Konferencja ZES 17 czerwca 2016 roku

W dniu 17 czerw­ca odby­ła się Pała­cu Sta­szi­ca w War­sza­wie kon­fe­ren­cja Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN.

Spra­woz­da­nie z kon­fe­ren­cji ZES

Zdję­cia ze spo­tka­nia