze­spo­łu ini­cjo­wa­li rów­nież spo­tka­nia z waż­ny­mi ludź­mi, któ­rzy wypo­wia­da­li się na temat ety­ki sło­wa: 4 lip­ca 2016 r. w Księgarni/Kawiarni ?Szko­ła Życia? w Zamo­ściu odby­ło się spo­tka­nie z Andrze­jem Sewe­ry­nem; 20 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Kozie­ni­cach odby­ło się spo­tka­nie z Janem Natkań­skim ? byłym amba­sa­do­rem RP w Kuwej­cie, Egip­cie, Suda­nie i innych kra­jach Bli­skie­go Wscho­du oraz Jerzym Dobro­wol­skim ? wie­lo­let­nim kon­su­lem w Austra­lii, Danii, Rosji oraz na Ukra­inie (dr Mał­go­rza­ta Potent‐Ambroziewicz). Na spo­tka­niu roz­ma­wia­no o tym, jak mówić o cudzo­ziem­cach.
 8. Człon­ko­wie pod­ze­spo­łu pra­cu­ją­cy na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach i Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie‐Skłodowskiej w Lubli­nie rów­nież w przy­szłym seme­strze pla­nu­ją popro­wa­dze­nie cyklu nastę­pu­ją­cych zajęć poświę­co­nych ety­ce sło­wa w ramach przed­mio­tów ogól­no­uczel­nia­nych: ?Ety­ka sło­wa. Treść i zakres poję­cia? (prof. dr hab. Kry­sty­na Klesz­czo­wa na UŚ), ?Swo­iste pro­ble­my ety­ki sło­wa w śro­do­wi­sku gwa­ro­wym? (prof. dr hab. Hele­na Syno­wiec), ?Biblijne/chrześcijańskie korze­nie ety­ki sło­wa? (prof. dr hab. Joan­na Sob­czyk), ?Zapa­no­wać nad emo­cja­mi – zapa­no­wać nad sło­wa­mi. Wybra­ne pro­ble­my agre­sji języ­ko­wej? (prof. dr hab. Danu­ta Krzy­żyk), ?Roz­wa­ża­nia o war­to­ści sło­wa? (dr hab. Alek­san­dra Janow­ska).

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści pod­ze­spo­łów ds. pro­ble­mów języ­ki poli­ty­ki i ety­ki języ­ka urzę­do­we­go oraz pla­ny dzia­ła­nia tych pod­ze­spo­łów zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w oddziel­nym doku­men­cie przy­go­to­wa­nym przez prze­wod­ni­czą­cych.

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści pod­ze­spo­łu ds. pro­ble­mów poli­ty­ki  w for­mie PDF

Dys­ku­sję nad anto­lo­gią zde­cy­do­wa­no się prze­pro­wa­dzić dro­gą mailo­wą.

Oko­ło godzi­ny 15 prof. Cegie­ła podzię­ko­wa­ła zebra­nym i zakoń­czy­ła posie­dze­nie.

Spra­woz­da­nie spo­rzą­dził sekre­tarz ZES, Paweł Trza­skow­ski.