Wydało mi się właściwe, aby na konferencji „Retoryka w szkole”, zorganizowanej dla uczczenia dwudziestolecia istnienia Towarzystwa Nauczycieli Polonistów uczcić listem gratulacyjnym Panią Prezes tego Towarzystwa Marię Gudro‐Homicką, członkinię naszego Zespołu, bardzo zasłużoną długoletnią pracą i dla Towarzystwa Nauczycieli Polonistów, i dla całej polskiej oświaty humanistycznej.

Wiel­ce Sza­now­na Pani Pre­zes, pra­gnę wyra­zić mój szcze­ry podziw i uzna­nie za ogrom róż­no­rod­nej pra­cy nauczy­ciel­skiej, orga­ni­za­cyj­nej, eks­perc­kiej i redak­tor­skiej pro­wa­dzo­nej przez Panią przez ponad czter­dzie­ści lat. Od dwu­dzie­stu pię­ciu lat peł­ni Pani rów­nież funk­cję Prze­wod­ni­czą­cej Zarzą­du Głów­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Nauczy­cie­li Polo­ni­stów, któ­ry w wiel­kiej mie­rze Pani zawdzię­cza god­ny podzi­wu roz­wój w całym kra­ju.

czy­taj wię­cej