Książka Andrzeja Lama, której fragment Państwu przedstawiamy, nosi tytuł „Anioł Ślązak Mickiewicza”. Warta uwagi jest sama postać Anioła Ślązaka (był nim pochodzący ze Śląska niezwykły poeta‐mistyk Niemiec Johannes Scheffler), a także kierunek zmian, jakie do jego tekstów w swoich „Zdaniach i uwagach” wprowadzał Mickiewicz.

Prze­mia­ny, jakim ule­ga­ły „Zda­nia i uwa­gi” Mic­kie­wi­cza zarów­no w obrę­bie każ­de­go z dwu zacho­wa­nych ręko­pi­sów, jak w przej­ściu od pierw­sze­go do dru­gie­go, zna­my dokład­nie dzię­ki roz­pra­wie Cze­sła­wa Zgo­rzel­skie­go, war­to jed­nak tytu­łem uzu­peł­nie­nia, przyj­rzeć się bli­żej pra­cy Mic­kie­wi­cza nad utwo­ra­mi, któ­re wyka­zu­ją zależ­ność od mak­sym Anio­ła Ślą­za­ka z „Che­ru­bi­no­we­go wędrow­ca”.

czy­taj wię­cej