Konferencja „Etyka w komunikacji: jak naprawić debatę publiczną w Polsce?”

Pró­bę posta­wie­nia dia­gno­zy sta­nu komu­ni­ka­cji w mediach i poli­ty­ce pod­ję­to w Sena­cie 19 mar­ca 2019 r., pod­czas kon­fe­ren­cji „Ety­ka w komu­ni­ka­cji: jak napra­wić deba­tę publicz­ną w Pol­sce?”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Komi­sję Kul­tu­ry i Środ­ków Prze­ka­zu we współ­pra­cy z Zespo­łem Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka PAN.

czy­taj wię­cej