Przedstawiamy Państwu fragment książki pt. „Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska‐Bednarkiewicz”. Warszawa 2017 (s. 138–139). Zawiera on godne uwagi rozważania o kulturze polskiej oraz roli, jaką odgrywa w niej myśl filozoficzna i poezja polska związana z tą myślą głębią treści.

Pyta­nie o filo­zo­ficz­ność naszej kul­tu­ry z pew­no­ścią powin­no zostać posta­wio­ne, szcze­gól­nie w kon­tek­ście donio­słej roli takich tra­dy­cji jak szko­ła lwowsko‐warszawska czy feno­me­no­lo­gia, a w latach powo­jen­nych neo­to­mizm. Pol­ska kul­tu­ra roz­wi­ja­ła się w spo­sób cią­gły, wbrew bar­dzo trud­nym warun­kom. Cza­sem aż dziw mnie bie­rze, że nie­któ­rzy pol­scy myśli­cie­le w tak dra­ma­tycz­nie nie­sprzy­ja­ją­cych oko­licz­no­ściach jak woj­na zasta­na­wia­li się nad pew­ny­mi tak skom­pli­ko­wa­ny­mi zagad­nie­nia­mi, że potra­fi­li i mie­li siłę o nich pisać. Jed­nak na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je według mnie pol­ska poezja.

czy­taj wię­cej