Nasi sprzymierzeńcy

List dra Jana Szom­bur­ga, Pre­ze­sa Zarzą­du Insty­tu­tu Badań nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą w Gdań­sku, ini­cja­to­ra powsta­łej w 2015 roku wspól­no­ty „Kon­gres Oby­wa­tel­ski”, redak­to­ra naczel­ne­go serii wydaw­ni­czej „Wol­ność i Soli­dar­ność”.

List dra Jana Szom­bur­ga

List ten został odczy­ta­ny w ramach powi­ta­nia człon­ków i gości zgro­ma­dzo­nych na Kon­fe­ren­cji ZES w dniu 17.VI br. przez prof.. Jadwi­gę Puzy­ni­nę, uzu­peł­nio­ny przez nią waż­ny­mi cyta­ta­mi z anto­lo­gii tek­stów pt. „Na jakich war­to­ściach oprzeć roz­wój Pol­ski? – Po X Kon­gre­sie Oby­wa­tel­skim”. Gdańsk 2016.