Struktura Zespołu

Zarząd Zespołu Etyki Słowa RJP PAN

  Przewodnicząca: prof. Jadwiga Puzynina

j.puzynina@gmail.com

    Wiceprzewodnicząca: prof. Anna Cegieła

ceganster@gmail.com

        Wiceprzewodniczący: prof. Tadeusz Zgółka

zgolka@hotmail.com

Członkowie 

prof. Stanisława Niebrzegowska‐Bartmińska

prof. Magdalena Saganiak

prof. Helena Synowiec

prof. Iwona Benenowska

prof. Anna Ryłko‐Kurpiewska

Sekretarz: mgr Paweł Trzaskowski

etykaslowa@gmail.com


  Podzespoły

Podzespół problemów etycznych języka polityki:

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Elż­bie­ta Laskow­ska, laskowskae@poczta.onet.pl

Podzespół problemów etycznych języka mediów i języka internautów:

Prze­wod­ni­czą­ca: dr hab. Iwo­na Bene­now­ska, iwona_benenowska@interia.pl

dr Mar­ta Nowosad‐Bakalarczyk, marta.nowosad-bakalarczyk@poczta.umcs.lublin.pl

Podzespół problemów etycznych języka literatury i krytyki literackiej:

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Anna Kozłowska, a.kozlowska@uksw.edu.pl

Podzespół problemów etycznych języka urzędowego:

Prze­wod­ni­czą­cy: prof. Rado­sław Pawe­lec, r.pawelec@epoczta.pl

Podzespół problemów etycznych języka dzieci, młodzieży, nauczycieli, autorów podręczników szkolnych oraz problemów etycznych języka studentów, wykładowców, autorów podręczników akademickich:

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Mał­go­rza­ta Kar­wa­towska, malgorzata.karwatowska@tlen.pl

Podzespół teoretycznych podstaw etyki słowa:

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Mag­da­le­na Saga­niak, msaganiak@poczta.fm

Podzespół problemów etycznych języka biznesu i reklamy:

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Elż­bie­ta Wierzbicka‐Piotrowska, e.d.piotrowska2@uw.edu.pl

Podzespół problemów etycznych języka filmu, plastyki, muzyki (tekstów śpiewanych):

Prze­wod­ni­czą­ca: prof. Mag­da­le­na Saga­niak, msaganiak@poczta.fm

Pod­ze­spół pro­ble­mów etycz­nych języ­ka rela­cji pry­wat­nych

 


 Lista członków

Członkowie czynni:

 1. dr hab. Bene­now­ska Iwo­na
 2. dr Będ­kow­ski Mar­cin
 3. dr Bie­ga­now­ska Anna
 4. prof. Bia­łas Andrzej
 5. mgr Bła­cho­wicz Elż­bie­ta
 6. mgr Bniń­ska Maria
 7. prof. Bogunia‐Borowska Mał­go­rza­ta
 8. prof. Borow­ski Andrzej
 9. prof. Brajerska‐Mazur Aga­ta
 10. prof. Bral­czyk Jerzy
 11. prof. Bro­cła­wik Ewa
 12. mgr Cap Edy­ta
 13. prof. Cegie­ła Anna
 14. prof. Cha­chul­ski Tomasz
 15. prof. Cygal‐Krupa Zofia
 16. prof. Danie­le­wicz Mag­da­le­na
 17. prof. Dunin‐Dudkowska Anna
 18. ks. prof. Drożdż Michał
 19. dr Fur­ga­ła Mał­go­rza­ta
 20. prof. Gaj­da Sta­ni­sław
 21. prof. Gał­czyń­ska Ali­cja
 22. mgr Gudro‐Homicka Maria
 23. prof. Janow­ska Alek­san­dra
 24. mgr Jastrzęb­ska Agniesz­ka
 25. prof. Jedy­nak Doro­ta
 26. prof. Kar­wa­tow­ska Mał­go­rza­ta
 27. dr hab. Kępa‐ Figu­ra Danu­ta
 28. dr Kor­pysz Tomasz
 29. prof. Kory­tow­ska Maria
 30. prof. Kozłow­ska Anna
 31. mgr Krup­ski Łukasz
 32. prof. Krzy­żyk Danu­ta
 33. dr Kuciń­ski Paweł
 34. prof. Kudy­ba Woj­ciech
 35. prof. Laskow­ska Elż­bie­ta
 36. dr Leleń Halsz­ka
 37. prof. Lewiń­ska Ane­ta
 38. prof. Litwiń­ski Robert
 39. dr Łosie­wicz Mał­go­rza­ta
 40. dr hab. Mały­ska Aga­ta
 41. mgr Misiak Elż­bie­ta
 42. dr Modrze­jew­ska Ewa
 43. dr hab. Moraw­ska Iwo­na Ewa
 44. dr hab. Morzyńska‐Wrzosek Beata
 45. mgr Naga­dow­ska Regi­na
 46. prof. Nie­wia­ra Alek­san­dra
 47. prof. Nowak‐Barcińska Mał­go­rza­ta
 48. prof. Nowicka‐Jeżowa Ali­cja
 49. ks. mgr Ochot­ny Piotr
 50. prof. Pan­kow­ska Doro­ta
 51. prof. Pawe­lec Rado­sław
 52. prof. Peisert Maria
 53. prof. Pisa­rek Wale­ry (+)
 54. dr Polkow­ska Lau­ra
 55. dr Potent‐Ambroziewicz Mał­go­rza­ta
 56. prof. Puzy­ni­na Jadwi­ga
 57. prof. Ryłko‐Kurpiewska Anna
 58. prof. Saga­niak Mag­da­le­na
 59. prof. Suli­ma Roch
 60. prof. Syno­wiec Hele­na
 61. prof. Szczepańska‐Sadowska Ewa
 62. prof. Tar­now­ski Karol
 63. prof. Tokar­ski Ryszard
 64. mgr Trza­skow­ski Paweł
 65. dr Wasi­lew­ski Jacek
 66. dr Wider­ski Jerzy
 67. prof. Wierzbicka‐Piotrowska Elż­bie­ta
 68. mgr Wowak Jaro­sław
 69. prof. Wój­cic­ka Mar­ta
 70. mgr Wysoc­ka Urszu­la
 71. mgr Zawłoc­ka Alek­san­dra
 72. prof. Zgół­ka Tade­usz
 73. dr Żuraw­lew Tomasz                                                                                                                                                                               

  Członkowie wspomagający:

 1. dr Artowicz‐Skowrońska Ire­na
 2. prof. Awdie­jew Alek­sy
 3. Bajer Mag­da­le­na
 4. prof. Bart­miń­ski Jerzy
 5. prof. Bed­nar­czuk Leszek
 6. prof. Bli­kle Andrzej
 7. prof. Bogu­sław­ski Andrzej
 8. Budzisz‐Krzyżanowska Tere­sa
 9. mgr Budzyń­ska Ali­cja
 10. mgr Buza­re­wicz Kry­sty­na
 11. prof. Chleb­da Woj­ciech
 12. mgr Czar­noc­ka Zofia
 13. red. Danie­le­wicz Maciej
 14. dr Dako­wicz Prze­my­sław
 15. mgr Dela­mo­urd Ewa
 16. prof. Dobrzyń­ska Tere­sa
 17. Dym­na Anna
 18. dr Dylus Danie­la
 19. mgr Dym­kow­ska Boże­na
 20. dr Drza­zgow­ska Ewa
 21. prof. Gadacz Tade­usz
 22. prof. Habraj­ska Gra­ży­na
 23. dr Haman­kie­wicz Maciej
 24. prof. Husz­cza Roman
 25. mgr Iwa­niec Piotr
 26. dr Jedliń­ski Krzysz­tof
 27. dr Kaczor Moni­ka
 28. prof. Kamińska‐Szmaj Ire­na
 29. mgr Kaspe­ro­wicz Doro­ta
 30. ks. prof. Kie­tliń­ski Krzysz­tof
 31. prof. Klesz­czo­wa Kry­sty­na
 32. dr Kop­czyń­ski Krzysz­tof
 33. mgr Kor­pysz Sabi­na
 34. prof. Kost­kie­wi­czo­wa Tere­sa
 35. prof. Kowalewska‐Dąbrowska Jolan­ta
 36. prof. Kozia­ra Sta­ni­sław
 37. mgr Krup­ska Joan­na
 38. prof. Kuczera‐Chachulska Ber­na­det­ta
 39. mgr Kupi­szew­ska Mał­go­rza­ta
 40. mgr Kut­kow­ska Moni­ka
 41. prof. Lam Andrzej
 42. mgr Lubi­szew­ska Ewa
 43. prof. Mać­kie­wicz Jolan­ta
 44. prof. Majew­ski Józef
 45. prof. Mar­cja­nik Mał­go­rza­ta
 46. prof. Mar­kow­ski Andrzej
 47. prof. Mio­dek Jan
 48. prof. Mit­zner Piotr
 49. prof. Mycaw­ka Miro­sła­wa
 50. prof. Myjak Adam
 51. prof. Nagór­ko Ali­cja
 52. prof. Niebrzegowska‐Bartmińska Sta­ni­sła­wa
 53. prof. Nowicka‐Jeżowa Ali­na
 54. dr Nowosad‐Bakalarczyk Mar­ta
 55. prof. Ołdakowska‐Kuflowa Miro­sła­wa
 56. prof. Ożóg Kazi­mierz
 57. prof. Paj­dziń­ska Anna
 58. mgr Poryc­ka Daria
 59. dr Rud­nic­ka Ewa
 60. prof. Rzeszutko‐Iwan Mał­go­rza­ta
 61. dyr. Sewe­ryn Andrzej
 62. prof. Sob­czy­ko­wa Joan­na
 63. prof. Stro­iń­ska Mag­da
 64. prof. Stró­żew­ski Wła­dy­sław
 65. mgr Sub­ko Andrzej
 66. mgr Sub­ko Bar­ba­ra
 67. dr hab. Suska Doro­ta
 68. płk Szu­lej­ko Tomasz
 69. mgr Tele­żyń­ska Ewa
 70. prof. Wajsz­czuk Jadwi­ga
 71. dr Wanot‐Miśtura Mag­da­le­na
 72. dr Wer­ner Mate­usz
 73. prof. Wierz­bic­ka Anna
 74. red. Wil­czek Maria
 75. prof. Woj­tak Maria
 76. prof. Zanus­si Krzysz­tof
 77. Zawisza‐Chlebowska Tere­sa
 78. prof. Zaron Zofia
 79. Zelnik Jerzy
 80. prof. Zgół­ko­wa Hali­na
 81. red. Zie­miec Krzysz­tof
 82. dr Zmy­ślo­ny Iwo
 83. prof. Żylicz Tomasz