Zgoda

Tekst ten umiesz­cza­my w „Aktu­al­no­ściach” jako bar­dzo war­ty reflek­sji w obec­nym cza­sie trud­nych do prze­zwy­cię­że­nia, a szko­dzą­cym Pol­sce kon­flik­tach poli­tycz­nych. Jest to felie­ton prof. Bral­czy­ka publi­ko­wa­ny w r. 2008 w tomi­ku pt. Zgo­da, wyda­nym przez Gdań­ski Are­opag.

Jerzy Bral­czyk, Zgo­da