Prezentujemy Państwu kilka zasad dobrej komunikacji z książki prof. Andrzeja Bliklego pt. „Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji”. Fragment pochodzi z rozdziału Gdy słuchasz i mówisz”.

Jak wyni­ka z moje­go doświad­cze­nia, dro­gę do tur­ku­so­wej cywi­li­za­cji nale­ży roz­po­cząć od nauki dobrej, empa­tycz­nej komu­ni­ka­cji. Od umie­jęt­no­ści deba­to­wa­nia rów­nież z tymi, z któ­ry­mi się nie zga­dza­my. Pierw­szym kro­kiem na dro­dze do tur­ku­su jest opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści budo­wa­nia dobrych rela­cji z dru­gim czło­wie­kiem. Te rela­cje budu­je­my w pierw­szym rzę­dzie wte­dy, gdy wcho­dzi­my z kimś w bez­po­śred­ni kon­takt. Gdy słu­cha­my i mówi­my.

czy­taj wię­cej