List do polityków

W  imie­niu Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk  pro­si­my wszyst­kich naszych  Poli­ty­ków i Dzien­ni­ka­rzy o kul­tu­ral­ną, liczą­cą się z ety­ką opar­tą na waż­nych doku­men­tach euro­pej­skich, mię­dzy­ludz­ką komu­ni­ka­cję, zarów­no w Sej­mie, jak i we wszel­kich wystą­pie­niach medial­nych. W wypo­wie­dziach publicz­nych nie moż­na pozwa­lać sobie na posłu­gi­wa­nie się języ­kiem nie­na­wi­ści , z któ­rym prze­cież od kil­ku lat wal­czy  Euro­pa,  oraz na jakie­kol­wiek naru­sza­nie empi­rycz­nej praw­dy To, co się ostat­nio  dzie­je pod tym wzglę­dem  w naszym  życiu publicz­nym, pod­wa­ża zaufa­nie do poli­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy, przy­no­si szko­dy całe­mu nasze­mu spo­łe­czeń­stwu, a tak­że  opi­nii o Pol­sce w całym świe­cie

Zarząd Zespo­łu Ety­ki Sło­wa RJP PAN

                        Jadwi­ga Puzy­ni­na   Anna Cegie­ła   Tade­usz Zgół­ka

       Sta­ni­sła­wa Bart­miń­ska  Iwo­na Bene­now­ska  Anna Rył­ko Kur­piew­ska

             Mag­da­le­na Saga­niak   Hele­na Syno­wiec  Paweł Trza­skow­ski       

.