Informacje o działalności Obserwatorium Etyki Słowa

Dnia 6 kwiet­nia człon­ko­wie Obser­wa­to­rium Ety­ki Sło­wa: Urszu­la Wysoc­ka i Paweł Trza­skow­ski, prze­pro­wa­dzi­li warsz­ta­ty z ety­ki sło­wa w gim­na­zjum w Zie­lon­ce. Naj­pierw roz­ma­wia­li z ucznia­mi o warun­kach dobrej komu­ni­ka­cji. Ucznio­wie mówi­li o tym, jak chcie­li­by, żeby ludzie ze sobą roz­ma­wia­li i co jest dla nich nie­przy­jem­ne w kon­tak­cie z inny­mi ludź­mi. Następ­nie pro­wa­dzą­cy cha­rak­te­ry­zo­wa­li języ­ko­we zacho­wa­nia pięt­nu­ją­ce i dys­kry­mi­nu­ją­ce oraz oma­wia­li róż­ne skut­ki hej­tu. W dru­giej czę­ści spo­tka­nia prze­pro­wa­dzi­li grę dydak­tycz­ną, któ­rej ele­men­tem było słow­ne depre­cjo­no­wa­nie wysił­ku kole­gów. Zacho­wa­nie to zosta­ło póź­niej omó­wio­ne, a  kry­ty­ko­wa­ni opo­wia­da­li o tym, jak się czu­li jako obiekt ata­ku słow­ne­go. Na zakoń­cze­nie pro­wa­dzą­cy przed­sta­wi­li zasa­dy etycz­nej komu­ni­ka­cji, pod­kre­śla­jąc, że roz­ma­wia­jąc z dru­gim czło­wie­kiem, powin­ni­śmy trak­to­wać go tak, jak sami chcie­li­by­śmy być trak­to­wa­ni ? z sza­cun­kiem i życz­li­wo­ścią. Powin­ni­śmy uni­kać przed­mio­to­we­go trak­to­wa­nia, obra­ża­nia ludz­kiej god­no­ści oraz kłam­stwa.

Ucznio­wie żywo reago­wa­li zwłasz­cza w dru­giej czę­ści spo­tka­nia.

W dniu 21 kwiet­nia człon­ko­wie Obser­wa­to­rium Ety­ki Sło­wa: Urszu­la Wysoc­ka i Paweł Trza­skow­ski, spo­tka­li się z ucznia­mi dwóch klas huma­ni­stycz­nych w liceum im. Fry­cza Modrzew­skie­go w War­sza­wie. Prze­pro­wa­dzi­li warsz­ta­ty, pod­czas któ­rych roz­ma­wia­no o warun­kach dobrej komu­ni­ka­cji, o hej­cie, domi­na­cji i dys­kre­dy­ta­cji oraz ich skut­kach spo­łecz­nych. Po krót­kiej grze dydak­tycz­nej ucznio­wie mówi­li o tym, jak się czu­li w roli czło­wie­ka dys­kry­mi­no­wa­ne­go, będą­ce­go obiek­tem agre­sji i styg­ma­ty­za­cji słow­nej oraz w roli agre­so­ra. Mówi­li też o tym, prze­ciw jakim waż­nym spo­łecz­nie war­to­ściom  kie­ru­ją się nie­etycz­ne zacho­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne. Na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów prof. Anna Cegie­ła  w krót­kim wykła­dzie przed­sta­wi­ła zasa­dy etycz­nej komu­ni­ka­cji i korzy­ści spo­łecz­ne wyni­ka­ją­ce z ich sto­so­wa­nia. Przy­ję­cie w waż­nych mię­dzy­na­ro­do­wych doku­men­tach zasad posza­no­wa­nia ludz­kiej god­no­ści jest waż­nym zobo­wią­za­niem tak­że w sfe­rze uży­cia języ­ka.

Zagad­nie­nie ety­ki sło­wa oka­za­ło się dla uczniów bar­dzo inte­re­su­ją­ce. W seme­strze zimo­wym odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie na temat ety­ki sło­wa w tej szko­le.

W dniach 20 i 21 kwiet­nia prof. Anna Cegie­ła wygło­si­ła 3 wykła­dy z zakre­su ety­ki sło­wa na Wol­nym Uni­wer­sy­te­cie w Bruk­se­li.  Ich tema­ty były nastę­pu­ją­ce: Ety­ka sło­wa; Domi­na­cja i prze­moc w języ­ku; Ety­ka, ety­kie­ta i popraw­ność poli­tycz­na. O trzech róż­nych typach zale­ceń nor­ma­tyw­nych doty­czą­cych posłu­gi­wa­nia się języ­kiem. Po wykła­dach pra­cow­ni­cy uni­wer­sy­te­tu i stu­den­ci dys­ku­to­wa­li o nie­etycz­nych aktach języ­ko­wych, spo­so­bach ich nauko­we­go opi­su (z per­spek­ty­wy psy­cho­lo­gicz­nej, filo­zo­ficz­nej i języ­ko­znaw­czej) oraz o spo­so­bach zapo­bie­ga­nia agre­sji i styg­ma­ty­za­cji i dys­kry­mi­na­cji słow­nej.

19 maja prof. Anna Cegie­ła była gościem Nauko­we­go Koła Języ­ko­znaw­cze­go stu­den­tów Polo­ni­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Wygło­si­ła wykład o ety­ce sło­wa. Stu­den­ci zade­kla­ro­wa­li chęć współ­pra­cy z ?Obser­wa­to­rium Ety­ki Sło­wa? oraz pod­ze­spo­łem dydak­ty­ki ZES.