Metody działania

Zespół Ety­ki Sło­wa zamie­rza dzia­łać na rzecz upo­wszech­nia­nia zasad ety­ki sło­wa oraz ich pro­mo­wa­nia poprzez:

  • orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji nauko­wych oraz popu­lar­no­nau­ko­wych,
  • orga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tów dla uczniów, stu­den­tów, nauczy­cie­li, urzęd­ni­ków i innych grup,
  • orga­ni­zo­wa­nie kam­pa­nii spo­łecz­nych,
  • publi­ko­wa­nie tek­stów o tre­ści waż­nej dla ety­ki sło­wa,
  • obec­ność w deba­tach w inter­ne­cie oraz w mediach,
  • przy­go­to­wy­wa­nie rapor­tów z dzia­łal­no­ści ZES.