Przedstawiamy Państwu tekst Pani Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Marii Gudro‐Homickiej poświęcony dwóm istotnym problemom: tzw. „małym ojczyznom”, o których ważności wiele się ostatnio mówi i pisze, oraz nie mniej bliskiej Autorce tekstu sprawie dbałości o poprawność i piękno języka polskiego.

Naród pol­ski wal­czył o język pol­ski przez pra­wie poło­wę swe­go ist­nie­nia, licząc od powsta­nia pań­stwa pol­skie­go. Ostat­nia histo­ria mówi, że Pola­cy, aby zacho­wać pol­skość, prze­le­wa­li krew przez 123 lata zabo­rów, do 1918 roku. Pod­czas II woj­ny świa­to­wej, po woj­nie i w kolej­nych latach język pol­ski, honor, sza­cu­nek dla pol­skiej tra­dy­cji były prio­ry­te­tem w wie­lu pol­skich domach.

Czy­taj wię­cej