Konferencja w Krakowie

W dniach 30 marca‐ 1 kwiet­nia odby­ła się na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim kon­fe­ren­cja Nasz język Ojczy­sty. Ety­ka i este­ty­ka sło­wa doty­czą­ca ety­ki sło­wa. Wygło­szo­no ponad 30 refe­ra­tów. Mówio­no o wie­lu zja­wi­skach języ­ko­wych, takich jak wul­ga­ry­za­cja, ety­kie­to­wa­nie, hejt, o nowych spo­so­bach per­swa­zji, o poszu­ki­wa­niu wła­ści­wych okre­śleń osób słab­szych spo­łecz­nie i wie­lu innych. Zaan­ga­żo­wa­nie stu­den­tów i dok­to­ran­tów było impo­nu­ją­ce, a poziom mery­to­rycz­ny kon­fe­ren­cji wyso­ki. Mate­ria­ły z kon­fe­ren­cji zosta­ną uka­żą się dru­kiem.

Ini­cja­tor­ki kon­fe­ren­cji prof. Miro­sła­wa Mycaw­ka (tak­że orga­ni­za­tor­ka kon­fe­ren­cji na UJ) i prof. Anna Cegie­ła chcą kon­ty­nu­ować spo­tka­nia na ten temat.