Podajemy z opóźnieniem tekst wykładu „O porządku prawd i wartości w szkole” mgr Elżbiety Błachowicz, wygłoszonego podczas obrad III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Lublinie.

Dziś już rze­czy­wi­ście nie wystar­czy w szko­le uczyć kul­tu­ry języ­ka, czy­li kon­cen­tro­wać  się na kwe­stiach jego popraw­no­ści, ponie­waż wyzwa­nia współ­cze­sne­go, dotknię­te­go głę­bo­kim kry­zy­sem świa­ta są o wie­le więk­sze i poważ­niej­sze. Powszech­na eko­no­mi­za­cja życia, odcho­dze­nie od war­to­ści nie­ma­te­rial­nych, spro­wa­dza­nie ludzi do roli kon­su­men­tów, nie tyl­ko osła­bia­ją wię­zi, poczu­cie soli­dar­no­ści mię­dzy­ludz­kiej, ale przede wszyst­kim zna­czą­co utrud­nia­ją wej­ście mło­de­go czło­wie­ka na dro­gę doj­rze­wa­nia, budo­wa­nia swo­jej pod­mio­to­wo­ści, a tak­że nie­zbęd­ne­go w dobrym, sen­sow­nym życiu dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści auten­tycz­ne­go poro­zu­mie­wa­nia się. Stąd wyni­ka pil­na potrze­ba zaj­mo­wa­nia się w naszym śro­do­wi­sku pro­ble­ma­mi z zakre­su aksjo­lo­gii, ety­ki sło­wa i sze­rzej – ety­ki komu­ni­ka­cji w zróż­ni­co­wa­nych mediach. W tym kon­tek­ście nale­ży przy­po­mi­nać rów­nież naj­prost­sze, może dla wie­lu oczy­wi­ste, ale wyma­ga­ją­ce jed­nak ponow­ne­go namy­słu pod­sta­wo­we praw­dy.

czy­taj wię­cej