O etyce komunikacji w Polskiej Akademii Umiejętności – sprawozdanie z konferencji „Etyka Komunikacji” w Krakowie

14 kwiet­nia 2018 roku w sie­dzi­bie Pol­skiej Aka­de­mii Umie­jęt­no­ści w Kra­ko­wie odby­ła się kon­fe­ren­cja zaty­tu­ło­wa­na „Ety­ka Komu­ni­ka­cji”, któ­rą zor­ga­ni­zo­wał Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk we współ­pra­cy z Pol­ską Aka­de­mię Umie­jęt­no­ści. O tym jak waż­na była pro­ble­ma­ty­ka spo­tka­nia, może świad­czyć fakt, że przy­by­ło na nie oko­ło 80 osób, repre­zen­tu­ją­cych ośrod­ki nauko­we z całe­go kra­ju.

czy­taj wię­cej 

przejdź do gale­rii