Świąteczne życzenia

Dro­dzy Pań­stwo, 

z oka­zji nad­cho­dzą­cych Świąt Boże­go Naro­dze­nia życzy­my Pań­stwu,

aby­ście spę­dzi­li ten szcze­gól­ny czas pojed­na­nia w gro­nie rodzi­ny i naj­bliż­szych.

Niech cie­pło wza­jem­nych rela­cji spra­wi, że w Pań­stwa domach zago­ści pokój.

Dziel­my się dobrym sło­wem, miej­my ser­ce otwar­te na Dru­gie­go Czło­wie­ka

i pie­lę­gnuj­my war­to­ści, o któ­re wspól­nie zabie­ga­my two­rząc Zespół Ety­ki Sło­wa.

Z ser­decz­ny­mi pozdro­wie­nia­mi

Człon­ko­wie Zarzą­du Zespo­łu Ety­ki Sło­wa RJP PAN 

Jadwi­ga Puzy­ni­na

Anna Cegie­ła

Tade­usz Zgół­ka