Struktura Zespołu

Zarząd Zespołu Etyki Słowa RJP PAN

  Przewodnicząca: prof. Jadwiga Puzynina

j.puzynina@gmail.com

    Wiceprzewodnicząca: prof. Anna Cegieła

ceganster@gmail.com

        Wiceprzewodniczący: prof. Tadeusz Zgółka

zgolka@hotmail.com

Członkowie 

prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

prof. Magdalena Saganiak

prof. Helena Synowiec

prof. Iwona Benenowska

dr Anna Ryłko-Kurpiewska

Sekretarz: mgr Paweł Trzaskowski

etykaslowa@gmail.com


  Podzespoły

Podzespół problemów etycznych języka polityki:

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Elż­bie­ta Laskow­ska, laskowskae@poczta.onet.pl

Podzespół problemów etycznych języka mediów i języka internautów:

Prze­wod­ni­czą­ca: dr hab. Iwo­na Bene­now­ska, iwona_benenowska@interia.pl

dr Mar­ta Nowosad-Bakalarczyk, marta.nowosad-bakalarczyk@poczta.umcs.lublin.pl

Podzespół problemów etycznych języka literatury i krytyki literackiej:

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Anna Kozłowska, a.kozlowska@uksw.edu.pl

Podzespół problemów etycznych języka urzędowego:

Prze­wod­ni­czą­cy: prof. Rado­sław Pawe­lec, r.pawelec@epoczta.pl

Podzespół problemów etycznych języka dzieci, młodzieży, nauczycieli, autorów podręczników szkolnych oraz problemów etycznych języka studentów, wykładowców, autorów podręczników akademickich:

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Mał­go­rza­ta Kar­wa­towska, malgorzata.karwatowska@tlen.pl

Podzespół teoretycznych podstaw etyki słowa:

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Mag­da­le­na Saga­niak, msaganiak@poczta.fm

Podzespół problemów etycznych języka biznesu i reklamy:

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Elż­bie­ta Wierzbicka-Piotrowska, e.d.piotrowska2@uw.edu.pl

Podzespół problemów etycznych języka filmu, plastyki, muzyki (tekstów śpiewanych):

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Mag­da­le­na Saga­niak, msaganiak@poczta.fm

Pod­ze­spół pro­ble­mów etycz­nych języ­ka rela­cji pry­wat­nych

 


 Lista członków

Człon­ko­wie czyn­ni:

 1. dr hab. Bene­now­ska Iwo­na
 2. dr Będ­kow­ski Mar­cin
 3. dr Bie­ga­now­ska Anna
 4. prof. Bia­łas Andrzej
 5. mgr Bła­cho­wicz Elż­bie­ta
 6. prof. Bogunia-Borowska Mał­go­rza­ta
 7. prof. Borow­ski Andrzej
 8. prof. Brajerska-Mazur Aga­ta
 9. prof. Bral­czyk Jerzy
 10. prof. Bro­cła­wik Ewa
 11. mgr Cap Edy­ta
 12. prof. Cegie­ła Anna
 13. prof. Cha­chul­ski Tomasz
 14. prof. Cygal-Krupa Zofia
 15. prof. Danie­le­wicz Mag­da­le­na
 16. prof. Dunin-Dudkowska Anna
 17. Ks. prof. Drożdż Michał
 18. dr Fur­ga­ła Mał­go­rza­ta
 19. prof. Gaj­da Sta­ni­sław
 20. prof. Gał­czyń­ska Ali­cja
 21. mgr Gudro-Homicka Maria
 22. prof. Janow­ska Alek­san­dra
 23. mgr Jastrzęb­ska Agniesz­ka
 24. prof. Jedy­nak Doro­ta
 25. prof. Kar­wa­tow­ska Mał­go­rza­ta
 26. dr hab. Kępa-Figura Danu­ta
 27. dr Kor­pysz Tomasz
 28. prof. Kory­tow­ska Maria
 29. prof. Kozłow­ska Anna
 30. mgr Krup­ski Łukasz
 31. prof. Krzy­żyk Danu­ta
 32. dr Kuciń­ski Paweł
 33. prof. Kudy­ba Woj­ciech
 34. prof. Laskow­ska Elż­bie­ta
 35. dr Leleń Halsz­ka
 36. prof. Lewiń­ska Ane­ta
 37. prof. Litwiń­ski Robert
 38. dr Łosie­wicz Mał­go­rza­ta
 39. dr hab. Mały­ska Aga­ta
 40. mgr Misiak Elż­bie­ta
 41. dr Modrze­jew­ska Ewa
 42. dr hab. Moraw­ska Iwo­na Ewa
 43. dr hab. Morzyńska-Wrzosek Beata
 44. mgr Naga­dow­ska Regi­na
 45. prof. Nie­wia­ra Alek­san­dra
 46. prof. Nowak-Barcińska Mał­go­rza­ta
 47. prof. Nowicka-Jeżowa Ali­cja
 48. ks. mgr Ochot­ny Piotr
 49. prof. Pan­kow­ska Doro­ta
 50. prof. Pawe­lec Rado­sław
 51. prof. Peisert Maria
 52. prof. Pisa­rek Wale­ry (+)
 53. dr Polkow­ska Lau­ra
 54. dr Potent-Ambroziewicz Mał­go­rza­ta
 55. prof. Puzy­ni­na Jadwi­ga
 56. dr Ryłko-Kurpiewska Anna
 57. prof. Saga­niak Mag­da­le­na
 58. prof. Suli­ma Roch
 59. prof. Syno­wiec Hele­na
 60. prof. Szczepańska-Sadowska Ewa
 61. prof. Tar­now­ski Karol
 62. prof. Tokar­ski Ryszard
 63. mgr Trza­skow­ski Paweł
 64. dr Wasi­lew­ski Jacek
 65. dr Wider­ski Jerzy
 66. prof. Wierzbicka-Piotrowska Elż­bie­ta
 67. mgr Wowak Jaro­sław
 68. prof. Wój­cic­ka Mar­ta
 69. mgr Wysoc­ka Urszu­la
 70. mgr Zawłoc­ka Alek­san­dra
 71. prof. Zgół­ka Tade­usz
 72. dr Żuraw­lew Tomasz

Człon­ko­wie wspo­ma­ga­ją­cy:

 1. dr Artowicz-Skowrońska Ire­na
 2. prof. Awdie­jew Alek­sy
 3. Bajer Mag­da­le­na
 4. prof. Bart­miń­ski Jerzy
 5. prof. Bed­nar­czuk Leszek
 6. prof. Bli­kle Andrzej
 7. prof. Bogu­sław­ski Andrzej
 8. Budzisz-Krzyżanowska Tere­sa
 9. mgr Budzyń­ska Ali­cja
 10. mgr Czar­noc­ka Zofia
 11. red. Danie­le­wicz Maciej
 12. dr Dako­wicz Prze­my­sław
 13. mgr Dela­mo­urd Ewa
 14. prof. Dobrzyń­ska Tere­sa
 15. Dym­na Anna
 16. dr Dylus Danie­la
 17. mgr Dym­kow­ska Boże­na
 18. dr Drza­zgow­ska Ewa
 19. prof. Gadacz Tade­usz
 20. prof. Habraj­ska Gra­ży­na
 21. dr Haman­kie­wicz Maciej
 22. prof. Husz­cza Roman
 23. mgr Iwa­niec Piotr
 24. dr Jedliń­ski Krzysz­tof
 25. dr Kaczor Moni­ka
 26. prof. Kamińska-Szmaj Ire­na
 27. mgr Kaspe­ro­wicz Doro­ta
 28. ks. prof. Kie­tliń­ski Krzysz­tof
 29. prof. Klesz­czo­wa Kry­sty­na
 30. dr Kop­czyń­ski Krzysz­tof
 31. mgr Kor­pysz Sabi­na
 32. prof. Kost­kie­wi­czo­wa Tere­sa
 33. prof. Kowalewska-Dąbrowska Jolan­ta
 34. prof. Kozia­ra Sta­ni­sław
 35. mgr Krup­ska Joan­na
 36. prof. Kuczera-Chachulska Ber­na­det­ta
 37. mgr Kupi­szew­ska Mał­go­rza­ta
 38. mgr Kut­kow­ska Moni­ka
 39. mgr Lubi­szew­ska Ewa
 40. prof. Mać­kie­wicz Jolan­ta
 41. prof. Majew­ski Józef
 42. prof. Mar­cja­nik Mał­go­rza­ta
 43. prof. Mar­kow­ski Andrzej
 44. prof. Mio­dek Jan
 45. prof. Mit­zner Piotr
 46. prof. Mycaw­ka Miro­sła­wa
 47. prof. Myjak Adam
 48. prof. Nagór­ko Ali­cja
 49. prof. Niebrzegowska-Bartmińska Sta­ni­sła­wa
 50. prof. Nowicka-Jeżowa Ali­na
 51. dr Nowosad-Bakalarczyk Mar­ta
 52. prof. Ołdakowska-Kuflowa Miro­sła­wa
 53. prof. Ożóg Kazi­mierz
 54. prof. Paj­dziń­ska Anna
 55. mgr Poryc­ka Daria
 56. dr Rud­nic­ka Ewa
 57. prof. Rzeszutko-Iwan Mał­go­rza­ta
 58. dyr. Sewe­ryn Andrzej
 59. prof. Sob­czy­ko­wa Joan­na
 60. prof. Stro­iń­ska Mag­da
 61. prof. Stró­żew­ski Wła­dy­sław
 62. mgr Sub­ko Andrzej
 63. mgr Sub­ko Bar­ba­ra
 64. dr hab. Suska Doro­ta
 65. płk Szu­lej­ko Tomasz
 66. mgr Tele­żyń­ska Ewa
 67. prof. Wajsz­czuk Jadwi­ga
 68. dr Wer­ner Mate­usz
 69. prof. Wierz­bic­ka Anna
 70. red. Wil­czek Maria
 71. prof. Woj­tak Maria
 72. prof. Zanus­si Krzysz­tof
 73. Zawisza-Chlebowska Tere­sa
 74. prof. Zaron Zofia
 75. Zelnik Jerzy
 76. prof. Zgół­ko­wa Hali­na
 77. red. Zie­miec Krzysz­tof
 78. dr Zmy­ślo­ny Iwo
 79. prof. Żylicz Tomasz