Oświadczenie ZES

W imie­niu całe­go Zespo­łu Ety­ki Sło­wa RJP PAN pra­gnie­my wyra­zić nasz wiel­ki żal z powo­du tra­gicz­nej śmier­ci Pre­zy­den­ta Gdań­ska Pana Paw­ła Ada­mo­wi­cza oraz zło­żyć ser­decz­ne wyra­zy współczu­cia Jego Mał­żon­ce Pani Mag­da­le­nie Ada­mo­wi­czo­wej i obu Jego cór­kom.
Wyra­ża­my sprze­ciw wobec prze­mo­cy, poni­ża­nia, pogar­dy, nega­tyw­nych emo­cji we wszel­kich rela­cjach mię­dzy­ludz­kich, szcze­gól­nie rażą­cych w obli­czu takiej wstrzą­sa­ją­cej tra­ge­dii. Tak­że – a może szcze­gól­nie – po zakoń­cze­niu żało­by naro­do­wej pro­si­my wszyst­kich naszych roda­ków o zro­zu­mie­nie wagi zacho­wy­wa­nia sza­cun­ku dla każ­de­go, tak­że ina­czej niż my myślą­ce­go i postę­pu­ją­ce­go czło­wie­ka.
Dąż­my za wszel­ką cenę do prze­kształ­ca­nia kłam­stwa w praw­dę, nie­uczci­wo­ści w uczci­wość i wal­ki polsko‐polskiej w peł­ną poko­ju naro­do­wą wspól­no­tę. Niech język, któ­rym mówi­my do dru­gie­go czło­wie­ka, słu­ży prze­kształ­ca­niu sfe­ry publicz­nej w prze­strzeń spo­łecz­ną, a nie w pole wal­ki mię­dzy nami.
Zło dobrem zwy­cię­żaj – te sło­wa św. Jana Paw­ła II niech nam zawsze towa­rzy­szą.

Jadwi­ga Puzy­ni­na i Anna Cegie­ła