O konferencji poświęconej problematyce tabu w powiązaniu z procesem globalizacji

W dniach 21–22.04 b.r. odby­ła się w Lubli­nie, w Cen­trum Języ­ka i Kul­tu­ry Pol­skiej dla Polo­nii i Cudzo­ziem­ców UMCS kon­fe­ren­cja zaty­tu­ło­wa­na: ?Tabu w pro­ce­sie glo­ba­li­za­cji kul­tu­ry?. Wzię­li w niej udział tacy doświad­cze­ni bada­cze pro­ble­ma­ty­ki tabu, jak prof. Anna Tyr­pa (języ­ko­znaw­ca) i prof. Jerzy Wasi­lew­ski (antro­po­log), ale i wie­lu bada­czy zain­te­re­so­wa­nych róż­ny­mi zagad­nie­nia­mi języ­ka współ­cze­sne­go, (tak­że jego zmia­na­mi), zwłasz­cza w per­spek­ty­wie aksjo­lo­gicz­nej.

Wygło­szo­ne refe­ra­ty doty­czy­ły wie­lu pro­ble­mów waż­nych w aspek­cie war­to­ści moral­nych i oby­cza­jo­wych, m.in. zwią­za­ne­go z glo­ba­li­za­cją łama­nia dotych­cza­so­we­go tabu w dys­kur­sach publicz­nym, reli­gij­nym, doty­czą­cym sek­su, euta­na­zji, homo­sek­su­ali­zmu, cho­ro­by i śmier­ci, róż­ne­go typu tabu w ogło­sze­niach matry­mo­nial­nych czy też w dydak­ty­ce naucza­nia języ­ków obcych. W refe­ra­tach i dys­ku­sjach poru­sza­no istot­ne zagad­nie­nia doty­czą­ce rodza­jów tabu: języ­ko­we­go, tema­tycz­ne­go i zacho­wa­nio­we­go, a tak­że tabu moty­wo­wa­ne­go zasa­da­mi moral­no­ści, bądź też wzglę­da­mi prag­ma­tycz­ny­mi. W moim wystą­pie­niu (któ­re­go frag­ment moż­na zna­leźć w zakład­ce Wypo­wie­dzi człon­ków Zespo­łu: klik­nij, aby przejść) zna­la­zło się miej­sce na zwró­ce­nie uwa­gi na zwią­zek, a wła­ści­wie toż­sa­mość zakre­su badań doty­czą­cych sze­ro­ko rozu­mia­ne­go języ­ko­we­go (tj. w róż­ny spo­sób wyra­ża­ne­go w komu­ni­ka­cji) tabu zacho­wa­nio­we­go o moty­wa­cjach moral­nych, a tak­że jego lek­ce­wa­że­nia oraz deta­bu­iza­cji ? z pro­ble­ma­ty­ką ety­ki sło­wa sta­no­wią­cą głów­ny punkt zain­te­re­so­wań badaw­czych (a zara­zem zakres dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej) nasze­go Zespo­łu.

Jadwi­ga Puzy­ni­na