Odejście Walerego Pisarka

W imie­niu wszyst­kich Człon­ków Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go PAN pra­gnie­my wyra­zić wiel­ki żal zwią­za­ny z nagłym odej­ściem Pro­fe­so­ra Wale­re­go Pisar­ka, nasz sza­cu­nek i podziw dla Nie­go, Jego cen­nej, wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści – tak waż­nej dla kul­tu­ry pol­skiej ? oraz ser­decz­ną wdzięcz­ność za Jego włą­cze­nie się do podej­mo­wa­nych przez nasz Zespół ini­cja­tyw.

Prze­wod­ni­czą­ca Zespo­łu Ety­ki Sło­wa RJP PAN

prof. dr  Jadwi­ga Puzy­ni­na

Wice­prze­wod­ni­czą­ca Zespo­łu Ety­ki Sło­wa RJP PAN

prof. dr Anna  Cegie­ła

Wice­prze­wod­ni­czą­cy Zespo­łu Ety­ki Sło­wa RJP PAN

prof. dr  Tade­usz Zgół­ka