Kilka słów o przemówieniu prezydenta Donalda Trumpa

Kil­ka dni temu Pol­skę odwie­dził pre­zy­dent USA, Donald Trump. Jego prze­mó­wie­nie wygło­szo­ne na pla­cu Kra­siń­skich pod pomni­kiem Powsta­nia War­szaw­skie­go bar­dzo podo­ba­ło się Pola­kom, któ­rzy doce­ni­li odwo­ła­nia do pol­skiej histo­rii i wyso­ką oce­nę naro­du, dla któ­re­go jed­ną z naj­waż­niej­szych war­to­ści była zawsze wol­ność. Prze­mó­wie­nie pre­zy­den­ta było rów­nież przed­mio­tem kry­ty­ki głów­nie ze stro­ny opo­zy­cji. Nie­za­leż­nie jed­nak od tego, jak oce­nia­ją wystą­pie­nie Trum­pa poli­ty­cy i media zwią­za­ne z pol­ski­mi ugru­po­wa­nia­mi poli­tycz­ny­mi, musi­my zauwa­żyć w tym tek­ście nie­zwy­kle waż­ny ele­ment, a mia­no­wi­cie odnie­sie­nie do war­to­ści fun­da­men­tal­nych dla kul­tu­ry Zacho­du.

czy­taj dalej