Sprawozdanie ze spotkania z Andrzejem Sewerynem w Zamościu nt. etyki słowa w teatrze

Dnia 4 lip­ca 2016 r. w Księgarni/Kawiarni ?Szko­ła Życia? w Zamo­ściu odby­ło się spo­tka­nie z Panem Andrze­jem Sewe­ry­nem ? wybit­nym pol­skim akto­rem teatral­nym i fil­mo­wym, reży­se­rem, dyrek­to­rem Teatru Pol­skie­go im. Arnol­da Szyf­ma­na w War­sza­wie, a tak­że, co nas szcze­gól­nie cie­szy i jest powo­dem do dumy, człon­kiem Zespo­łu Ety­ki Sło­wa. Orga­ni­za­to­ra­mi przed­się­wzię­cia byli: Zespół Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk (repre­zen­to­wa­ny przez prof. dr hab. Mał­go­rza­tę Kar­wa­tow­ską i dr Mar­tę Nowosad‐Bakalarczyk, pro­wa­dzą­ce spo­tka­nie) i Zamoj­ski Dom Kul­tu­ry (repre­zen­to­wa­ny przez dyrek­to­ra Janu­sza Nowo­sa­da i instruk­tor­kę lite­ra­tu­ry Boże­nę For­nek). Wspar­cia orga­ni­za­cyj­ne­go udzie­li­li tak­że: Insty­tut Filo­lo­gii Pol­skiej UMCS oraz Wydział Huma­ni­stycz­ny UMCS (repre­zen­to­wa­ny przez dra hab. Rober­ta Litwiń­skie­go, prof. nadzw. UMCS),  Teatr Pol­ski w War­sza­wie, Księgarnia/ Kawiar­nia ?Szko­ła Życia?, ?Zamoj­ski Kwar­tal­nik Kul­tu­ral­ny?.

W spo­tka­niu wzię­li udział człon­ko­wie Zespo­łu Ety­ki Sło­wa (prof. Jerzy Bart­miń­ski, prof. Aga­ta Brajerska‐Mazur, prof. Mał­go­rza­ta Kar­wa­tow­ska, prof. Robert Litwiń­ski, prof. Sta­ni­sła­wa Niebrzegowska‐Bartmińska, dr Mar­ta Nowosad‐Bakalarczyk), pra­cow­ni­cy nauko­wi Wydzia­łu Huma­ni­stycz­ne­go UMCS (prof. Ali­na Orłow­ska, prof. Doro­ta Pie­kar­czyk, prof. Iwo­na Moraw­ska, dr Moni­ka Łasz­kie­wicz), przed­sta­wi­cie­le zamoj­skich śro­do­wisk kul­tu­ro­twór­czych, m.in. Janusz Nowo­sad (dyrek­tor ZDK), Gra­ży­na Kawa­la (kie­row­nik dzia­łu teatru i lite­ra­tu­ry ZDK, orga­ni­za­tor­ka ?Zamoj­skie­go Lata Teatral­ne­go?, w tym roku odby­wa­ją­ce­go się już po raz 41!), Boże­na For­nek (instruk­tor­ka lite­ra­tu­ry w ZDK, orga­ni­za­tor­ka wie­lu spo­tkań lite­rac­kich w Zamo­ściu), Sła­wo­mir Bart­nik (pre­zes Towa­rzy­stwa Leśmia­now­skie­go w Zamo­ściu), a tak­że wie­le innych zain­te­re­so­wa­nych osób, w tym nauczy­cie­le i ucznio­wie zamoj­skich szkół.

Pod­czas spo­tka­nia poru­sza­ne były róż­ne kwe­stie zwią­za­ne z ety­ką sło­wa w teatrze. Pan Andrzej Sewe­ryn mówił m.in. na temat praw­dy i kłam­stwa u Szek­spi­ra (i sze­rzej: w teatrze), na temat swo­jej wizji teatru i roli języ­ka oraz lite­ra­tu­ry kla­sycz­nej. Wypo­wia­dał się tak­że na temat war­to­ści w jego życiu (i życiu czło­wie­ka w ogó­le) oraz potrze­by auto­ry­te­tów (mówił o rela­cji mistrz ? uczeń). Podej­mo­wa­ne kwe­stie wzbu­dzi­ły duże zain­te­re­so­wa­nie zgro­ma­dzo­nych osób i wywo­ła­ły oży­wio­ną dys­ku­sję.

Dłu­ga i poru­sza­ją­ca wszyst­kich roz­mo­wa z Panem Andrze­jem Sewe­ry­nem zakoń­czy­ła się zapro­sze­niem przy­by­łych gości na spek­takl z jego udzia­łem pt. ?Szek­spir Fore­ver? (wysta­wia­ny 5 lip­ca 2016 r. w sali wido­wi­sko­wej Zamoj­skie­go Domu Kul­tu­ry w ramach ?41 Zamoj­skie­go Lata Teatral­ne­go?). W mono­dra­mie tym Andrzej Sewe­ryn przed­sta­wia publicz­no­ści świat Szek­spi­ra, poka­zu­je czło­wie­ka w chwi­lach trium­fu, zwąt­pie­nia i klę­ski, roz­ma­wia z widzem o ludz­kich sła­bo­ściach, a tak­że o sile marzeń. Zamoj­ska publicz­ność (licz­nie przy­by­ła na spek­takl) mia­ła oka­zję poznać teatr Szek­spi­ra w nowej odsło­nie ? ukształ­to­wa­nej przez wybit­ny talent aktor­ski i reży­ser­ski Andrze­ja Sewe­ry­na ? naj­pięk­niej­sze frag­men­ty jego arcy­dzieł (w nowym tłu­ma­cze­niu Pio­tra Kamiń­skie­go), m.in. ?Ham­le­ta?, ?Mak­be­ta?, ?Romea i Julii?, ?Hen­ry­ka V?, ?Burzy?, ?Ryszar­da III?, sone­tów i wie­lu innych, któ­re ukła­da­ją się w fascy­nu­ją­cą opo­wieść o roz­ma­itych doświad­cze­niach i sta­nach emo­cjo­nal­nych czło­wie­ka.

Szer­szy, mery­to­rycz­ny opis tej deba­ty uka­że się we wrze­śniu.