Warsztaty z etyki słowa w szkole

Miło nam poin­for­mo­wać, że 19.12.2017 r. w Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych nr 4 im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go w War­sza­wie odby­ły się warsz­ta­ty z ety­ki sło­wa. Zaję­cia z ucznia­mi 3 kla­sy gim­na­zjum prze­pro­wa­dzi­ła Agniesz­ka Jastrzęb­ska. Nie­zmier­nie cie­szy nas fakt, że wzra­sta zain­te­re­so­wa­nie ety­ką sło­wa i zapo­trze­bo­wa­nie na takie warsz­ta­ty w szko­łach. Poziom zaan­ga­żo­wa­nia uczniów w trak­cie zajęć świad­czy o tym, że zagad­nie­nie ety­ki sło­wa jest dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i lice­al­nej inte­re­su­ją­cym oraz nowym doświad­cze­niem.

Zobacz gale­rię