Pozostając w kręgu rozważań związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przedstawiamy Państwu fragment tekstu doktora Jana Szomburga pt. „Partnerska i wspólna Polska – idea na kolejne 100 lat Niepodległej”, w którym czytamy, jak ważna jest zamiast wojny polsko‐polskiej – budowa wspólnoty. Całość tekstu w zakładce „Nasi sprzymierzeńcy”.

Pol­ska nie jest ska­za­na na powrót do prze­szło­ści, a obec­na dez­in­te­gra­cja może być eta­pem przej­ścio­wym do  inte­gra­cji na  wyż­szym pozio­mie. Im szyb­ciej nakre­śli­my nową, bar­dziej doj­rza­łą i inklu­zyw­ną ideę Pol­ski oraz zbu­du­je­my wokół niej sze­ro­ki kon­sen­sus, tym szyb­ciej wkro­czy­my na wła­ści­we tory roz­wo­ju.