Przedstawiamy fragment rozmowy z Krzysztofem Zanussim „Uwierzmy w wartości”. Cały wywiad w zakładce „Ważne myśli”.

Euro­pa zawsze była kon­ty­nen­tem ludzi twór­czych – nasze histo­rycz­ne osią­gnię­cia są nie­po­rów­ny­wal­ne z jakim­kol­wiek inny­mi kul­tu­ra­mi na świe­cie. W ostat­nim jed­nak stu­le­ciu wia­ra w nas, Euro­pej­czy­ków, zosta­ła bar­dzo moc­no zachwia­na. I i II woj­na świa­to­wa, komu­nizm, kolo­nia­lizm – wszyst­ko to było naszym dzie­łem. Czy jeste­śmy dziś moral­nie goto­wi do tego, by nadal być wio­dą­cą cywi­li­za­cją świa­ta, czy raczej cze­ka nas los Cesar­stwa Rzym­skie­go? Czy obec­ny w świe­cie zachod­nim kry­zys spo­łe­czeństw jest w takim samym natę­że­niu obec­ny rów­nież i w Pol­sce, któ­rej histo­ria i pozy­cja eko­no­micz­na róż­ni się od państw takich jak Niem­cy, Fran­cja czy Wiel­ka Bry­ta­nia? Na te pyta­nia odpo­wia­da Krzysz­tof Zanus­si.