Sprawozdanie z konferencji naukowej Forum Etyki Słowa w Bydgoszczy

W dniach 15–16 mar­ca 2018 roku w Byd­gosz­czy odby­ła się inter­dy­scy­pli­nar­na kon­fe­ren­cja nauko­wa Forum Ety­ki Sło­wa. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi tego wyda­rze­nia byli: Sto­wa­rzy­sze­nie Ety­ki Sło­wa (z sie­dzi­bą w Byd­gosz­czy), Kate­dra Dzien­ni­kar­stwa, Nowych Mediów i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej, Insty­tut Filo­lo­gii Pol­skiej i Kul­tu­ro­znaw­stwa Uni­wer­sy­te­tu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go oraz Insty­tut Sla­wi­sty­ki PAN w War­sza­wie. W orga­ni­za­cję włą­czy­ła się rów­nież Uczel­nia­na Rada Dok­to­ran­tów UKW. Wyda­rze­nie nauko­we zosta­ło obję­te patro­na­ta­mi hono­ro­wy­mi, w tym przez JM Rek­to­ra Uni­wer­sy­te­tu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, prof. dr hab. Jac­ka Woź­ne­go, Dzie­kan Wydzia­łu Huma­ni­stycz­ne­go UKW, prof. dr hab. Mał­go­rza­tę Świę­cic­ką, Woje­wo­dę Kujawsko‐Pomorskiego, Pre­zy­den­ta Byd­gosz­czy, Ordy­na­riu­sza Die­ce­zji Byd­go­skiej ? Bisku­pa Jana Tyra­wę, Komi­sję Kul­tu­ry i Środ­ków Prze­ka­zu Sej­mu RP i innych. Gościem hono­ro­wym była prof. Jadwi­ga Puzy­ni­na, wybit­na języ­ko­znaw­czy­ni, świę­tu­ją­ca jubi­le­usz dzie­więć­dzie­sią­tych uro­dzin, a tak­że prof. Elż­bie­ta Laskow­ska, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Ety­ki Sło­wa obcho­dzą­ce­go w 2018 roku dzie­się­cio­le­cie swo­jej dzia­łal­no­ści.

czy­taj wię­cej 

foto­re­la­cja z kon­fe­ren­cji