Jan Szomburg: Drogowskazy

Tekst sta­no­wią­cy prze­sła­nie dr. Jana Szom­bur­ga, ini­cja­to­ra całej dzia­łal­no­ści Kon­gre­su Oby­wa­tel­skie­go jako insty­tu­cji dla XI Kon­gre­su, któ­ry odbył się 5 listo­pa­da b.r. w Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej:

Jan Szom­burg, Dro­go­wska­zy