Wychowana we Francji dwunastoletnia wnuczka prof. Cygal‐Krupy Joséphine Krupa, od maleńkości bardzo przejęta przykazaniami wiary, w 2017 r. znalazła się wraz z rodzicami w Nowym Jorku i tam w gazetce szkoły francuskiej zwróciła się do swoich rówieśników z niezwykłym jak na jej wiek przesłaniem, które podajemy w skrócie.

Czy kocha­cie życie? Wasze życie? Kocha­cie dni, któ­re nastę­pu­ją po sobie nie­zmien­nie,
jed­no­staj­nie?
Mówię wam, że powin­ni­ście je kochać. Doce­niaj­cie to szczę­ście, jakie macie, to, że
cho­dzi­cie do szko­ły, pra­cu­je­cie, macie przy­ja­ciół, krew­nych, dzie­ci. Macie dom i schro­nie­nie.

czy­taj wię­cej