Sprawozdanie ze spotkania członków Zespołu Etyki Słowa RJP PAN w dniu 29.06.2018 r.

Spo­tka­nie odby­ło się w War­sza­wie, w Pała­cu Sta­szi­ca. Wzię­ły w nim udział 24 oso­by, w tym  7 prze­wod­ni­czą­cych  pod­ze­spo­łów, 3 człon­ków zarzą­du oraz 14 człon­ków róż­nych pod­ze­spo­łów.

czy­taj wię­cej