Miło nam przekazać Państwu sprawozdanie ze spotkania znakomitej aktorki, Pani Maji Komorowskiej z młodzieżą Zespołu Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie, zainicjowane przez naszą członkinię, nauczycielkę tej szkoły, mgr Dorotę Kasperowicz

Takie będą Rze­czy­po­spo­li­te, jakie ich mło­dzie­ży cho­wa­nie” – sło­wa Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca zamiesz­czo­ne w dzie­le „Uwa­gi nad życiem Jana Zamoy­skie­go”, któ­re towa­rzy­szą obcho­dom set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w war­szaw­skim Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych nr 4 im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go, dosko­na­le wpi­sa­ły się w spo­tka­nie z Wybit­ną Oso­bo­wo­ścią pol­skiej sce­ny fil­mo­wej i teatral­nej – Panią Mają Komo­row­ską. Spo­tka­nie odby­ło się 5. czerw­ca b.r. o godzi­nie 11. w Sali Kame­ral­nej naszej szko­ły.

czy­taj wię­cej