Powołanie Zespołu

Dnia 13 stycz­nia 2016 r. ukon­sty­tu­ował się ? powo­ła­ny przez Radę Języ­ka Pol­skie­go PAN ? Zespół Ety­ki Sło­wa. Zespół ma cha­rak­ter ogól­no­hu­ma­ni­stycz­ny i ponad­po­li­tycz­ny ? gro­ma­dzi oso­by o róż­nych prze­ko­na­niach i świa­to­po­glą­dach ? repre­zen­tan­tów róż­nych zawo­dów i spe­cjal­no­ści.

Spra­woz­da­nie posie­dze­nia ZES