List Komitetu Językoznawstwa PAN z okazji jubileuszu Profesor Jadwigi Puzyniny

Spo­tka­nie z oka­zji jubi­le­uszu 90. uro­dzin Pro­fe­sor Jadwi­gi Puzy­ni­ny prze­bie­ga­ło pod hasłem Komu­ni­ka­cja mię­dzy­ludz­ka w pol­skiej współ­cze­sno­ści. Spo­śród wie­lu życzeń i gra­tu­la­cji dla Jubi­lat­ki, chcie­li­by­śmy podzie­lić się z Pań­stwem tre­ścią listu Komi­te­tu Języ­ko­znaw­stwa PAN. List ten jest nie­zwy­kle waż­ny dla wszyst­kich człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa ze wzglę­du na pod­kre­ślo­ną w nim rolę języ­ko­znaw­ców sto­ją­cych na stra­ży ety­ki sło­wa i war­to­ści w obec­nym pol­skim życiu poli­tycz­nym i spo­łecz­nym. Komi­tet Języ­ko­znaw­stwa PAN przy­po­mi­na­na rów­nież o począt­kach two­rze­nia przez Pro­fe­sor Jadwi­gę Puzy­ni­nę fun­da­men­tów pol­skiej lin­gwi­sty­ki aksjo­lo­gicz­nej i sku­pio­ne­go wokół tej dys­cy­pli­ny śro­do­wi­ska nauko­we­go.

List Komi­te­tu Języ­ko­znaw­stwa PAN