Wszy, mendy, gnidy i inne …?robaczywe? słowa” – tekst Iwony Benenowskiej – o przykładach zastosowań nieetycznego mechanizmu komunikacyjnego w wypowiedziach publicznych

Meta­fo­rycz­ne wyra­że­nie w tytu­le nie zosta­ło uży­te przy­pad­ko­wo. W cyto­wa­nych  przy­kła­dach będzie bowiem mowa m.in. o paso­ży­tach, owa­dach i, uży­wa­jąc potocz­ne­go hipe­ro­ni­mu, innym robac­twie. Co waż­ne, język sam w sobie nie może być ?roba­czy­wy? ? nie­etycz­ny, takie mogą być jedy­nie jego realizacje/użycia i posta­wy ludzi, doko­nu­ją­cych wybo­ru okre­ślo­nych środ­ków języ­ko­wych. Cho­dzić więc będzie przede wszyst­kim o dzia­ła­nia mow­ne ludzi i sto­so­wa­ne przez nich mecha­ni­zmy psu­ją­ce pol­sz­czy­znę.

Asump­tem do napi­sa­nia tego krót­kie­go tek­stu sta­ły się kon­tro­wer­syj­ne wypo­wie­dzi Jaku­ba Wątłe­go z pro­gra­mu ?Krzy­we zwier­cia­dło?, wyemi­to­wa­ne­go 14 lute­go br. na ante­nie tele­wi­zji Super­sta­cja.

czy­taj dalej